Informacja o sposobie składania wniosków o wpis/zmianę lub skreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

piątek, 15 marca 2013 13:53
Drukuj

INDYWIDUALNE I GRUPOWE PRAKTYKI

Przypominamy:
Od 1 kwietnia 2013 r. wnioski o wpis/zmianę lub skreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą powinny być składane wyłącznie w postaci elektronicznej z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP (zgodnie z  14 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postepowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreślenia z rejestru, Dz.U. Nr 221, poz. 1319 ze zm.)


1.
Aby wypełnić wniosek należy się zarejestrować na stronie Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą https://www.rpwdl.ciosz.gov.pl/ (w zakładce Aplikacja dla Praktyk Zawodowych).

Instrukcja
dla użytkowników Systemu Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

Instrukcja wyszukiwania ksiąg rejestrowych w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą?

2. Wniosek należy podpisać za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) www.epuap.gov.pl gdzie wypełniamy wniosek o założenie profilu zaufanego. Po wysłaniu (elektronicznie) wniosku w ciągu 14 dni należy udać się do punktu potwierdzeń z prośbą o założenie profilu. 

Instrukcja zakładania konta
Więcej instrukcji związanych z platformą ePUAP

Punkty potwierdzeń profilu zaufanego:

Urząd Skarbowy w Chełmie

ul. Obłońska 20a

Chełm

Urząd Skarbowy w Krasnymstawie

ul. Rzeczna 5

Krasnystaw

ZUS Biuro Terenowe w Krasnymstawie

ul. PCK 13

Krasnystaw

ZUS Inspektorat w Chełmie

ul. I Armii Wojska Polskiego 8

Chełm

Lubelski Urząd Wojewódzki - Delegatura Chełm

Pl. Niepodległości

Chełm


Ważne:

1. W związku z wprowadzonymi zmianami w Ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej nie ma obowiązku przedkładania polisy OC w organie rejestrowym. Podmiot wykonujący działalność leczniczą jest obowiązany do zawarcia polisy OC i odpowiedniego przechowywania dokumentów poświadczających posiadanie ubezpieczenia.

2. Art. 23 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654) brzmi: Sprawy dotyczące sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmiot wykonujący działalność leczniczą, nieuregulowane w ustawie lub statucie, określa regulamin organizacyjny , którego wzór można znaleźć na stronie internetowej www.oipip-chelm.pl w zakładce wykonywanie zawodu ? indywidulana/grupowa praktyka - POBIERZ