OIPiP w Chełmie

22-100 Chełm, ul.Obłońska 20

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Email Drukuj PDF

SK?ADKI CZ?ONKOWSKIE

NA RZECZ SAMORZ?DU PIEL?GNIAREK I PO?O?NYCH

Zgodnie z art 2. ust 2. oraz na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 4 Ustawy o samorz?dzie piel?gniarek i po?o?nych z dnia 01lipca 2011 r. (Dz. U. Nr 174 poz. 1038 ze zm.), ka?da osoba posiadaj?ca prawo wykonywania zawodu piel?gniarki czy po?o?nej zobowi?zana jest do przynale?no?ci do samorz?du zawodowego, ktra to wi??e si?
z obowi?zkiem op?acania sk?adek cz?onkowskich.

Piel?gniarki i po?o?ne obowi?zane s? regularnie op?aca? sk?adk? cz?onkowsk? na rzecz samorz?du.

Wysoko?? miesi?cznej sk?adki cz?onkowskiej obowi?zuj?cej od 01 lutego 2016 roku okre?la tekst jednolity uchwa? Nr 18 i 22

VII Krajowego Zjazdu Piel?gniarek i Po?o?nych w sprawie wysoko?ci sk?adki cz?onkowskiej oraz zasad jej podzia?u iprzedstawia

si? wnast?puj?cy sposb:

Kto op?aca

Wysoko?? miesi?cznej

sk?adki cz?onkowskiej

1. Piel?gniarki i po?o?ne zatrudnione na stanowisku piel?gniarki i po?o?nej:

- umowa o prac?,
- na podstawie stosunku s?u?bowego,
-
wy??cznie na podstawie umowy zlecenia
i nie prowadz?ce dzia?alno?ci gospodarczej

1% miesi?cznego wynagrodzenia zasadniczego brutto

/wysoko?? sk?adki jest niezmienna,
w przypadku wynagrodzenia chorobowego,
czy innych nieobecno?ci obni?aj?cych wynagrodzenie zasadnicze,
kwota sk?adki nie ulega zmianie

np. wynagrodzenie zasadnicze na umowie 2.000,00 z?.
sk?adka za 1 mc - 20,00 z?./

2. Piel?gniarki i po?o?ne wykonuj?ce zawd
w ramach dzia?alno?ci gospodarczej
indywidualnej b?d? grupowej praktyki zawodowej

0,75% przeci?tnego miesi?cznego wynagrodzenia dla przedsi?biorstw bez wyp?at nagrd z zysku og?aszanego przez Prezesa GUS za ostatni kwarta? poprzedniego roku kalendarzowego

2019 rok - 38,03 z?.

2018 rok - 35,55 z?.

2017 rok - 33,03 z?.

II - XII 2016 rok - 32,10 z?.

1% przeci?tnego miesi?cznego wynagrodzenia dla przedsi?biorstw bez wyp?at nagrd z zysku og?aszanego przez Prezesa GUS za ostatni kwarta? poprzedniego roku kalendarzowego

I 2016 rok - 41,39 z?.

2015 rok - 41,39 z?.

3. Pozosta?e piel?gniarki i po?o?ne:

- zobowi?zane do op?acania sk?adek nie wymienionych
w pkt 1-2 tj. wpisane na list? cz?onkw Okr?gowej Izby Piel?gniarek i Po?o?nych lecz nie wykonuj?ce zawodu, ktre nie s? obj?te zwolnieniem z op?acania sk?adek;

- wykonuj?ce zawd wy??cznie poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, ktre nie z?o?y?y wniosku wykre?lenie z rejestru piel?gniarek i po?o?nych;


Z p?acenia sk?adek cz?onkowskich zwolnione s? piel?gniarki i po?o?ne:

1. bezrobotne, ktre s? zarejestrowane w Urz?dach Pracy (pod warunkiem przed?o?enia za?wiadczenia
z urz?du pracy);

2. ktre zaprzesta?y wykonywania zawodu i z?o?y?y wniosek odno?nie zaprzestania wykonywania zawodu
w okr?gowej izbie, ktrej s? cz?onkiem;

3. wykonuj?ce zawd wy??cznie w formie wolontariatu;

4. przebywaj?ce na urlopie macierzy?skim/tacierzy?skim, wychowawczym lub rodzicielskim;

5. pobieraj?ce ?wiadczenie rehabilitacyjne lub piel?gnacyjne lub zasi?ek z pomocy spo?ecznej lub b?d?ce
opiekunami osb otrzymuj?cych ?wiadczenie piel?gnacyjne stanowi?ce ich jedyne ?rd?o dochodu;

6. b?d?ce studentami studiw stacjonarnych II stopnia na kierunku piel?gniarstwo/po?o?nictwo, ktre nie
wykonuj? zawodu;

7. pobieraj?cych zasi?ek chorobowy z ZUS bez stosunku pracy;

8. niepracuj?ce, ktre posiadaj? status emeryta lub rencisty lub pobieraj? ?wiadczenie przedemerytalne.

  • W przypadku uzyskiwania dochodw jednocze?nie z kilku ?rde?, sk?adka cz?onkowska powinna by? naliczona z jednego ?rd?a,
    tego z ktrego wysoko?? sk?adki jest wy?sza.

  • Sk?adki cz?onkowskie s? p?atne miesi?cznie.

  • Sk?adki cz?onkowskie przekazuje si? na rachunek w?a?ciwej okr?gowej izby piel?gniarek i po?o?nych do 15 dnia ka?dego miesi?ca, za miesi?c poprzedni.

Uwaga!
Samodzielne regulowanie kwoty sk?adki w sposb niezgodny z w/w uchwa?? Krajowego Zjazdu jest rwnoznaczne z niep?aceniem sk?adki cz?onkowskiej.

Nieop?acone sk?adki cz?onkowskie podlegaj? ?ci?gni?ciu w trybie przepisw opost?powaniu egzekucyjnym w administracji na podstawie art. 92 Ustawy oSamorz?dzie Piel?gniarek iPo?o?nych z dnia 01 lipca 2011r. (Dz. U. Nr 174 poz. 1038 ze zm.) za okres 3 lat wstecz (art. 118 Kodeksu Cywilnego).

Tekst jednolity uchwa? Nr 18 i 22 VII Krajowego Zjazdu Piel?gniarek i Po?o?nych w sprawie wysoko?ci sk?adki cz?onkowskiej oraz zasad jej podzia?u

Sk?adki mo?na odprowadza? samodzielnie, poprzez wp?at? w kasie OIPiP w Che?mie lub na wskazany poni?ej rachunek bankowy.
Osoby zatrudnione w ramach umowy o prace mog? upowa?ni? swojego pracodawc? do potr?cania 1% wynagrodzenia na rzecz OIPiP.

Wp?aty tytu?em sk?adek nale?y kierowa? na rachunek:

Bank Zachodni WBK S.A. 2 Oddzia? w Che?mie

nr 51 1500 1373 1213 7003 5127 0000

Z podaniem w tytule przelewu: imi? nazwisko, PESEL, okres za jaki p?acona jest sk?adka

W przypadku wykonywania przelewu przez zak?ad pracy, obejmuj?cego kilka osb konieczne jest przes?anie zestawienia zawieraj?cego: imi? nazwisko, PESEL, kwot? sk?adki uj?tych w przelewie osb.

SKARBNIK
Okr?gowej Rady Piel?gniarek i Po?o?nych
w Che?mie
(-) Jacek Kozio?