Informacja w sprawie stosowania nowych wzorów dokumentów prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, prawa wykonywania zawodu położnej, ograniczonego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz ograniczonego prawa wykonywania zawodu położnej

Informacja w sprawie stosowania nowych wzorów dokumentów prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, prawa wykonywania zawodu położnej, ograniczonego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz ograniczonego prawa wykonywania zawodu położnej

Zgodnie z art. 73 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1394 ze zm.) dokumenty publiczne wydawane na podstawie przepisów dotychczasowych, wytwarzane według wzoru określonego w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, które nie spełniają wymagań odnośnie do minimalnych zabezpieczeń określonych w niniejszej ustawie, mogą być nadal wydawane, w przypadku dokumentów publicznych kategorii pierwszej i drugiej, nie dłużej niż przez okres trzech lat od dnia wejścia w życie ww. ustawy tj. do 2022-07-12

Dokumenty prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, prawa wykonywania zawodu położnej, ograniczonego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz ograniczonego prawa wykonywania zawodu położnej, stanowią dokumenty kategorii drugiej w rozumieniu ww. ustawy.

Stosownie do postanowień art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o Agencji Badań Medycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2021, poz. 1559) dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej zachowują moc obowiązującą do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, jednak nie dłużej niż do dnia 11 lipca 2022 r.

Mając na uwadze powyższe regulacje, począwszy od dnia 12 lipca 2022 r. nie będzie możliwe wydawanie dokumentów:

  • prawa wykonywania zawodu pielęgniarki,
  • prawa wykonywania zawodu położnej,
  • ograniczonego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki
  • ograniczonego prawa wykonywania zawodu położnej

wg wzoru określonego rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie wzorów dokumentów o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej (Dz. U. poz. 222).

Nowe wzory dokumentów wskazanych powyżej oraz szczegółowe rodzaje zabezpieczenia przed przerobieniem, podrobieniem lub użyciem przez osobę nieuprawnioną określa projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzorów dokumentów: Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, Prawo wykonywania zawodu położnej, Ograniczone prawo  wykonywania zawodu pielęgniarki, Ograniczone prawo wykonywania zawodu położnej[1].

Zgodnie z projektem rozporządzenia dokumenty wydane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zachowują ważność. Należy jednak podkreślić, że ani przepisy przywołanych wyżej ustaw, ani projekt rozporządzenia, nie przewidują podstawy normatywnej dla wydawania dokumentów PWZ (lub ich duplikatów) wg dotychczasowych wzorów. Z dniem wejścia rozporządzenia w życie dokumenty PWZ pielęgniarki lub położnej będą mogły być wydawane wyłącznie wg nowych wzorów określonych w załącznikach do rozporządzenia. Zasada powyższa dotyczy wszystkich dokumentów PWZ, niezależnie od takich okoliczności, jak data ukończenia studiów, dnia złożenia wniosku o stwierdzenie lub przyznanie PWZ, czy też dnia podjęcia uchwały o stwierdzeniu lub przyznaniu PWZ przez właściwą okręgową radę pielęgniarek i położnych.

Biorąc pod uwagę stosunkowo krótki okres pomiędzy przewidywanym wejściem rozporządzenia w życie oraz obowiązkiem stosowania nowych wzorów, wysoce prawdopodobne jest, że przez pewien okres nie będzie w ogóle możliwe wydawanie dokumentów PWZ z uwagi na brak fizycznej dostępności dokumentów wg nowo ustalonych wzorów. W takiej sytuacji, w okresie „przejściowym” zainteresowane pielęgniarki lub położne winny otrzymywać oryginał uchwały o stwierdzeniu lub przyznaniu prawa wykonywania zawodu lub ograniczonego prawa wykonywania zawodu.

 

[1] https://legislacja.gov.pl/projekt/12361502/katalog/12891059#12891059;