Przypomnienie o zwrocie przetrzymywanych książek

Pielęgniarkom i położnym korzystającym ze zbiorów bibliotecznych
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Chełmie
przypominamy o zwrocie wypożyczonych książek.

/Zgodnie z Regulaminem korzystania ze zbiorów bibliotecznych
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Chełmie za przetrzymywanie
wypożyczonych książek ponad termin biblioteka może nałożyć na Czytelnika karę pieniężną.
Kara ta wynosi 1 zł za jedną pozycję i jest naliczana za każdy tydzień zwłoki
po upływie terminu zwrotu/