Priorytetowe Postulaty Samorządu Pielęgniarek i Położnych przedstawione przez Panią Mariolę Łodzińską, Prezes NRPiP, na spotkaniu zorganizowanym przez Minister Zdrowia Katarzynę Sójkę

NIPiP-NRPiP-DM-0025.104.2023.JP                           Warszawa, dnia 23 sierpnia 2023 r.

Pani
Katarzyna Sójka
Minister Zdrowia

Szanowna Pani Minister,

W imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych przekazuję na ręce Pani Minister postulaty, które wymagają podjęcia pilnych działań.

 1. Kontynuacja działań w zakresie utrzymania praktyk zawodowych pielęgniarek i położnych w ramach działalności gospodarczej w systemie ochrony zdrowia, przede wszystkim w podstawowej opiece zdrowotnej, opiece długoterminowej i hospicyjnej. W ustawie z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej – wnioskujemy o wydłużenie terminów przejściowych do 31 grudnia 2030r.
 2. Zmiana rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu substancji czynnych w lekach, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych ordynowanych przez pielęgniarki i położne oraz wykazu badań diagnostycznych, na które mają prawo wystawiać skierowania pielęgniarki i położne. Wnosimy o pilne przyspieszenie prac w tym zakresie – ostatnia propozycja NRPiP została wysłana w dniu 31 marca 2023r.
 3. Nowelizacja przepisów w zakresie określonych współczynników pracy dotyczących wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych z uwzględnieniem posiadanych kwalifikacji w ramach kształcenia podyplomowego oraz doświadczenia zawodowego.
 4. Określenie kompetencji zawodowych po ukończeniu poszczególnych rodzajów i dziedzin kształcenia podyplomowego, oraz wskazanie uprawnień do realizacji poszczególnych świadczeń zdrowotnych. Wnosimy o pilne przyspieszenie prac nad prawnym określeniem ww. kompetencji zawodowych pielęgniarek i położnych.
 5. Przywrócenie Departamentu Pielęgniarek i Położnych w strukturze organizacyjnej Ministerstwa Zdrowia.

Z wyrazami szacunku

Prezes NRPiP
(-)Mariola Łodzińska

Pobierz pismo w formacie PDF


NIPiP-NRPiP-DM-0025.103.2023.JP                           Warszawa, dnia 21 sierpnia 2023 r.

Pani
Katarzyna Sójka
Minister Zdrowia

Szanowna Pani Minister,

W związku z pilną potrzebą wprowadzenia zmian na rzecz poprawy sytuacji zawodowej położnej, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych przekazuje na ręce Pani Minister najważniejsze priorytetowe postulaty, które pozwolą zminimalizować pogarszające się perspektywy związane ze zmniejszaniem się liczby miejsc zatrudniania położnych:

 1. Wydłużenie sprawowania opieki przez położną nad kobietą i dzieckiem w okresie laktacji oraz umieszczenie porady laktacyjnej jako świadczenia odrębnie kontraktowanego przez położne.
 2. Rozszerzenie listy leków do samodzielnego ordynowania przez położną.
 3. Utworzenie szkolenia specjalizacyjnego dla położnych w dziedzinie pielęgniarstwo ginekologiczno – onkologiczne.
 4. Rozszerzenie kompetencji położnych po pierwszym stopniu kształcenia o udzielanie świadczeń profilaktycznych, rehabilitacyjnych i diagnostycznych z zakresu uro – ginekologii.
 5. Powołanie rozporządzeniem Ministra Zdrowia zespołu do opracowania standardu organizacyjnego opieki nad kobietą z chorobami ginekologicznymi.
 6. W umowach na realizację świadczeń gwarantowanych zawieranych z Narodowym Funduszem Zdrowia uwzględnienie:

– zatrudnienie edukatora ds. laktacji- położnej w każdym oddziale roaming in

-zatrudnienie położnej w każdej poradni ginekologiczno-położniczej i wyodrębnienie jej świadczeń.

Z wyrazami szacunku

Prezes NRPiP
(-) Mariola Łodzińska

Pobierz pismo w formacie PDF