OIPiP w Chełmie

22-100 Chełm, ul.Obłońska 20

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Email Drukuj PDF

CENTRALNY REJESTR PIEL?GNIAREK I PO?O?NYCH

Okr?gowa Izba Piel?gniarek i Po?o?nych w Che?mie przypomina, ?e zgodnie z art. 11 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 01 lipca 2011 r. o samorz?dzie piel?gniarek i po?o?nych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038ze zm.) i art. 46 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach piel?gniarki i po?o?nej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1251) wszystkie piel?gniarki i po?o?ne wpisane do rejestru Okr?gowej Rady Piel?gniarek i Po?o?nych w Che?mie s? obowi?zane do zawiadomienia o wszelkich zmianach danych (np.: nazwiska, miejsca zamieszkania, miejsca pracy, uko?czenia kursu lub szko?y) w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

Rejestr zawiera nast?puj?ce dane piel?gniarek i po?o?nych:

1) imi? (imiona) i nazwisko;
2) nazwisko rodowe;
3) imiona rodzicw;
4) p?e?;
5) miejsce i dat? urodzenia;
6) numer PESEL, a w przypadku jego braku - cechy dokumentu potwierdzaj?cego to?samo??: nazw? i numer dokumentu oraz kraj wydania;
7) numer identyfikacji podatkowej (NIP);
8) obywatelstwo (obywatelstwa);
9) adres miejsca zamieszkania;
10) tytu? zawodowy;
11) numer za?wiadczenia o prawie wykonywania zawodu albo o ograniczonym prawie wykonywania zawodu oraz numery poprzednich za?wiadcze? o prawie wykonywania zawodu z okre?leniem organu wydaj?cego za?wiadczenie i daty wydania;
12) informacj? o posiadaniu prawa wykonywania zawodu w innym pa?stwie ni? Rzeczpospolita Polska;
13) informacj? o ograniczeniach w wykonywaniu zawodu;
14) nazw? uko?czonej szko?y piel?gniarskiej lub szko?y po?o?nych, numer dyplomu i dat? jego wydania oraz rok uko?czenia tej szko?y;
15) dat? rozpocz?cia wykonywania zawodu;
16) dat? i miejsce rozpocz?cia i uko?czenia sta?u podyplomowego - je?eli dotyczy;
17) dat? i rodzaj uko?czonego kszta?cenia podyplomowego, nazw? organizatora kszta?cenia wydaj?cego za?wiadczenie oraz w przypadku szkolenia specjalizacyjnego - numer dyplomu oraz dat? jego wystawienia;
18) stopie? naukowy, dat? jego uzyskania oraz nazw? organu nadaj?cego stopie?;
19) tytu? naukowy, dat? jego uzyskania oraz nazw? organu nadaj?cego tytu?;
20) nazw? pracodawcy oraz dat? zatrudnienia i stanowisko, poczynaj?c od daty rozpocz?cia wykonywania zawodu;
21) informacj? o prowadzeniu indywidualnej, indywidualnej specjalistycznej lub grupowej praktyki wraz z numerem wpisu do w?a?ciwego rejestru;
22) informacj? o zaprzestaniu wykonywania zawodu;
22a) informacj? o czasowym zaprzestaniu wykonywania zawodu, o ktrym mowa w art. 26a;
23) informacj? o zawieszeniu prawa wykonywania zawodu;
24) informacj? o przyczynie wyga?ni?cia prawa wykonywania zawodu;
25) stosunek do s?u?by wojskowej - w odniesieniu do obywateli Rzeczypospolitej Polskiej;
26) informacj? o skre?leniu z rejestru piel?gniarek lub rejestru po?o?nych prowadzonego przez w?a?ciw? okr?gow? rad? piel?gniarek i po?o?nych.

Wszystkie piel?gniarki i po?o?ne maj? obowi?zek dokona? aktualizacji danych wCentralnym Rejestrze Piel?gniarek i Po?o?nych.

W celu aktualizacji danych nale?y zg?osi? si? osobi?cie do biura Okr?gowej Izby Piel?gniarek i Po?o?nych wChe?mie, ul. Ob?o?ska 20 wraz z orygina?ami dokumentami potwierdzaj?cymi powy?sze dane.

Arkusz aktualizacyjny danych osobowych dost?pny jest na stronie internetowej: www.oipip-chelm.pl w zak?adce dokumenty do pobrania wnioski do pobrania.