OIPiP w Chełmie

22-100 Chełm, ul.Obłońska 20

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Email Drukuj PDF

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

NA RZECZ SAMORZĄDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Zgodnie z art 2. ust 2. oraz na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 4 Ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych z dnia 01 lipca 2011 r. (Dz. U. Nr 174 poz. 1038 ze zm.), każda osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu pielęgniarki czy położnej zobowiązana jest do przynależności do samorządu zawodowego, która to wiąże się
z obowiązkiem opłacania składek członkowskich.

Pielęgniarki i położne obowiązane są regularnie opłacać składkę członkowską na rzecz samorządu.

Wysokość miesięcznej składki członkowskiej obowiązującej od 01 lutego 2016 roku określa tekst jednolity uchwał Nr 18 i 22

VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału i przedstawia

się w następujący sposób:

Kto opłaca

Wysokość miesięcznej

składki członkowskiej

1. Pielęgniarki i położne zatrudnione na stanowisku pielęgniarki i położnej:

- umowa o pracę,
- na podstawie stosunku służbowego,
-
wyłącznie na podstawie umowy zlecenia
i nie prowadzące działalności gospodarczej

1% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego brutto

/wysokość składki jest niezmienna,
w przypadku wynagrodzenia chorobowego,
czy innych nieobecności obniżających wynagrodzenie zasadnicze,
kwota składki nie ulega zmianie

np. wynagrodzenie zasadnicze na umowie 2.000,00 zł.
– składka za 1 mc - 20,00 zł./

2. Pielęgniarki i położne wykonujące zawód
w ramach działalności gospodarczej
– indywidualnej bądź grupowej praktyki zawodowej

0,75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia dla przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku ogłaszanego przez Prezesa GUS za ostatni kwartał poprzedniego roku kalendarzowego

2019 rok - 38,03 zł.

2018 rok - 35,55 zł.

2017 rok - 33,03 zł.

II - XII 2016 rok - 32,10 zł.

1% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia dla przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku ogłaszanego przez Prezesa GUS za ostatni kwartał poprzedniego roku kalendarzowego

I 2016 rok - 41,39 zł.

2015 rok - 41,39 zł.

3. Pozostałe pielęgniarki i położne:

- zobowiązane do opłacania składek nie wymienionych
w pkt 1-2 tj. wpisane na listę członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych lecz nie wykonujące zawodu, które nie są objęte zwolnieniem z opłacania składek;

- wykonujące zawód wyłącznie poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które nie złożyły wniosku wykreślenie z rejestru pielęgniarek i położnych;


Z płacenia składek członkowskich zwolnione są pielęgniarki i położne:

1. bezrobotne, które są zarejestrowane w Urzędach Pracy (pod warunkiem przedłożenia zaświadczenia
z urzędu pracy);

2. które zaprzestały wykonywania zawodu i złożyły wniosek odnośnie zaprzestania wykonywania zawodu
w okręgowej izbie, której są członkiem;

3. wykonujące zawód wyłącznie w formie wolontariatu;

4. przebywające na urlopie macierzyńskim/tacierzyńskim, wychowawczym lub rodzicielskim;

5. pobierające świadczenie rehabilitacyjne lub pielęgnacyjne lub zasiłek z pomocy społecznej lub będące
opiekunami osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne stanowiące ich jedyne źródło dochodu;

6. będące studentami studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku pielęgniarstwo/położnictwo, które nie
wykonują zawodu;

7. pobierających zasiłek chorobowy z ZUS – bez stosunku pracy;

8. niepracujące, które posiadają status emeryta lub rencisty lub pobierają świadczenie przedemerytalne.

  • W przypadku uzyskiwania dochodów jednocześnie z kilku źródeł, składka członkowska powinna być naliczona z jednego źródła,
    tego z którego wysokość składki jest wyższa.

  • Składki członkowskie są płatne miesięcznie.

  • Składki członkowskie przekazuje się na rachunek właściwej okręgowej izby pielęgniarek i położnych do 15 dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni.

Uwaga!
Samodzielne regulowanie kwoty składki w sposób niezgodny z w/w uchwałą Krajowego Zjazdu jest równoznaczne z niepłaceniem składki członkowskiej.

Nieopłacone składki członkowskie podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji na podstawie art. 92 Ustawy o Samorządzie Pielęgniarek i Położnych z dnia 01 lipca 2011r. (Dz. U. Nr 174 poz. 1038 ze zm.) za okres 3 lat wstecz (art. 118 Kodeksu Cywilnego).

Tekst jednolity uchwał Nr 18 i 22 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału

Składki można odprowadzać samodzielnie, poprzez wpłatę w kasie OIPiP w Chełmie lub na wskazany poniżej rachunek bankowy.
Osoby zatrudnione w ramach umowy o prace mogą upoważnić swojego pracodawcę do potrącania 1% wynagrodzenia na rzecz OIPiP.

Wpłaty tytułem składek należy kierować na rachunek:

Bank Zachodni WBK S.A. 2 Oddział w Chełmie

nr 51 1500 1373 1213 7003 5127 0000

 

Z podaniem w tytule przelewu: imię nazwisko, PESEL, okres za jaki płacona jest składka

W przypadku wykonywania przelewu przez zakład pracy, obejmującego kilka osób konieczne jest przesłanie zestawienia zawierającego:  imię nazwisko, PESEL, kwotę składki ujętych w przelewie osób.

SKARBNIK
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
w Chełmie
(-) Jacek Kozioł