OIPiP w Chełmie

22-100 Chełm, ul.Obłońska 20

  • Zwi─Öksz rozmiar czcionki
  • Domy┼Ťlny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Email Drukuj PDF

R E G U L A M I N

korzystania ze zbiorˇw bibliotecznych

Okr?gowej Izby Piel?gniarek i Po?o?nych w Che?mie

á

á

1. Ze zbiorˇw bibliotecznych OIPiP mog? korzysta? wszyscy cz?onkowie samorz?du.

2. Korzystanie z biblioteki jest bezp?atne.

3. Cz?onkiem biblioteki staje si? czytelnik po osobistym zg?oszeniu si? w punkcie bibliotecznym i z?o?eniu stosownych deklaracji.

4. Jednorazowo czytelnik mo?e wypo?yczy? trzy ksi??ki. Osoby studiuj?ce b?d? podnosz?ce kwalifikacje zawodowe w innej formie, a tak?e nauczyciele zawodu mog? wypo?yczy? jednorazowo pi?? ksi??ek.

5. Termin zwrotu wypo?yczonych zbiorˇw wynosi jeden miesi?c. Istnieje mo?liwo?? przed?u?enia okresu wypo?yczenia do 3 miesi?cy po osobistym lub telefonicznym zg?oszeniu tego faktu w punkcie bibliotecznym.

6. Za przetrzymywanie wypo?yczonych ksi??ek ponad termin podany w punkcie 5 biblioteka udziela upomnienia.

7. Je?eli w przeci?gu dwˇch tygodni od udzielenia upomnienia czytelnik nie zwrˇci wypo?yczonych ksi??ek biblioteka mo?e na?o?y? na niego kar? pieni??n?. Kara ta wynosi 1 z? za jedn? pozycj? i jest naliczana za ka?dy tydzie? zw?oki po up?ywie terminu zwrotu.

8. Za ksi??ki zagubione, zniszczone czytelnik ponosi odpowiedzialno?? materialn?.áááá

9. Ksi??k? zagubion? lub zniszczon? czytelnik powinien odkupi? lub pokry? jej aktualn? warto??.

10. Pieni?dze pochodz?ce z op?at karnych przeznaczone b?d? na zakup nowych publikacji do biblioteki.

11. Czytelnicy mog? zg?asza? propozycje dotycz?ce zakupu nowej literatury.

12. Regulamin wchodzi w ?ycie z dniem 01.05.2002 r.