OIPiP w Chełmie

22-100 Chełm, ul.Obłońska 20

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Email Drukuj PDF

Komunikat Ministerstwa Gospodarki

Ministerstwo Gospodarki uprzejmie przypomina, ?e rejestracja w CEIDG jest ca?kowicie bezp?atna.

Na rynku funkcjonuj? firmy komercyjne przesy?aj?ce przedsi?biorcom oferty dokonania wpisu do prowadzonych przez siebie rejestrw. Wpis do tych rejestrw nie upowa?nia do wykonywania dzia?alno?ci gospodarczej na terytorium Polski. Ma on charakter czysto informacyjny czy reklamowy. Podanie przez przedsi?biorcw swoich danych takim firmom, a tak?e wniesienie ewentualnych op?at, jest ca?kowicie dobrowolne.

Publikowane przez takie firmy dane nie korzystaj? z domniemania wiarygodno?ci, a fakt figurowania podmiotu w takim rejestrze w ?aden sposb nie ?wiadczy o formalnoprawnym zarejestrowaniu firmy. Tworzone przez tego typu firmy ewidencje stanowi? prb? powielenia oglnodost?pnych bezp?atnych informacji o przedsi?biorcach, zawartych w publicznych rejestrach CEIDG czy te? Regon.

MG nie ponosi odpowiedzialno?ci za zawarto?? jakichkolwiek spisw przedsi?biorcw prowadzonych przez firmy komercyjne. Zalecamy przedsi?biorcom rozwag? przed podejmowaniem wsp?pracy z firmami oferuj?cymi odp?atne wpisy do komercyjnych rejestrw.