Dodatkowe świadczenie z tytułu ograniczenia w wykonywaniu pracy w wielu miejscach w związku z COVID-19

Dodatkowe świadczenie z tytułu ograniczenia w wykonywaniu pracy w wielu miejscach w związku z COVID-19

 

 

Komu przysługuje?

Zatrudnionym w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne:

1) wyłącznie w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 (tzw. szpitale jednoimienne) lub,

2) w którego wyodrębnionej komórce organizacyjnej udzielane są świadczenia zdrowotne wyłącznie w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, 
zwanych dalej „Szpitalem”.

 

Tym którzy zostaną objęci przez kierownika podmiotu leczniczego zakazem pracy w innym miejscu – imienny wpis do wykazu stanowisk objętych ograniczeniem.

Osobom, które złożą pisemne oświadczenia obejmujące przede wszystkim informację o wysokości wynagrodzenia z tytułu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w innym miejscu niż Szpital, otrzymanego za miesiąc marzec 2020 r. albo miesiąc poprzedzający miesiąc, w którym nastąpiło objęcie ww. ograniczeniem (do wyboru). Oświadczenie, o którym mowa powyżej, składa się do dyrektora Szpitala.

Wszystkie te warunki musza być spełnione łącznie. 

Komu nie przysługuje?

Osobom skierowanym do pracy w podmiotach wskazanych w pkt. 1 decyzją administracyjną.

Osobom pracującym w DPSach.

Osobom, którzy poza Szpitalem pracują bez bezpośredniego kontaktu z osobami zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie (nie obowiązuje wtedy też ograniczenie pracy).

 

 

Za jaki okres przysługuje dodatkowe świadczenie?

Za okres objęcia ograniczeniem, to jest od czasu wpisania do wykazu stanowisk do czasu odwołania wpisu do wykazu, nie później jednak niż do czasu odwołania epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego w zależności od tego co nastąpi później.

 

 

Jaka jest wysokość świadczenia?

Wysokość tego świadczenia będzie równa:

1) 80% wartości wynagrodzenia pobieranego poza Szpitalem w okresie poprzedzającym objęcie ograniczeniem w przypadku pracownika, który otrzymywał wynagrodzenie w związku z wykonywaniem świadczeń w innym miejscu niż Szpital,

albo

2) 50% wynagrodzenia danej osoby otrzymywanego w Szpitalu w pozostałych przypadkach, w tym w przypadku braku zatrudnienia w innym podmiocie,

 

W każdy z powyższych przypadków, nie więcej niż 10.000 zł.

 

 

Przykłady:

1) Osoba, która w Szpitalu ma wynagrodzenie (na podstawie stosunku pracy bądź umowy cywilnoprawnej) w wysokości 4.000 zł, ale jednocześnie w miesiącu poprzedzającym objęcie ograniczeniem zarobiła w innych miejscach niż Podmiot 10.000 zł powinna otrzymać świadczenie dodatkowe w wysokości 8.000 zł;

2) Osoba, która w Podmiocie ma wynagrodzenie w wysokości 4.000 zł (na podstawie stosunku pracy bądź umowy cywilnoprawnej) i nie otrzymywała wynagrodzenia w innych podmiotach może otrzymać dodatek w wysokości 2.000 zł;

3) Osoba, która w Podmiocie ma wynagrodzenie w wysokości 4.000 zł (na podstawie stosunku pracy bądź umowy cywilnoprawnej), ale jednocześnie w miesiącu poprzedzającym objęcie ograniczeniem zarobiła w innych miejscach niż Podmiot 1.000 zł powinna otrzymać świadczenie dodatkowe w wysokości 2.000 zł;

4) Osoba, która w Podmiocie ma wynagrodzenie w wysokości 4.000 zł (na podstawie stosunku pracy bądź umowy cywilnoprawnej), ale jednocześnie w miesiącu poprzedzającym objęcie ograniczeniem zarobiła w innych miejscach niż Podmiot 20.000 zł powinna otrzymać świadczenie dodatkowe w wysokości 10 000 zł.

 

Czy wymiar dodatkowego świadczenia dla wszystkich zawodów medycznych jest taki sam?

Tak, nie ma żadnych odrębności ze względu na rodzaj wykonywanego zawodu medycznego.

 

 

Co z wynagrodzeniem dla osób skierowanych do pracy w szpitalach jednoimiennych na podstawie decyzji administracyjnej?

Jego wymiar określono w komunikacie Ministra Zdrowia z 24 marca 2020 r.: https://www.gov.pl/web/zdrowie/skierowanie-do-pracy-przy-zwalczaniu-epidemii

 

 

Źródła:

1) Komunikat NFZ z 30 kwietnia 2020 r.: https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-w-sprawie-dodatkowych-srodkow-dla-osob-udzielajacych-swiadczen-w-podmiotach-w-zwiazku-z-epidemia-covid-19-,7705.html

2) Komunikat Ministra Zdrowia z 21 kwietnia 2020 r.: https://www.gov.pl/web/zdrowie/ograniczenia-w-wykonywaniu-pracy-w-wielu-miejscach-w-zwiazku-z-covid-19

3) Komunikat Ministra Zdrowia z 24 kwietnia 2020 r.: https://www.gov.pl/web/zdrowie/skierowanie-do-pracy-przy-zwalczaniu-epidemii