OIPiP w Chełmie

22-100 Chełm, ul.Obłońska 20

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Email Drukuj PDF

CENTRALNY REJESTR PIELęGNIAREK I POłOżNYCH

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Chełmie przypomina, że zgodnie z art. 11 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 01 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038ze zm.) i art. 46 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1251) wszystkie pielęgniarki i położne wpisane do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Chełmie są obowiązane do zawiadomienia o wszelkich zmianach danych (np.: nazwiska, miejsca zamieszkania, miejsca pracy, ukończenia kursu lub szkoły) w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

Rejestr zawiera następujące dane pielęgniarek i położnych:

1) imię (imiona) i nazwisko;
2) nazwisko rodowe;
3) imiona rodziców;
4) płeć;
5) miejsce i datę urodzenia;
6) numer PESEL, a w przypadku jego braku - cechy dokumentu potwierdzającego tożsamość: nazwę i numer dokumentu oraz kraj wydania;
7) numer identyfikacji podatkowej (NIP);
8) obywatelstwo (obywatelstwa);
9) adres miejsca zamieszkania;
10) tytuł zawodowy;
11) numer zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu albo o ograniczonym prawie wykonywania zawodu oraz numery poprzednich zaświadczeń o prawie wykonywania zawodu z określeniem organu wydającego zaświadczenie i daty wydania;
12) informację o posiadaniu prawa wykonywania zawodu w innym państwie niż Rzeczpospolita Polska;
13) informację o ograniczeniach w wykonywaniu zawodu;
14) nazwę ukończonej szkoły pielęgniarskiej lub szkoły położnych, numer dyplomu i datę jego wydania oraz rok ukończenia tej szkoły;
15) datę rozpoczęcia wykonywania zawodu;
16) datę i miejsce rozpoczęcia i ukończenia stażu podyplomowego - jeżeli dotyczy;
17) datę i rodzaj ukończonego kształcenia podyplomowego, nazwę organizatora kształcenia wydającego zaświadczenie oraz w przypadku szkolenia specjalizacyjnego - numer dyplomu oraz datę jego wystawienia;
18) stopień naukowy, datę jego uzyskania oraz nazwę organu nadającego stopień;
19) tytuł naukowy, datę jego uzyskania oraz nazwę organu nadającego tytuł;
20) nazwę pracodawcy oraz datę zatrudnienia i stanowisko, poczynając od daty rozpoczęcia wykonywania zawodu;
21) informację o prowadzeniu indywidualnej, indywidualnej specjalistycznej lub grupowej praktyki wraz z numerem wpisu do właściwego rejestru;
22) informację o zaprzestaniu wykonywania zawodu;
22a) informację o czasowym zaprzestaniu wykonywania zawodu, o którym mowa w art. 26a;
23) informację o zawieszeniu prawa wykonywania zawodu;
24) informację o przyczynie wygaśnięcia prawa wykonywania zawodu;
25) stosunek do służby wojskowej - w odniesieniu do obywateli Rzeczypospolitej Polskiej;
26) informację o skreśleniu z rejestru pielęgniarek lub rejestru położnych prowadzonego przez właściwą okręgową radę pielęgniarek i położnych.

Wszystkie pielęgniarki i położne mają obowiązek dokonać aktualizacji danych w Centralnym Rejestrze Pielęgniarek i Położnych.

W celu aktualizacji danych należy zgłosić się osobiście do biura Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Chełmie, ul. Obłońska 20 wraz z oryginałami dokumentami potwierdzającymi powyższe dane.

Arkusz aktualizacyjny danych osobowych dostępny jest na stronie internetowej: www.oipip-chelm.pl w zakładce dokumenty do pobrania  wnioski do pobrania.