WYBORY 2019

Zjazd

Email Drukuj PDF

 

Z J A Z D

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania stanu epidemii w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV2 Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Chełmie stwierdza bark możliwości zwołania i przeprowadzenia XXXV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Chełmie.

Nowy termin Zjazdu zostanie uchwalony po ogłoszeniu zakończenia stanu epidemii na obszarze RP, o czym niezwłocznie powiadomimy.

 

Przewodnicząca
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
w Chełmie
/-/ Izabella Chałaj

 

Komunikat-zmiana terminu Okręgowego Zjazdu

Email Drukuj PDF

OIPiP.000.1.2020

Chełm, dnia 12 marca 2020 r.

 

Szanowni Delegaci
na XXXV OZSWPiP
w Chełmie


Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Chełmie informuję, że XXXV Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Pielęgniarek i Położnych w Chełmie nie obędzie się w planowanym terminie tj. 27 marca 2020 r.

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych w porozumieniu z Ministrem Zdrowia w dniu 11 marca 2020 r. podjęła Uchwałę Nr 387/VII/2020 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie zmiany Uchwały nr 360/VII/2019 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położonych z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie kalendarza wyborczego.

Podstawą zmiany kalendarza wyborczego do okręgowych organów samorządu zawodowego oraz do krajowych organów Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych jest zaistnienie ekstraordynaryjnej sytuacji wynikającej z zagrożenia rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS CoV-2 i koniecznością wprowadzenia szczególnych rozwiązań, umożliwiających podejmowanie działań minimalizujących zagrożenie dla zdrowia publicznego.

W związku z powyższym obecnie nie jest możliwe wyznaczenia terminu XXXV Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego Pielęgniarek i Położnych w Chełmie.

Po ustabilizowaniu się sytuacji epidemiologicznej związanej z wirusem SARS CoV-2 Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Chełmie poinformuje Pana/Panią o wyznaczonym terminie zjazdu zgodnie z kalendarzem wyborczym określonym w ww. uchwale.

Z poważaniem,


Przewodnicząca
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
w Chełmie
/-/ Izabella Chałaj


Uchwała Nr 387/VII/2020 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 360/VII/2019 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie określenia kalendarza wyborczego

Pismo Ministra Zdrowia w  kwestii przełożenia terminów Zjazdów

 

SPRAWOZDANIE Z WYBORÓW 2019 rok - Lista Delegatów

Email Drukuj PDF

Lista Delegatów na Okręgowy Zjazd Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Chełmie VIII Kadencji - pobierz

 

Wybory do Samorządu Pielęgniarek i Położnych

Email Drukuj PDF

WYBORY DO SAMORZĄDU

PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

W marcu 2020 roku po raz ósmy uczestniczyć będziemy w Okręgowym Zjeździe Sprawozdawczo - Wyborczym, w którym spośród delegatów na VIII kadencję samorządu pielęgniarek i położnych dokonamy wyboru nowych władz.

Miesiąc październik 2019 roku będzie okresem wyborczym, podczas którego na zebraniach w rejonach wyborczych wybierać będziemy delegatów na kolejną kadencję. Mandat zaufania, którym obdarzony zostanie delegat zobowiązuje do pełnego zaangażowania się w pracę na rzecz środowiska, do poświęcenia swego czasu, dzielenia się wiedzą i doświadczeniem w ramach trudnej pracy samorządowej.

Delegaci reprezentują swoje placówki na corocznych okręgowych zjazdach pielęgniarek i położnych, ale przede wszystkim w czasie obrad Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego mają prawo wybierać i być wybieranymi do organów Izby tj. Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych, Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych, Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz do pełnienia funkcji Przewodniczącego Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych, Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Przewodniczącego Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych, Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej .

Zapraszamy do udziału w zebraniach wyborczych zgodnie z przedstawionym kalendarzem wyborczym, a tym samym do zaangażowania się w pracę na rzecz naszego środowiska. Udział w wyborach jest naszym demokratycznym przywilejem i zarazem obowiązkiem.

Jeśli chcesz decydować – weź udział w zebraniu wyborczym!

Dokonaj trafnego wyboru delegatów na VIII kadencję.

 

Z poważaniem,

Izabella Chałaj
Przewodnicząca Okręgowej Komisji Wyborczej

 

 

 

 

WYBORY SAMORZĄDOWE NA VIII KADENCJĘ - INFORMATOR

Email Drukuj PDF

WYBORY SAMORZĄDOWE NA VIII KADENCJĘ - INFORMATOR

 

 

Dobiega końca VII kadencja (2015 – 2020) organów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Chełmie. Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych zwołała XXXV Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy na dzień 27 marca 2020 r.

 

Okręgowy zjazd jest najwyższym organem okręgowej izby. Uczestniczą w nim delegaci wybrani w rejonach wyborczych obejmujących swoim zasięgiem część obszaru okręgowej izby. W miesiącu październiku odbędą się wybory naszych delegatów na VIII kadencję.

 

Wykaz rejonów wyborczych, terminy zebrań wyborczych, ilość mandatów do obsadzenia, odpowiedzialnego członka Okręgowej Komisji Wyborczej za przeprowadzenie wyborów przedstawia Kalendarz Wyborczy na 2019 r.

 

Rejestry wyborców Rejonów Wyborczych są udostępnione do wglądu w biurze Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Chełmie od dnia 09 września 2019 r. Pielęgniarki i położne powinny sprawdzić, czy są umieszczone w rejestrze wyborców.

 

Wybory delegatów na VIII kadencję odbywają się tylko w jednym terminie. Brak lub niemożność dokonania wyboru przewodniczącego zebrania, sekretarza oraz co najmniej 2-ch członków komisji skrutacyjno- wyborczej uniemożliwia przeprowadzenie wyborów.

 

Czynne prawo wyborcze na zebraniu rejonu wyborczego przysługuje pielęgniarkom i położnym umieszczonym w rejestrze wyborczym właściwego rejonu wyborczego, wobec których nie zachodzą okoliczności wyłączające czynne prawo wyborcze.

 

Bierne prawo wyborcze na zebraniu rejonu wyborczego przysługuje pielęgniarkom i położnym umieszczonym w rejestrze wyborczym właściwego rejonu wyborczego z wyłączeniem ukaranych karą nagany, pozbawienia lub zawieszenia prawa wykonywania zawodu, pozbawienia praw publicznych. Bierne prawo wyborcze nie przysługuje członkowi samorządu, który za okres co najmniej jednego roku w okresie pięciu ostatnich lat przed dniem wyborów nie dokonał obowiązku opłacenia składki członkowskiej, do dnia opłacenia tej składki.

 

Porządek zebrania wyborczego:

1. Otwarcie zebrania przez członka Okręgowej Komisji Wyborczej

2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania.

3. Wybór komisji mandatowo - skrutacyjnej.

4. Wybory delegatów.

5. Ogłoszenie wyników wyborów i odczytanie protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

6. Zakończenie zebrania.

 

Na stronie internetowej OIPiP w Chełmie www.oipip-chelm w zakładce WYBORY SAMORZĄDOWE 2019 ROK znajdują się akty prawne dotyczące wyborów do organów izb.

 

W imieniu Okręgowej Komisji Wyborczej

Izabella Chałaj

 

 

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Chełmie Uchwałą Nr 91/VII/19 z dnia 06 września 2019 r. zarządziła wybory delegatów VIII kadencji na Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Chełmie, ustaliła rejony wyborcze, określiła liczbę delegatów w poszczególnych rejonach wyborczych oraz ustaliła kalendarz wyborczy Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Chełmie w 2019 roku:
- Uchwała – pobierz
- Rejestr wyborców - pobierz
- Wykaz Rejonów Wyborczych pobierz
- Kalendarz Wyborczy - pobierz

 

Uchwałą Nr 92/VII/19 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Chełmie z dnia 06 września 2019 r. została powołana Okręgowa Komisja Wyborcza
- Uchwała – pobierz
- Regulamin działania Okręgowej Komisji Wyborczej - pobierz

 

Uchwała Nr 2 I Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 04 czerwca 2019 r. w sprawie Regulaminu wyborów do organów izb oraz trybu odwołania ich członków - pobierz
- Załącznik do uchwały nr 2 I KZPiP - pobierz

 

TERMINY I MIEJSCA ZEBRAŃ WYBORCZYCH:

 

Rejon Wyborczy nr 1

- Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie –położne: O/Położniczo-Ginekologiczny i Patologii Ciąży, Blok Porodowy, O/Neonatologii z Pododdziałem Intensywnej Terapii Patologii Noworodka – położne, Poradnia Ginekologiczno-Położnicza, pozostałe położne z SPWSzS

- OZZPiP

- Położne – MSPZOZ w Chełmie

- Położne – Miasto i Powiat Chełm

- pozostałe położne pracujące w NZOZ-ach i inne

Data i Miejsce zebrania wyborczego: 11.10.2019 r. godz. 12.00, Świetlica – III p. SPWSzS w Chełmie, ul. Ceramiczna 1

 

 

Rejon Wyborczy nr 2

- Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie: Przychodnia Specjalistyczna, Przychodnia POZ-pielęgniarki, O/Neonatologii z Pododdziałem Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka – pielęgniarki, O/Kardiologiczny, O/Anestezjologii i Intensywnej Terapii, RTG, Pielęgniarki Epidemiologiczne

- niepracujące pielęgniarki

Data i Miejsce zebrania wyborczego: 10.10.2019 r. godz. 12:00, Świetlica – III p. SPWSzS w Chełmie, ul. Ceramiczna 1

 

 

Rejon Wyborczy nr 3

- Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie: Szpitalny Odział Ratunkowy, O/Opieki Paliatywnej, O/Wewnętrzny I z Pododdziałem Endokrynologicznym i Hematologicznym, O/Wewnętrzny III, O/Pulmonologiczny, Pracowania Endoskopowa, Administracja,

- RCKiK o/ Chełm

- niepracujące pielęgniarki

Data i Miejsce zebrania wyborczego: 10.10.2019 r. godz. 13:30, Świetlica – III p. SPWSzS w Chełmie, ul. Ceramiczna 1

 

 

Rejon Wyborczy nr 4

- Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie: O/Terapii Uzależnienia od Alkoholu, O/Dermatologiczny, O/Obserwacyjno – Zakaźny, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Psychiatryczny, Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy, O/Psychiatryczny, O/Psychiatryczny - Zespół Opieki Psychiatrycznej: Oddział Dzienny, Hostel

- Fresenius Nephrocare Polska Sp. z o.o. Ośrodek Dializ nr 51 w Chełmie

- niepracujące pielęgniarki

Data i Miejsce zebrania wyborczego: 15.10.2019 r. godz. 12:00, Świetlica – III p. SPWSzS w Chełmie, ul. Ceramiczna 1

 

 

Rejon Wyborczy nr 5

- Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie: O/Urazowo-Ortopedyczny z Chirurgią Kręgosłupa, O/Chirurgiczny, O/Urologiczny, Centralna Sterylizatornia, O/Dziecięcy, Blok Operacyjny, O/Laryngologiczny z Pododdziałem Okulistycznym, O/Neurologiczny i Udarowy

- niepracujące pielęgniarki

Data i Miejsce zebrania wyborczego: 11.10.2019 r. godz. 13:30, Świetlica – III p. SPWSzS w Chełmie, ul. Ceramiczna 1

 

 

Rejon Wyborczy nr 6

- Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmie

- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze O/Chełm

- niepracujące pielęgniarki

Data i Miejsce zebrania wyborczego: 14.10.2019 r. godz. 13:00, Świetlica Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie, ul. Wołyńska 11

 

Rejon Wyborczy nr 7

- Placówki według Załącznika Nr 1 - pobierz

- niepracujące pielęgniarki

Data i Miejsce zebrania wyborczego: 09.10.2019 r. godz. 13:00, Świetlica Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Chełmie, ul. Obłońska 20

 

 

Rejon Wyborczy nr 8

- DPS z powiatu chełmskiego

- Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie SPZOZ

- niepracujące pielęgniarki

Data i Miejsce zebrania wyborczego: 11.10.2019 r. godz. 13:00, Świetlica Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Chełmie, ul. Obłońska 20

 

 

Rejon Wyborczy nr 9

- Placówki według Załącznika nr 2 - pobierz

- niepracujące pielęgniarki

Data i Miejsce zebrania wyborczego: 14.10.2019 r. godz.. 13:00, Świetlica Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Chełmie, ul. Obłońska 20

 

 

Rejon Wyborczy nr 10

- Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie – Położne: Położniczo-Ginekologiczny, O/Noworodków, Poradnie, pozostałe oddziały,

- IPP

- Położne powiat Krasnystaw

- pozostałe położne pracujące w NZOZ-ach i inne

Data i Miejsce zebrania wyborczego: 09.10.2019 r. godz. 10:00, Świetlica SPZOZ w Krasnymstawie, ul. Sobieskiego 4

 

 

Rejon Wyborczy nr 11

- Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie: O/Okulistyczny, O/Chirurgii Ogólnej z pododdziałem Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, O/Urologii, Blok Operacyjny, Sterylizacja, O/Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Administracja

- niepracujące pielęgniarki

Data i Miejsce zebrania wyborczego: 09.10.2019 r. godz. 11:00, Świetlica SPZOZ w Krasnymstawie, ul. Sobieskiego 4

 

 

Rejon Wyborczy nr 12

- Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie: O/Dziecięcy, O/Chorób Wewnętrznych i Intensywnej Opieki Kardiologicznej, Szpitalny Oddział Ratunkowy, Pracownia Endoskopowa

- niepracujące pielęgniarki

Data i Miejsce zebrania wyborczego: 09.10.2019 r. godz. 12:00, Świetlica SPZOZ w Krasnymstawie, ul. Sobieskiego 4

 

Rejon Wyborczy nr 13

- Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie: Poradnie, O/Reumatologiczny, O/Neurologiczny, O/Udarowy, O/Noworodków – pielęgniarki, O/Pulmonologii, Inne

- niepracujące pielęgniarki

Data i Miejsce zebrania wyborczego: 09.10.2019 r. godz. 13:00, Świetlica SPZOZ w Krasnymstawie, ul. Sobieskiego 4

 

 

Rejon Wyborczy nr 14

- Placówki według Załącznika nr 3 - Miasto i Powiat Krasnystaw - pobierz

- niepracujące pielęgniarki

Data i Miejsce zebrania wyborczego: 09.10.2019 r. godz. 14:00, Świetlica SPZOZ w Krasnymstawie, ul. Sobieskiego 4

 

 

Rejon Wyborczy nr 15

- DPS powiat i miasto Krasnystaw

- niepracujące pielęgniarki

Data i Miejsce zebrania wyborczego: 09.10.2019 r. godz. 15:00, Dom Pomocy Społecznej w Krasnymstawie, ul. Kwiatowa 1

 

 

Zawiadomienia o zebraniach wyborczych

Email Drukuj PDF

Rejon Wyborczy nr 1 - POBIERZ

- Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie –położne: O/Położniczo-Ginekologiczny i Patologii Ciąży, Blok Porodowy, O/Neonatologii z Pododdziałem Intensywnej Terapii Patologii Noworodka – położne, Poradnia Ginekologiczno-Położnicza, pozostałe położne z SPWSzS

- OZZPiP

- Położne – MSPZOZ w Chełmie

- Położne – Miasto i Powiat Chełm

- pozostałe położne pracujące w NZOZ-ach i inne

Data i Miejsce zebrania wyborczego: 11.10.2019 r. godz. 12.00, Świetlica – III p. SPWSzS w Chełmie, ul. Ceramiczna 1

 

 

Rejon Wyborczy nr 2 - POBIERZ

- Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie: Przychodnia Specjalistyczna, Przychodnia POZ-pielęgniarki, O/Neonatologii z Pododdziałem Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka – pielęgniarki, O/Kardiologiczny, O/Anestezjologii i Intensywnej Terapii, RTG, Pielęgniarki Epidemiologiczne

- niepracujące pielęgniarki

Data i Miejsce zebrania wyborczego: 10.10.2019 r. godz. 12:00, Świetlica – III p. SPWSzS w Chełmie, ul. Ceramiczna 1

 

 

Rejon Wyborczy nr 3 - POBIERZ

- Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie: Szpitalny Odział Ratunkowy, O/Opieki Paliatywnej, O/Wewnętrzny I z Pododdziałem Endokrynologicznym i Hematologicznym, O/Wewnętrzny III, O/Pulmonologiczny, Pracowania Endoskopowa, Administracja,

- RCKiK o/ Chełm

- niepracujące pielęgniarki

Data i Miejsce zebrania wyborczego: 10.10.2019 r. godz. 13:30, Świetlica – III p. SPWSzS w Chełmie, ul. Ceramiczna 1

 

 

Rejon Wyborczy nr 4 - POBIERZ

- Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie: O/Terapii Uzależnienia od Alkoholu, O/Dermatologiczny, O/Obserwacyjno – Zakaźny, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Psychiatryczny, Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy, O/Psychiatryczny, O/Psychiatryczny - Zespół Opieki Psychiatrycznej: Oddział Dzienny, Hostel

- Fresenius Nephrocare Polska Sp. z o.o. Ośrodek Dializ nr 51 w Chełmie

- niepracujące pielęgniarki

Data i Miejsce zebrania wyborczego: 15.10.2019 r. godz. 12:00, Świetlica – III p. SPWSzS w Chełmie, ul. Ceramiczna 1

 

 

Rejon Wyborczy nr 5 - POBIERZ

- Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie: O/Urazowo-Ortopedyczny z Chirurgią Kręgosłupa, O/Chirurgiczny, O/Urologiczny, Centralna Sterylizatornia, O/Dziecięcy, Blok Operacyjny, O/Laryngologiczny z Pododdziałem Okulistycznym, O/Neurologiczny i Udarowy

- niepracujące pielęgniarki

Data i Miejsce zebrania wyborczego: 11.10.2019 r. godz. 13:30, Świetlica – III p. SPWSzS w Chełmie, ul. Ceramiczna 1

 

 

Rejon Wyborczy nr 6 - POBIERZ

- Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmie

- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze O/Chełm

- niepracujące pielęgniarki

Data i Miejsce zebrania wyborczego: 14.10.2019 r. godz. 13:00, Świetlica Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie, ul. Wołyńska 11

 

Rejon Wyborczy nr 7 - POBIERZ

- Placówki według Załącznika Nr 1 - pobierz

- niepracujące pielęgniarki

Data i Miejsce zebrania wyborczego: 09.10.2019 r. godz. 13:00, Świetlica Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Chełmie, ul. Obłońska 20

 

 

Rejon Wyborczy nr 8 - POBIERZ

- DPS z powiatu chełmskiego

- Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie SPZOZ

- niepracujące pielęgniarki

Data i Miejsce zebrania wyborczego: 11.10.2019 r. godz. 13:00, Świetlica Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Chełmie, ul. Obłońska 20

 

 

Rejon Wyborczy nr 9 - POBIERZ

- Placówki według Załącznika nr 2 - pobierz

- niepracujące pielęgniarki

Data i Miejsce zebrania wyborczego: 14.10.2019 r. godz.. 13:00, Świetlica Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Chełmie, ul. Obłońska 20

 

 

Rejon Wyborczy nr 10 - POBIERZ

- Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie – Położne: Położniczo-Ginekologiczny, O/Noworodków, Poradnie, pozostałe oddziały,

- IPP

- Położne powiat Krasnystaw

- pozostałe położne pracujące w NZOZ-ach i inne

Data i Miejsce zebrania wyborczego: 09.10.2019 r. godz. 10:00, Świetlica SPZOZ w Krasnymstawie, ul. Sobieskiego 4

 

 

Rejon Wyborczy nr 11 - POBIERZ

- Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie: O/Okulistyczny, O/Chirurgii Ogólnej z pododdziałem Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, O/Urologii, Blok Operacyjny, Sterylizacja, O/Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Administracja

- niepracujące pielęgniarki

Data i Miejsce zebrania wyborczego: 09.10.2019 r. godz. 11:00, Świetlica SPZOZ w Krasnymstawie, ul. Sobieskiego 4

 

 

Rejon Wyborczy nr 12 - POBIERZ

- Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie: O/Dziecięcy, O/Chorób Wewnętrznych i Intensywnej Opieki Kardiologicznej, Szpitalny Oddział Ratunkowy, Pracownia Endoskopowa

- niepracujące pielęgniarki

Data i Miejsce zebrania wyborczego: 09.10.2019 r. godz. 12:00, Świetlica SPZOZ w Krasnymstawie, ul. Sobieskiego 4

 

Rejon Wyborczy nr 13 - POBIERZ

- Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie: Poradnie, O/Reumatologiczny, O/Neurologiczny, O/Udarowy, O/Noworodków – pielęgniarki, O/Pulmonologii, Inne

- niepracujące pielęgniarki

Data i Miejsce zebrania wyborczego: 09.10.2019 r. godz. 13:00, Świetlica SPZOZ w Krasnymstawie, ul. Sobieskiego 4

 

 

Rejon Wyborczy nr 14 - POBIERZ

- Placówki według Załącznika nr 3 - Miasto i Powiat Krasnystaw - pobierz

- niepracujące pielęgniarki

Data i Miejsce zebrania wyborczego: 09.10.2019 r. godz. 14:00, Świetlica SPZOZ w Krasnymstawie, ul. Sobieskiego 4

 

 

Rejon Wyborczy nr 15 - POBIERZ

- DPS powiat i miasto Krasnystaw

- niepracujące pielęgniarki

Data i Miejsce zebrania wyborczego: 09.10.2019 r. godz. 15:00, Dom Pomocy Społecznej w Krasnymstawie, ul. Kwiatowa 1