Drukuj

OPłATA ZA WPIS/ZMIANĘ W REJESTRZE PODMIOTÓW 
WYKONUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą zgodnie z art. 105 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2190, 2219) podlega opłacie w wysokości 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za ubiegły rok ogłoszonego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis do rejestru, zaokrąglonego w górę do pełnego złotego.

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 stycznia 2020 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w 2019 r. wyniosło 5.167,98 zł.

Wobec powyższego w 2020 r. opłata za wpis wynosi 104,00 zł.

Zmiana wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą zgodnie z art. 105 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2190, 2219) podlega opłacie stanowiącej 50% wysokości opłaty za wpis.

Wobec powyższego w 2020 r. opłata za zmianę wpisu wynosi 52,00 zł.

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Chełmie informuje, że zgodnie z art. 105 ust. 2a. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 20189r., poz. 2190, 2219) wniosek o zmianę wpisu w rejestrze, który dotyczy wyłącznie przedstawienia dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia, jest wolny od opłat.

Wniosek o wykreślenie Indywidualnej Praktyki Zawodowej Pielęgniarki/Położnej z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą jest wolny od opłat.

Poprawiony: środa, 22 stycznia 2020 09:22