OIPiP w Chełmie

22-100 Chełm, ul.Obłońska 20

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Informacja o sposobie składania wniosków o wpis/zmianę lub skreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Email Drukuj PDF

INDYWIDUALNE I GRUPOWE PRAKTYKI

Przypominamy:
Od 1 kwietnia 2013 r. wnioski o wpis/zmianę lub skreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą powinny być składane wyłącznie w postaci elektronicznej z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP (zgodnie z § 14 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postepowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreślenia z rejestru, Dz.U. Nr 221, poz. 1319 ze zm.)


1.
Aby wypełnić wniosek należy się zarejestrować na stronie Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą https://www.rpwdl.ciosz.gov.pl/ (w zakładce Aplikacja dla Praktyk Zawodowych).

2. Wniosek należy podpisać za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) www.epuap.gov.pl gdzie wypełniamy wniosek o założenie profilu zaufanego. Po wysłaniu (elektronicznie) wniosku w ciągu 14 dni należy udać się do punktu potwierdzeń z prośbą o założenie profilu.

Punkty potwierdzeń profilu zaufanego:

Urząd Skarbowy w Chełmie

ul. Obłońska 20a

Chełm

Urząd Skarbowy w Krasnymstawie

ul. Rzeczna 5

Krasnystaw

ZUS Biuro Terenowe w Krasnymstawie

ul. PCK 13

Krasnystaw

ZUS Inspektorat w Chełmie

ul. I Armii Wojska Polskiego 8

Chełm

Lubelski Urząd Wojewódzki - Delegatura Chełm

Pl. Niepodległości

Chełm


Ważne:

Zgodnie z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654):

1. Art. 25 ust.3 stanowi, iż umowę ubezpieczenia OC należy niezwłocznie nie później niż w terminie 7 dni od zawarcia umowy ubezpieczenia OC przekazać organowi prowadzącemu rejestr dokumenty ubezpieczenia potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia wystawione przez ubezpieczyciela dołączone do wniosku o wpis / zmianę do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

2. Art. 23 brzmi: „Sprawy dotyczące sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmiot wykonujący działalność leczniczą, nieuregulowane w ustawie lub statucie, określa regulamin organizacyjny …”, którego wzór można znaleźć na stronie internetowej www.oipip-chelm.pl w zakładce wykonywanie zawodu → indywidulana/grupowa praktyka