OIPiP w Chełmie

22-100 Chełm, ul.Obłońska 20

  • Zwi─Öksz rozmiar czcionki
  • Domy┼Ťlny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Email Drukuj PDF

INDYWIDUALNE I GRUPOWE PRAKTYKI

Przypominamy:
Od 1 kwietnia 2013 r. wnioski o wpis/zmian? lub skre?lenie z rejestru podmiotˇw wykonuj?cych dzia?alno?? lecznicz? powinny by? sk?adane wy??cznie w postaci elektronicznej záwykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP (zgodnie z ž 14 Rozporz?dzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 wrze?nia 2011 r. w sprawie szczegˇ?owego zakresu danych obj?tych wpisem do rejestru podmiotˇw wykonuj?cych dzia?alno?? lecznicz? oraz szczegˇ?owego trybu postepowania w sprawach dokonywania wpisˇw, zmian w rejestrze oraz wykre?lenia z rejestru, Dz.U. Nr 221, poz. 1319 ze zm.)


1.
Aby wype?ni? wniosek nale?y si? zarejestrowa? na stronie Rejestru Podmiotˇw Wykonuj?cych Dzia?alno?? Lecznicz? https://www.rpwdl.ciosz.gov.pl/ (w zak?adce Aplikacja dla Praktyk Zawodowych).

Instrukcja
dla u?ytkownikˇw Systemu Rejestr Podmiotˇw Wykonuj?cych Dzia?alno?? Lecznicz?

Instrukcja wyszukiwania ksi?g rejestrowych w Rejestrze Podmiotˇw Wykonuj?cych Dzia?alno?? Lecznicz??

2. Wniosek nale?y podpisa? za po?rednictwem Elektronicznej Platformy Us?ug Administracji Publicznej (ePUAP) www.epuap.gov.pl gdzie wype?niamy wniosek o za?o?enie profilu zaufanego. Po wys?aniu (elektronicznie) wniosku w ci?gu 14 dni nale?y uda? si? do punktu potwierdze? z pro?b? o za?o?enie profilu.

Instrukcja zak?adania konta
Wi?cej instrukcji zwi?zanych z platform? ePUAP

Punkty potwierdze? profilu zaufanego:

Urz?d Skarbowy w Che?mie

ul. Ob?o?ska 20a

Che?m

Urz?d Skarbowy w Krasnymstawie

ul. Rzeczna 5

Krasnystaw

ZUS Biuro Terenowe wáKrasnymstawie

ul. PCK 13

Krasnystaw

ZUS Inspektorat w Che?mie

ul. I Armii Wojska Polskiego 8

Che?m

Lubelski Urz?d Wojewˇdzki - Delegatura Che?m

Pl. Niepodleg?o?ci

Che?m


Wa?ne:

1. W zwi?zku z wprowadzonymi zmianami w Ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzia?alno?ci leczniczej nie ma obowi?zku przedk?adania polisy OC w organie rejestrowym. Podmiot wykonuj?cy dzia?alno?? lecznicz? jest obowi?zany do zawarcia polisy OC i odpowiedniego przechowywania dokumentˇw po?wiadczaj?cych posiadanie ubezpieczenia.

2. Art. 23 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzia?alno?ci leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654) brzmi: äSprawy dotycz?ce sposobu i warunkˇw udzielania ?wiadcze? zdrowotnych przez podmiot wykonuj?cy dzia?alno?? lecznicz?, nieuregulowane w ustawie lub statucie, okre?la regulamin organizacyjny ůö, ktˇrego wzˇr mo?na znale?? na stronie internetowej www.oipip-chelm.pl w zak?adce wykonywanie zawodu ? indywidulana/grupowa praktyka - POBIERZ