OIPiP w Chełmie

22-100 Chełm, ul.Obłońska 20

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Bezp?atny dost?p do wirtualnej czytelni IBUK Libra

Email Drukuj PDF

Bezp?atny dost?p do wirtualnej czytelni IBUK Libra

W imieniu Naczelnej Rady Piel?gniarek i Po?o?nych informuj?, ?e od pa?dziernika 2014 r. uzyskaj? Pa?stwo bezp?atny dost?p do wirtualnej czytelni IBUK Libra.

Ksi?gozbir online zawiera specjalistyczne, naukowe i popularnonaukowe publikacje wj?zyku polskim z zakresu medycyny, psychologii, prawa i innych dziedzin, wydane przez renomowane polskie oficyny. Dzi?ki zaawansowanej technologii i dost?powi online b?dzie mo?na bezp?atnie korzysta? z serwisu przez ca?? dob? z dowolnego miejsca. Platforma umo?liwia nie tylko czytanie ksi??ek, ale rwnie? zaawansowan? prac? z tekstem.


Zgodnie z podj?t? Uchwa?? Naczelnej Rady Piel?gniarek i Po?o?nych z dnia 17 wrze?nia 2014 r. w sprawie zawarcia umowy z wydawnictwem o ?wiadczenie us?ug i udzielenie licencji na dost?p do wirtualnej czytelni dla cz?onkw samorz?du piel?gniarek i po?o?nych, zpowy?szej oferty b?d? Pa?stwo mogli skorzysta? sk?adaj?c wniosek o nadanie dost?pu do Serwisu IBUK do Okr?gowej Izby Piel?gniarek i Po?o?nych, ktrej Pa?stwo jeste?cie cz?onkami.

Procedura nadania kodu PIN:
1) cz?onek samorz?du sk?ada wniosek do OIPiP
2) kod PIN zostanie przesy?any na adres poczty elektronicznej

Po uzyskaniu kodu PIN od Okr?gowej Izby Piel?gniarek i Po?o?nych nale?y go uaktywni? wkoncie serwisu www.libra.ibuk.pl

Regulamin Serwisu IBUK

Wniosek o nadanie dost?pu do Serwisu IBUK

Instrukcja dodania kodu PIN