Ogłoszenia
Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Odsłony
1 Bezpieczeństwo pielęgniarki i położnej w czasie i po epidemii-webinar 12
2 MIĘDZYWOJEWÓDZKA DEBATA POLSKIEGO TOWARZYSTWA LECZENIA RAN 23
3 Stanowisko z dnia 18.11.2020 roku w sprawie wzmocnienia roli pielęgniarek w strategii walki z pandemią Covid -19 24
4 Korespondencja w sprawie podjętych działań przez NFZ w celu wdrożenia polecenia MZ 17
5 Korespondencja w sprawie braku wydania zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie wyceny porady pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej i porady położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej 9
6 II Ogólnopolskim Kongresie pielęgniarek i położnych "Wiem, więc szczepię" 13
7 Zaproszenie do współpracy -projekt dot. wsparcia antycovidowego dla przedsiebiorstw- dla praktyk zawodowych pielęgniarek i położnych 14
8 Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP 34
9 Pismo skierowane do Ministra Zdrowia w sprawie środków ochrony osobistej dla pielęgniarek i położnych 17
10 Pismo skierowane do Ministra Zdrowia w sprawie zmiany warunków realizacji świadczeń opieki pielęgniarskiej nad pacjentami obłożnie, przewlekle i terminalnie chorymi leczonymi w ramach opieki długoterminowej domowej oraz opieki paliatywno – hospic 22
11 Oferta pracy-Fajsławice 20
12 Rozpoczęcie naboru na kursy kwalifikacyjne na terenie OIPiP w Chełmie 36
13 Ankieta – Zawód Pielęgniarki/Pielęgniarza a pandemia koronawirusa 43
14 Wsparcie psychologiczne dla pielęgniarek,położnych, pielęgniarzy 39
15 Pomoc w zaopatrzenie dla członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Chełmie 24
16 WYTYCZNE KONSULTANTA KRAJOWEGO W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA EPIDEMIOLOGICZNEGO W ZAKRESIE POSTĘPOWANIA DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH MAJĄCYCH STYCZNOŚĆ Z OSOBĄ ZAKAŻONĄ SARS-CoV-2 22
17 Aktualności Centrali NFZ - Zmiany w dodatku covidowym dla medyków: jest wyższy i dostanie go dodatkowy personel 51
18 APEL PREZESÓW SAMORZĄDÓW ZAWODÓW MEDYCZNYCH z dnia 30 października 2020 r. do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Prezesa Rady Ministrów w sprawie działań Państwa w zakresie ochrony zdrowia w czasie epidemii 38
19 Stanowisko Nr 44 Prezydium NRPiP z dnia 30.10.2020 r. w sprawie propozycji zmiany zapisów polegających na uchyleniu przepisów przyznających 100% dodatku do wynagrodzenia wszystkim osobom wykonującym zawody medyczne, które realizują świadczenia zdr 20
20 Uchwała Nr 408/VII/2020 NRPiP z dnia 15.10.2020 r. w sprawie zaliczenia pielęgniarkom i położnym okresu wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej w trybie art. 26b ust 1 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej (...) na poczet przeszkolenia 19
21 zalecenia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego w stanie epidemii wirusa SARS–CoV–2 wywołującego chorobę COVID–19 dla położnych rodzinnych / położnych POZ - aktualizacja z dnia 23.10.2020 19
22 Rekrutacja kadry medycznej do szpitala tymczasowego w Lublinie 34
23 Włącz się do walki z koronawirusem – oferta pracy w Szpitalu Narodowym 27
24 Akademia Położnej-szkolenia online 27
25 Korespondencja z MZ w sprawie stanowiska NRPiP dotyczących bezpłatnych szczepień przeciw grypie dla personelu medycznego oraz zwiększenia uprawnień pielęgniarek do kwalifikacji do szczepień przeciwko grypie u dorosłych 43
26 Stanowisko nr 44 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 15 października 2020 r. w sprawie równego traktowania świadczeniodawców w Podstawowej Opiece Zdrowotnej 23
27 Stanowisko nr 43 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 15 października 2020 r. w sprawie medialnej wypowiedzi Wicepremiera i Ministra Aktywów Państwowych Jacka Sasina 23
28 Stanowisko nr 42 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 15 października 2020 r. w sprawie sprzeciwu wobec wprowadzeniu w życie art. 5 ust. 1a ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 2020, poz. 562 ze zm. 22
29 Stanowisko nr 41 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 15 października 2020 r. w sprawie zlikwidowania w Ministerstwie Zdrowia Departamentu Pielęgniarek i Położnych i zaniechania podjęcia w tej sprawie dialogu z przedstawicielami samorzą 24
30 Stanowisko nr 40 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 15 października 2020 r. w sprawie prawa pielęgniarek i położnych oraz innych grup zawodów medycznych do zasiłku chorobowego w wymiarze 100% podstawy wymiaru zasiłku wypłacanego za 25
31 Stanowisko nr 39 NRPiP z dnia 15 października 2020 r. w sprawie rozszerzenia kompetencji pielęgniarki w zakresie samodzielnego wykonywania zabiegów z dziedziny kosmetologii i kosmetologii estetycznej oraz podjęcia działań w kierunku zmian w przepisa 24
32 Urgo-informacja 27
33 Biuletyn Informacyjny I-IX 2020 roku 53
34 Informacja-kontakt z OIPiP 207
35 Powołanie przez MZ Zespołu ds. opracowania propozycji zmian w ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego 55
36 Dodatek do wynagrodzeniaw związku z ograniczeniem pracy-COVID-19 63
37 Zasiłek chorobowy-COVID-19 31
38 OPINIA PRAWNA w sprawie pobierania przez pielęgniarki POZ materiału do badań diagnostycznych i transportu tego materiału do laboratorium diagnostycznego 41
39 Opinia prawna w sprawie zatrudniania pielęgniarki przez indywidualną praktykę lekarską 31
40 Konkurs dla położnych 36
41 Zjazd 58
42 Leczenie Ran 2/2020 68
43 Zlecenie badania w kierunku SARS-CoV-2 74
44 Zmiany w przepisach dotyczących pielęgniarek i położnych 50
45 Zalecenia dla pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania/higienistek szkolnych dotyczące bezpieczeństwa opieki nad uczniami w okresie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 59
46 Opinia w sprawie podawania leku o nazwie Biotrakson 66
47 UM w Białymstoku oferta studiów podymlomowych Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna 44
48 Badanie warunków i komfortu pracy personelu podmiotów leczniczych w okresie pandemii COVID -19 48
49 INTERMEN-szkolenia webinarowe 46
50 Ankieta: „Stres, zdrowie i postrzegane wsparcie społeczne wśród pracowników medycznych w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2” 128
51 Ankieta „Uwarunkowania i dylematy pracy pielęgniarki w czasach koronawirusa” – Program badawczy „Uwarunkowania i konteksty pracy personelu medycznego” 150
52 Komunikat MZ ws. realizacji zajęć praktycznych w ramach kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych 205
53 Porada pielęgniarki POZ i porada położnej POZ 190
54 Zaproszenie dla położnych do współtworzenia bazy polskich położnych 181
55 Stres, zdrowie i postrzegane wsparcie społeczne wśród pracowników medycznych w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2-Anonimowe badanie 193
56 Zdjęcia przekazanych środków ochrony osobistej pielęgniarkom i położnym - link do strony internetowej NIPiP 203
57 Stanowiska, Apel NRPiP z dnia 24.06.2020 201
58 XX Ogólnopolski Zjazd Szkół Rodzenia - konferencja dla położnych 207
59 Przychodnia Specjalistyczna CENTRUM w Chełmie-oferta pracy 295
60 Ruszyła strona internetowa dla pielęgniarek szkolnych 246
61 Bezpłatne webinary leczenie ran 225
62 NZOZ DORMED w Dorohusku-oferta pracy 257
63 Zalecenia w stanie epidemii wirusa SARS–CoV–2 wywołującego chorobę COVID–19 dla położnych rodzinnych / położnych podstawowej opieki zdrowotnej 239
64 Zmiana godzin pracy biura od dnia 02 czerwca 2020 r. 750
65 Ankieta-bezpieczeństwo w pracy, zdrowie psychiczne i wypalenie zawodowe w świetle epidemii 291
66 SPRZECIW wobec wprowadzenia tzw. „wspólnej deklaracji” wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu POZ (Lekarza POZ, Pielęgniarki POZ oraz Położnej POZ) 329
67 Stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie MEDYCYNY RODZINNEJ z dnia 30 kwietnia 2020 r. dotyczące przeprowadzania badań bilansowych u dzieci w czasie trwania pandemii COVID-19 306
68 Zalecenia KK w dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego dla pielęgniarek środowiska naucznia i wychowania-opieka w przedszkolach i żłobkach na okres epidemii 258
69 Konferencja ePro Infantis 2020 262
70 Zalecenia dotyczące organizacji procesu udzielania świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej w związku ze stanem epidemii i ryzykiem zakażeń wirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na COVID-19 245
71 Dodatkowe świadczenie z tytułu ograniczenia w wykonywaniu pracy w wielu miejscach w związku z COVID-19 348
72 Wsparcie psychologiczne w czasie pandemii koronawirusa 236
73 Opinia Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego dla województwa lubelskiego w sprawie zakupu środków, materiałów i sprzętów do walki z COVID – 19. 274
74 Opinia Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego dla województwa lubelskiego w sprawie dekontaminacji powietrza 294
75 Informacja Ministerstwa Zdrowia na temat zasad kierowania do pracy pracowników medycznych przy bezpośrednim zwalczaniu epidemii zakażeń wirusem SARS-CoV2 366
76 Stanowisko specjalistyczne – pielęgniarstwo diabetologiczne Wybrane i wskazane zalecenia postępowania dla pielęgniarek/położnych pracujących z pacjentami chorymi na cukrzycę Pacjent z podejrzeniem/zakażeniem SARS-CoV-2 340
77 Zarządzenie Prezesa NFZ w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2020 r. dofinansowania informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez pielęgniarki i położne 291
78 Bezpłatna pomoc prawna pracownikom służby zdrowia 262
79 Bezpłatne ubezpieczenie medyków 379
80 Opinia w sprawie przeniesienia lub skierowania położnej do pracy na stanowisko pielęgniarki 265
81 Co zrobić, kiedy dostanę skierowanie od wojewody do pracy przy zwalczaniu epidemii Covid-19? Wskazówki dla pielęgniarki i położnej. 300
82 Ogłoszenie-gotowość podjęcia pracy przy zwalczaniu epidemii 311
83 Informacje dla podmiotów medycznych, domów pomocy społecznej, które zwracają się z prośbą o wspomożenie ich w walce z pandemią koronawirusa 271
84 Informacja z Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych 310
85 Zalecenia dla Zespołu Domowej Opieki Paliatywnej/Hospicjum Domowego i Poradni Medycyny Paliatywnej w stanie epidemii wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 312
86 Zalecenia w opiece pielęgniarskiej w psychiatrii i leczeniu uzależnień 358
87 Stanowisko specjalistyczne – pielęgniarstwo diabetologiczne Wybrane i wskazane zalecenia postępowania dla pielęgniarek/położnych pracujących z pacjentami chorymi na cukrzycę Pacjent z podejrzeniem/zakażeniem SARS-CoV-2 314
88 WYTYCZNE POSTĘPOWANIA DLA PIELĘGNIAREK MAJĄCYCH KONTAKT Z OSOBĄ ZAKAŻONĄ SARS-CoV-2 268
89 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 1 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej... 257
90 Leczenie ran w obliczu epidemii 384
91 Zalecenia dotyczące organizacji procesu udzielania świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej w związku ze stanem epidemii i ryzykiem zakażeń wirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na COVID-19 309
92 Wniosek do opiniowania podwyżek dla pielęgniarek i położnych 302
93 Stanowisko nr 34 Prezydium NRPiP w sprawie uznania choroby zakaźnej wywołanej u pielęgniarki lub położnej wirusem SARS-CoV-2 za chorobę zakaźną 284
94 APEL samorządów zawodów medycznych z dnia 1 kwietnia 2020 r. do Prezesa Rady Ministrów 321
95 Tarcza dla samozatrudnionych 288
96 Program UM i ankieta 273
97 Wytyczne do stosowania przez pielęgniarki POZ w czasie epidemii wirusa SARS - CoV - 2 288
98 Zalecenia w stanie epidemii wirusa SARS–CoV–2 wywołującego chorobę COVID–19 dla położnych rodzinnych /położnych podstawowej opieki zdrowotnej 274
99 Tarcza Antykryzysowa – wsparcie z ZUS 335
100 Zalecenia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek dla pielęgniarek operacyjnych pracujących przy operacjach pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 301
 
Strona 1 z 3