OIPiP w Chełmie

22-100 Chełm, ul.Obłońska 20

  • Zwi─Öksz rozmiar czcionki
  • Domy┼Ťlny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Email Drukuj PDF

OP?ATA ZA WPIS/ZMIAN? W REJESTRZE PODMIOTËW
WYKONUJ?CYCH DZIA?ALNO?? LECZNICZ?

Wpis do rejestru podmiotˇw wykonuj?cych dzia?alno?? lecznicz? zgodnie z art. 105 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzia?alno?ci leczniczej (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 t.j.) podlega op?acie wáwysoko?ci 2% przeci?tnego miesi?cznego wynagrodzenia w sektorze przedsi?biorstw bez wyp?at nagrˇd z zysku za ubieg?y rok og?oszonego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa G?ˇwnego Urz?du Statystycznego w Dzienniku Urz?dowym Rzeczypospolitej Polskiej äMonitor Polskiö, obowi?zuj?cego w dniu z?o?enia wniosku o wpis do rejestru, zaokr?glonego w gˇr? do pe?nego z?otego.

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa G?ˇwnego Urz?du Statystycznego z dnia 18 stycznia 2019 r. przeci?tne miesi?czne wynagrodzenie w sektorze przedsi?biorstw bez wyp?at nagrˇd z zysku w 2018 r. wynios?o 4.851,61 z?.

Wobec powy?szego w 2019 r. op?ata za wpis wynosi 98,00 z?.

Zmiana wpisu do rejestru podmiotˇw wykonuj?cych dzia?alno?? lecznicz? zgodnie z art. 105 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzia?alno?ci leczniczej (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 t.j.) podlega op?acie stanowi?cej 50% wysoko?ci op?aty za wpis.

Wobec powy?szego w 2019 r. op?ata za zmian? wpisu wynosi 49,00 z?.

Okr?gowa Izba Piel?gniarek i Po?o?nych w Che?mie informuje, ?e zgodnie z art. 105 ust. 2a. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzia?alno?ci leczniczej (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 t.j.) wniosek o zmian? wpisu w rejestrze, ktˇry dotyczy wy??cznie przedstawienia dokumentu ubezpieczenia potwierdzaj?cego zawarcie umowy ubezpieczenia, jest wolny od op?at.

Wniosek o wykre?lenie Indywidualnej Praktyki Zawodowej Piel?gniarki/Po?o?nej z rejestru podmiotˇw wykonuj?cych dzia?alno?? lecznicz? jest wolny od op?at.