OIPiP w Chełmie

22-100 Chełm, ul.Obłońska 20

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Wnioski do pobrania

Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Odsłony
1 Oświadczenie pielęgniarki/położnej/pielęgniarza/położnego obywatela Państwa członkowskiego Unii Europejskiej o zamiarze tymczasowego lub okazjonalnego wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej/pielęgniarza/położnego na terytorium Rzeczypospo 202
2 INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ OKR?GOW? IZB? PIEL?GNIAREK I PO?O?NYCH W CHE?MIE 220
3 Wniosek o wymian? na nowe za?wiadczenia o prawie wykonywania zawodu piel?gniarki/piel?gniarza/po?o?nej/po?o?nego oraz wpis do okr?gowego rejestru piel?gniarek/po?o?nych 1094
4 787
5 Wniosek do Okr?gowej Izby Piel?gniarek i Po?o?nych o nadanie dost?pu do Serwisu ibuk.pl 714
6 Arkusz aktualizacyjny danych osobowych w okr?gowym rejestrze 2411
7 Wniosek o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu piel?gniarki / po?o?nej i wpis do okr?gowego rejestru 1600
8 Wniosek o wpis do okr?gowego rejestru 1750
9 O?wiadczenie o zamiarze podj?cia wykonywania zawodu piel?gniarki, piel?gniarza, po?o?nej, po?o?nego 1404
10 O?wiadczenie o zaprzestaniu wykonywania zawodu piel?gniarki/piel?gniarza, po?o?nej/po?o?nego 1473
11 O?wiadczenie o zrzeczeniu si? prawa wykonywania zawodu piel?gniarki, piel?gniarza/ po?o?nej, po?o?nego 1329
12 Wniosek o wykre?lenie z okr?gowego rejestru 1710
13 Wniosek o wydanie duplikatu za?wiadczenia w przypadku utraty za?wiadczenia 1397
14 Wniosek o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu piel?gniarki / po?o?nej osobie, b?d?cej obywatelem jednego z pa?stw cz?onkowskich Unii Europejskiej oraz wpis do okr?gowego rejestru 1283
15 Wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu piel?gniarki/po?o?nej, albo ograniczonego prawa wykonywania zawodu piel?gniarki / po?o?nej, osobie nie b?d?cej obywatelem pa?stwa cz?onkowskiego Unii Europejskiej oraz wpis do okr?gowego rejestru 1001
16 Wniosek o skierowanie na przeszkolenie piel?gniarki / po?o?nej, w zwi?zku z nie wykonywaniem zawodu ??cznie przez okres d?u?szy ni? 5 lat w okresie ostatnich 6 lat 1613
17 Karta zg?oszenia uczestnictwa 1546
18 1769
19 Wniosek o udzielenie zapomogi losowej 1521
20 Wniosek o zapomog? emerytaln? 1164
 
Strona 1 z 2