Wysokość składki członkowskiej 2024 rok

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

NA RZECZ SAMORZĄDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

 

Zgodnie z art 2. ust 2. oraz na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 4 Ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych z dnia 01 lipca 2011 r. (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 628), każda osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu pielęgniarki czy położnej zobowiązana jest do przynależności do samorządu zawodowego, która to wiąże się z obowiązkiem opłacania składek członkowskich.
Pielęgniarki i położne obowiązane są regularnie opłacać składkę członkowską na rzecz samorządu.

Wysokość miesięcznej składki członkowskiej określa tekst jednolity uchwał Nr 18 i 22 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału i przedstawia się w następujący sposób:

 

Kto opłaca

Wysokość miesięcznej

składki członkowskiej

1. Pielęgniarki i położne zatrudnione na stanowisku pielęgniarki i położnej:

- umowa o pracę, 
- na podstawie stosunku służbowego, 
-
wyłącznie na podstawie umowy zlecenia 
i nie prowadzące działalności gospodarczej

1% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego brutto

/wysokość składki jest niezmienna,
w przypadku wynagrodzenia chorobowego,
czy innych nieobecności obniżających wynagrodzenie zasadnicze, 
kwota składki nie ulega zmianie

np. wynagrodzenie zasadnicze na umowie 5.965,38 zł. 
składka za 1 mc - 59,65 zł./

2. Pielęgniarki i położne wykonujące zawód 
w ramach działalności gospodarczej
indywidualnej bądź grupowej praktyki zawodowej

 

0,75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia dla przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku ogłaszanego przez Prezesa GUS za ostatni kwartał poprzedniego roku kalendarzowego

 

 

2024 rok - 58,26 zł.

2023 rok - 52,24 zł.

2022 rok - 46,66 zł.

2021 rok - 42,42 zł.

2020 rok - 40,26 zł.

 

1% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia dla przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku ogłaszanego przez Prezesa GUS za ostatni kwartał poprzedniego roku kalendarzowego

 

 

 

 

3. Pozostałe pielęgniarki i położne:

- zobowiązane do opłacania składek nie wymienionych 
w pkt 1-2 tj. wpisane na listę członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych lecz nie wykonujące zawodu, które nie są objęte zwolnieniem z opłacania składek;

- wykonujące zawód wyłącznie poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które nie złożyły wniosku wykreślenie z rejestru pielęgniarek i położnych;


Z płacenia składek członkowskich zwolnione są pielęgniarki i położne:

1. bezrobotne, które są zarejestrowane w Urzędach Pracy (pod warunkiem przedłożenia zaświadczenia 
z urzędu pracy);

2. które zaprzestały wykonywania zawodu i złożyły wniosek odnośnie zaprzestania wykonywania zawodu 
w okręgowej izbie, której są członkiem;

3. wykonujące zawód wyłącznie w formie wolontariatu;

4. przebywające na urlopie macierzyńskim/tacierzyńskim, wychowawczym lub rodzicielskim;

5. pobierające świadczenie rehabilitacyjne lub pielęgnacyjne lub zasiłek z pomocy społecznej lub będące 
opiekunami osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne stanowiące ich jedyne źródło dochodu;

6. będące studentami studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku pielęgniarstwo/położnictwo, które nie 
wykonują zawodu;

7. pobierających zasiłek chorobowy z ZUS bez stosunku pracy;

8. niepracujące, które posiadają status emeryta lub rencisty lub pobierają świadczenie przedemerytalne.

 

  1. W przypadku uzyskiwania dochodów jednocześnie z kilku źródeł, składka członkowska powinna być naliczona z jednego źródła, tego z którego wysokość składki jest wyższa.
  2. Składki członkowskie są płatne miesięcznie.

  3. Składki członkowskie przekazuje się na rachunek właściwej okręgowej izby pielęgniarek i położnych
    do 15 dnia każdego miesiąca,
    za miesiąc poprzedni.

Uwaga!
Samodzielne regulowanie kwoty składki w sposób niezgodny z w/w uchwałą Krajowego Zjazdu jest równoznaczne z niepłaceniem składki członkowskiej.

Nieopłacone składki członkowskie podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji na podstawie art. 92 Ustawy o Samorządzie Pielęgniarek i Położnych z dnia 01 lipca 2011r. (Dz. U. Nr 174 poz. 1038 ze zm.) za okres 3 lat wstecz (art. 118 Kodeksu Cywilnego).

 Tekst jednolity uchwał Nr 18 i 22 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału

Składki można odprowadzać samodzielnie, poprzez wpłatę w kasie OIPiP w Chełmie lub na wskazany poniżej rachunek bankowy. 
Osoby zatrudnione w ramach umowy o prace mogą upoważnić swojego pracodawcę do potrącania 1% wynagrodzenia na rzecz OIPiP.

Wpłaty tytułem składek należy kierować na rachunek:

Santander Bank Polska S.A. 2 Oddział w Chełmie

nr 51 1500 1373 1213 7003 5127 0000

 

Z podaniem w tytule przelewu: imię nazwisko, nr pwz, okres za jaki płacona jest składka

W przypadku wykonywania przelewu przez zakład pracy, obejmującego kilka osób konieczne jest przesłanie zestawienia zawierającego: imię nazwisko, nr pwz, kwotę składki ujętych w przelewie osób.

 

SKARBNIK
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
w Chełmie
(-) Renata Kruk