Uchwała Nr 408/VII/2020 NRPiP z dnia 15.10.2020 r. w sprawie zaliczenia pielęgniarkom i położnym okresu wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej w trybie art. 26b ust 1 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej (...) na poczet przeszkolenia

Uchwała Nr 408/VII/2020

Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 15 października 2020 r.

w sprawie zaliczenia pielęgniarkom i położnym okresu wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej w trybie art. 26b ust 1 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej w ramach zadań realizowanych przez podmioty lecznicze w związku z zakażeniami wirusem SARS-COV-2, na poczet całości lub części okresu przeszkolenia po przerwie w wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej dłuższej niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat.

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2018 r, poz. 916 ze zm.) w zw. art. 26b ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 2020, poz.562 ze zm.), uchwały Nr 270/VII/2017 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 13 września 2017 r. zmienioną uchwałą Nr 303/VII/2017 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 270/VII/2017 z dnia 13 września 2017r. w sprawie przyjęcia ramowego programu przeszkolenia, sposobu i trybu odbywania oraz zaliczenia przeszkolenia przez pielęgniarkę lub położną, które nie wykonują zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat, uchwala się, co następuje:

§ 1. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych przyjmuje instrukcję szczegółową w sprawie zaliczenia pielęgniarkom i położnym okresu wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej w trybie art. 26b ust 1 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej w ramach zadań realizowanych przez podmioty lecznicze w związku z zakażeniami wirusem SARS-COV-2, na poczet całości lub części okresu przeszkolenia po przerwie w wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej dłuższej niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat.

§ 2. Instrukcja, o której mowa w § 1. Stanowi załącznik do uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz NRPiP’

Joanna Walewander

Prezes NRPiP

Zofia Małas

Załącznik do uchwały nr 408

Niewykonywanie zawodu przez pielęgniarkę /położną przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat ; obowiązek odbycia przeszkolenia

NIEWYKONYWANIE ZAWODU PRZEZ PIELĘGNIARKĘ /POŁOŻNĄ

PRZEZ OKRES DŁUŻSZY NIŻ 5 LAT W OKRESIE OSTATNICH 6 LAT

- OBOWIĄZEK ODBYCIA PRZESZKOLENIA

 

Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039), która obowiązuje od 1 stycznia 2012 r. dopuszcza następujące formy wykonywania zawodu pielęgniarki /położnej (art. 19 ww. ustawy):

 

1) w ramach umowy o pracę;

2) w ramach stosunku służbowego;

3) na podstawie umowy cywilnoprawnej;

4) w ramach wolontariatu;

5) w ramach praktyk zawodowych (określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654).

 

W przypadku zaistniałej przerwy, o której mowa w Art. 26. ust. 1 ww. ustawy: Pielęgniarka lub położna, które nie wykonują zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat, a zamierzają podjąć jego wykonywanie, mają obowiązek zawiadomić o tym właściwą okręgową radę pielęgniarek i położnych i odbyć trwające nie dłużej niż 6 miesięcy przeszkolenie pod nadzorem innej osoby uprawnionej do wykonywania odpowiednio zawodu pielęgniarki lub położnej, legitymującej się co najmniej 5-letnim doświadczeniem zawodowym, zwanej dalej "opiekunem". Opiekuna wskazuje kierownik podmiotu, w którym odbywa się przeszkolenie.

 

 

Pielęgniarka/położna, która zamierza odbyć przeszkolenie zgłasza się do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Chełmie w celu wypełnienia stosownego wniosku, oraz złożenia niezbędnych dokumentów:

 

- zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu

- zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu

- świadectwa pracy lub inne dokumenty poświadczające zatrudnienie

- aktualne zaświadczenie od lekarza medycyny pracy do celów sanitarno -epidemiologicznych

- udokumentowane szczepienie przeciw WZW typu B

- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków

- ubezpieczenie od zakażeń po ekspozycji

 

Czas trwania przeszkolenia

1) Przeszkolenie, odbywane zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039), na podstawie zatwierdzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Chełmie programu przeszkolenia w przypadku niewykonywania zawodu przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat, nie może trwać krócej niż trzy miesiące i nie dłużej niż sześć miesięcy.

2) Czas trwania przeszkolenia ustala Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Chełmie lub jej Prezydium, indywidualnie dla każdego wnioskodawcy, po ocenie złożonych dokumentów pod względem formalnoprawnym.

 

Czas przedmiotowego przeszkolenia będzie ustalany w zależności od długości okresu niewykonywania zawodu i wynosił:

 

a) okres niewykonywania zawodu obejmujący: powyżej 5 do 10 lat  przeszkolenie w wymiarze nie mniej niż 3 miesiące,

 

b) okres niewykonywania zawodu, powyżej 10 do 15 lat  przeszkolenie w wymiarze nie mniej niż 4 miesiące,

 

c) okres niewykonywania zawodu, powyżej 15 do 20 lat  przeszkolenie w wymiarze nie mniej niż 5 miesięcy,

 

d) okres niewykonywania zawodu, powyżej 20 lat  przeszkolenie w wymiarze 6 miesięcy.

 

3) Czas trwania przeszkolenia w poszczególnych oddziałach ustala Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Chełmie lub jej Prezydium, indywidualnie dla każdego wnioskodawcy, po ustaleniu okresu trwania przeszkolenia.

 

4) W przypadku zawarcia umowy z Urzędem Pracy ORPIP w Chełmie lub jej Prezydium, ustala godzinowy wymiar czasu trwania przeszkolenia, jednak nie mniej niż 140 godzin miesięcznie, tj. 20 dni roboczych x 7 godzin zegarowych.

 

Program przeszkolenia  wykaz podstawowych oddziałów

 

Mając na uwadze konieczność odnowienia wiedzy i umiejętności praktycznych przez pielęgniarki i położne powracające do wykonywania zawodu oraz czas, w którym pielęgniarka i położna nie wykonywały zawodu, program przeszkolenia powinien obejmować:

 

1) w przypadku pielęgniarki - przeszkolenie praktyczne w oddziałach: internistycznym, chirurgicznym, pediatrycznym. Dopuszczalne jest w ramach przeszkolenia zmniejszenie godzin pracy w oddziałach podstawowych na rzecz przeszkolenia w oddziale intensywnej terapii,

 

2) w przypadku położnej - przeszkolenie praktyczne w oddziałach: patologii ciąży, bloku porodowym, położniczo - noworodkowym działającym w systemie rooming in oraz ginekologicznym. Dopuszczalne jest w ramach przeszkolenia zmniejszenie godzin pracy w oddziałach podstawowych na rzecz przeszkolenia w oddziale patologii noworodka.

 

Sposób i tryb odbywania oraz zaliczenia przeszkolenia

 

1. Pielęgniarka lub położna składa wniosek do Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Chełmie o skierowanie na przeszkolenie w przypadku niewykonywania zawodu dłużej niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat.

 

2. Pielęgniarka lub położna odbywa przeszkolenie po podjęciu uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Chełmie lub jej Prezydium na podstawie złożonego wniosku o skierowanie na przeszkolenie w przypadku niewykonywania zawodu dłużej niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat.

 

3. Przeszkolenie może odbyć się również na podstawie umowy o pracę u pracodawcy, który zatrudnia albo ma zamiar zatrudnić pielęgniarkę lub położną, które nie wykonują zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat, z zachowaniem warunków określonych w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039) albo na zasadach określonych w niniejszym dokumencie.

 

4. Pielęgniarka lub położna przed przystąpieniem do przeszkolenia powinna posiadać aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia do celów sanitarno  epidemiologicznych, aktualne zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej, ubezpieczenie OC, NNW i od zakażeń po ekspozycji; zalecane jest udokumentowane szczepienie przeciwko WZW typu B.

 

5. Przeszkolenie pielęgniarki lub położnej odbywa się na podstawie skierowania wydanego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Chełmie lub jej Prezydium we wskazanym podmiocie leczniczym, pod kierunkiem opiekunów.Program przeszkolenia pielęgniarek / położnych