Wnioski do pobrania

Więcej artykułów…

 1. OŚWIADCZENIE PRACODAWCY o zatrudnieniu i kwocie wpłaconych składek członkowskich
 2. Oświadczenie pielęgniarki/położnej/pielęgniarza/położnego obywatela Państwa członkowskiego Unii Europejskiej o zamiarze tymczasowego lub okazjonalnego wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej/pielęgniarza/położnego na terytorium Rzeczypospo
 3. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ OKRęGOWą IZBę PIELęGNIAREK I POłOżNYCH W CHEłMIE
 4. Wniosek o wymianę na nowe zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza/położnej/położnego oraz wpis do okręgowego rejestru pielęgniarek/położnych
 5. Wniosek o nadanie dostępu do Serwisu IBUK Libra
 6. Arkusz aktualizacyjny danych osobowych w okręgowym rejestrze
 7. Wniosek o STWIERDZENIE PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU pielęgniarki/położnej i wpis do okręgowego rejestru - ABSOLWENCI
 8. Wniosek o wpis do okręgowego rejestru
 9. Oświadczenie o zamiarze podjęcia wykonywania zawodu pielęgniarki, pielęgniarza, położnej, położnego
 10. Oświadczenie o zaprzestaniu wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza, położnej/położnego
 11. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, pielęgniarza/ położnej, położnego
 12. Wniosek o wykreślenie z okręgowego rejestru
 13. Wniosek o wydanie duplikatu zaświadczenia w przypadku utraty zaświadczenia
 14. Wniosek o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki / położnej osobie, będącej obywatelem jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz wpis do okręgowego rejestru
 15. Wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej, albo ograniczonego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki / położnej, osobie nie będącej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz wpis do okręgowego rejestru
 16. Wniosek o skierowanie na przeszkolenie pielęgniarki / położnej, w związku z nie wykonywaniem zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat
 17. Karta zgłoszenia uczestnictwa
 18. Wniosek o refundację kosztów kształcenia podyplomowego
 19. Wniosek o udzielenie zapomogi losowej
 20. Wniosek o zapomogę emerytalną
 21. Wniosek o zapomogę - śmierć członka samorządu