OIPiP w Chełmie

22-100 Chełm, ul.Obłońska 20

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
IBUK

Email Drukuj PDF

Szanowni Pa?stwo,

Wszelkie zg?oszenia problemw dotycz?cych kodw PIN, k?opotw z zalogowaniem czy innych niejasno?ci technicznych platformy IBUK Libra nale?y zg?asza? przez formularz kontaktowy ZG?O? PROBLEM,
ktry znajduje si? na stronie
libra.ibuk.pl w prawym dolnym rogu.

Na stronie libra.ibuk.pl w prawym dolnym roku, w zak?adce POMOC (http://libra.ibuk.pl/#help) znajduj? si? trzy krtkie filmiki, w ktrych dok?adnie wyja?nione s? zasady rejestracji konta u?ytkownika,
kiedy i gdzie nale?y doda? kod PIN czy w jaki sposb wyszuka? dan? ksi??k?.


 

Email Drukuj PDF

Okr?gowa Izba Piel?gniarek i Po?o?nych w Che?mie
wykupi?a dost?p online do wybranych publikacji akademickich i naukowych
w j?zyku polskim na platformie IBUK Libra.

Korzystaj z platformy IBUK Libra:

- przez ca?? dob?, siedem dni w tygodniu

- na komputerze, smartfonie, laptopie czy tablecie

- gdzie tylko zechcesz: praca, dom, podr? wsz?dzie, gdzie masz Internet

Stwrz w?asn? p?k? z ksi??kami myIBUK i pracuj z tekstem:

- dodawaj zak?adki

- rb notatki bezpo?rednio w tek?cie

- wyszukuj s?owa i frazy

- taguj wa?ne fragmenty

- sprawdzaj znaczenie wyrazw w s?ownikach i encyklopediach PWN

Zapraszamy do OIPiP po szczeg?owe informacje.

POMOC libra.ibuk.pl - Znajdziesz tutaj informacje i podpowiedzi jak porusza? si? po platformie IBUK Libra i korzysta? z dost?pnych narz?dzi -POBIERZ

 

Bezp?atny dost?p do wirtualnej czytelni IBUK Libra

Email Drukuj PDF

Bezp?atny dost?p do wirtualnej czytelni IBUK Libra

W imieniu Naczelnej Rady Piel?gniarek i Po?o?nych informuj?, ?e od pa?dziernika 2014 r. uzyskaj? Pa?stwo bezp?atny dost?p do wirtualnej czytelni IBUK Libra.

Ksi?gozbir online zawiera specjalistyczne, naukowe i popularnonaukowe publikacje wj?zyku polskim z zakresu medycyny, psychologii, prawa i innych dziedzin, wydane przez renomowane polskie oficyny. Dzi?ki zaawansowanej technologii i dost?powi online b?dzie mo?na bezp?atnie korzysta? z serwisu przez ca?? dob? z dowolnego miejsca. Platforma umo?liwia nie tylko czytanie ksi??ek, ale rwnie? zaawansowan? prac? z tekstem.


Zgodnie z podj?t? Uchwa?? Naczelnej Rady Piel?gniarek i Po?o?nych z dnia 17 wrze?nia 2014 r. w sprawie zawarcia umowy z wydawnictwem o ?wiadczenie us?ug i udzielenie licencji na dost?p do wirtualnej czytelni dla cz?onkw samorz?du piel?gniarek i po?o?nych, zpowy?szej oferty b?d? Pa?stwo mogli skorzysta? sk?adaj?c wniosek o nadanie dost?pu do Serwisu IBUK do Okr?gowej Izby Piel?gniarek i Po?o?nych, ktrej Pa?stwo jeste?cie cz?onkami.

Procedura nadania kodu PIN:
1) cz?onek samorz?du sk?ada wniosek do OIPiP
2) kod PIN zostanie przesy?any na adres poczty elektronicznej

Po uzyskaniu kodu PIN od Okr?gowej Izby Piel?gniarek i Po?o?nych nale?y go uaktywni? wkoncie serwisu www.libra.ibuk.pl

Regulamin Serwisu IBUK

Wniosek o nadanie dost?pu do Serwisu IBUK

Instrukcja dodania kodu PIN