Opłata za wpis/zmianę w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą

 

 

OPŁATA ZA WPIS/ZMIANĘ W REJESTRZE PODMIOTÓW
WYKONUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą zgodnie z art. 105 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 633 ze zm.) podlega opłacie w wysokości 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za ubiegły rok ogłoszonego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis do rejestru, zaokrąglonego w górę do pełnego złotego.

Wobec powyższego w 2024 r. opłata za wpis wynosi 149,00 zł.

Zmiana wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą zgodnie z art. 105 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj.Dz.U. z 2022 r., poz. 633 ze zm.) podlega opłacie stanowiącej 50% wysokości opłaty za wpis.

Wobec powyższego w 2024 r. opłata za zmianę wpisu wynosi 74,50 zł.

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Chełmie informuje, że zgodnie z art. 105 ust. 2a. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 633 ze zm.) wniosek o zmianę wpisu w rejestrze, który dotyczy wyłącznie przedstawienia dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia, jest wolny od opłat.

Wniosek o wykreślenie Indywidualnej Praktyki Zawodowej Pielęgniarki/Położnej z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą jest wolny od opłat.