Uchwała Nr 408/VII/2020 NRPiP z dnia 15.10.2020 r. w sprawie zaliczenia pielęgniarkom i położnym okresu wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej w trybie art. 26b ust 1 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej (...) na poczet przeszkolenia

Uchwała Nr 408/VII/2020

Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 15 października 2020 r.

w sprawie zaliczenia pielęgniarkom i położnym okresu wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej w trybie art. 26b ust 1 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej w ramach zadań realizowanych przez podmioty lecznicze w związku z zakażeniami wirusem SARS-COV-2, na poczet całości lub części okresu przeszkolenia po przerwie w wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej dłuższej niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat.

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2018 r, poz. 916 ze zm.) w zw. art. 26b ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 2020, poz.562 ze zm.), uchwały Nr 270/VII/2017 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 13 września 2017 r. zmienioną uchwałą Nr 303/VII/2017 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 270/VII/2017 z dnia 13 września 2017r. w sprawie przyjęcia ramowego programu przeszkolenia, sposobu i trybu odbywania oraz zaliczenia przeszkolenia przez pielęgniarkę lub położną, które nie wykonują zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat, uchwala się, co następuje:

§ 1. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych przyjmuje instrukcję szczegółową w sprawie zaliczenia pielęgniarkom i położnym okresu wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej w trybie art. 26b ust 1 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej w ramach zadań realizowanych przez podmioty lecznicze w związku z zakażeniami wirusem SARS-COV-2, na poczet całości lub części okresu przeszkolenia po przerwie w wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej dłuższej niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat.

§ 2. Instrukcja, o której mowa w § 1. Stanowi załącznik do uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz NRPiP’

Joanna Walewander

Prezes NRPiP

Zofia Małas

Załącznik do uchwały nr 408