REGULAMIN korzystania ze zbiorów bibliotecznych Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Chełmie

R E G U L A M I N

korzystania ze zbiorów bibliotecznych

Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Chełmie

 

1. Ze zbiorów bibliotecznych OIPiP mogą korzystać wszyscy członkowie samorządu.

2. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.

3. Członkiem biblioteki staje się czytelnik po osobistym zgłoszeniu się w punkcie bibliotecznym i złożeniu stosownych deklaracji.

4. Jednorazowo czytelnik może wypożyczyć trzy książki. Osoby studiujące bądź podnoszące kwalifikacje zawodowe w innej formie, a także nauczyciele zawodu mogą wypożyczyć jednorazowo pięć książek.

5. Termin zwrotu wypożyczonych zbiorów wynosi jeden miesiąc. Istnieje możliwość przedłużenia okresu wypożyczenia do 3 miesięcy po osobistym lub telefonicznym zgłoszeniu tego faktu w punkcie bibliotecznym.

6. Za przetrzymywanie wypożyczonych książek ponad termin podany w punkcie 5 biblioteka udziela upomnienia.

7. Jeżeli w przeciągu dwóch tygodni od udzielenia upomnienia czytelnik nie zwróci wypożyczonych książek biblioteka może nałożyć na niego karę pieniężną. Kara ta wynosi 1 zł za jedną pozycję i jest naliczana za każdy tydzień zwłoki po upływie terminu zwrotu.

8. Za książki zagubione, zniszczone czytelnik ponosi odpowiedzialność materialną.

9. Książkę zagubioną lub zniszczoną czytelnik powinien odkupić lub pokryć jej aktualną wartość.

10. Pieniądze pochodzące z opłat karnych przeznaczone będą na zakup nowych publikacji do biblioteki.

11. Czytelnicy mogą zgłaszać propozycje dotyczące zakupu nowej literatury.

12. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.05.2002 r.