OIPiP w Chełmie

22-100 Chełm, ul.Obłońska 20

 • Zwi─Öksz rozmiar czcionki
 • Domy┼Ťlny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Email Drukuj PDF

Rejestr Podmiotˇw Wykonuj?cych Dzia?alno?? Lecznicz? (RPWDL) jest elektronicznym rejestrem prowadzonym zgodnie z ustaw? o dzia?alno?ci leczniczej1. W cz??ci publicznej Rejestru u?ytkownik mo?e uzyska? informacje na temat podmiotˇw wykonuj?cych dzia?alno?? lecznicz? w tym:

 • Podmiotˇw leczniczych
 • Praktyk zawodowych lekarzy i lekarzy dentystˇw
 • Praktyk zawodowych piel?gniarek i po?o?nych

W cz??ci dost?pnej po zalogowaniu, Rejestr umo?liwia mi?dzy innymi:

 • tworzenie wnioskˇw:
  • o wpis podmiotu do Rejestru;
  • o wpis zmian w Rejestrze;
  • o wykre?lenie podmiotu z Rejestru;
 • wys?anie drog? elektroniczn? podpisanego wniosku w formie elektronicznej
 • pobranie za?wiadcze?
 • przechowywanie i pˇ?niejszy dost?p do wnioskˇw roboczych oraz wnioskˇw podpisanych i wys?anych drog? elektroniczn?

Zgodnie z ž 18 ust. 1 rozporz?dzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegˇ?owego zakresu danych obj?tych wpisem do rejestru podmiotˇw wykonuj?cych dzia?alno?? lecznicz? oraz szczegˇ?owego trybu post?powania w sprawach dokonywania wpisˇw, zmian w rejestrze oraz wykre?le? z tego rejestru2 od 1 kwietnia 2013 r. wnioski o wpis do rejestru, zmian? wpisu do rejestru i wykre?lenie z rejestru mog? by? sk?adane wy??cznie w postaci elektronicznej, z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego w rozumieniu ustawy o podpisie elektronicznym3 lub profilu zaufanego ePUAP, na zasadach okre?lonych w ustawie o informatyzacji dzia?alno?ci podmiotˇw realizuj?cych zadania publiczne4.
___________________________________

1 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 o dzia?alno?ci leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z pˇ?n. zm),
2 Rozporz?dzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 wrze?nia 2011r. w sprawie szczegˇ?owego zakresu danych obj?tych wpisem do rejestru podmiotˇw wykonuj?cych dzia?alno?? lecznicz? oraz szczegˇ?owego trybu post?powania w sprawach dokonywania wpisˇw, zmian w rejestrze oraz wykre?le? z tego rejestru (Dz. U. Nr 221, poz. 1319 z pˇ?n. zm.)
3 Ustawa z dnia 18 wrze?nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262)
4 USstawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia?alno?ci podmiotˇw realizuj?cych zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235.)

Rejestr podmiotˇw prowadz?cych dzia?alno?? lecznicz? dost?pny jest na stronie: www.rpwdl.csioz.gov.pl

wyszukiwanie ksi?g rejestrowych

Dokument dotycz?cy obs?ugi systemu RPWDL - INSTRUKCJA OBS?UGI