OIPiP w Chełmie

22-100 Chełm, ul.Obłońska 20

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Email Drukuj PDF

INFORMACJA

O ZASADACH WPISU DO REJESTRU PRAKTYK ZAWODOWYCH

PIEL?GNIAREK I PO?O?NYCH


Piel?gniarki i po?o?ne mog? wykonywa? swj zawd w formie praktyki indywidualnej lub grupowej w ramach dzia?alno?ci leczniczej na zasadach okre?lonych w ustawie z dnia 15kwietnia 2011 r. o dzia?alno?ci leczniczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1638) oraz wprzepisach odr?bnych po wpisaniu do rejestru podmiotw wykonuj?cych dzia?alno?? lecznicz?, prowadzonego przez w?a?ciw? terytorialnie okr?gow? rad? piel?gniarek ipo?o?nych.

Wykonywanie zawodu przez piel?gniarki i po?o?ne w formie praktyki zawodowej jest dzia?alno?ci? regulowan? w rozumieniu przepisw ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia?alno?ci gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 i Nr 239, poz. 1593 oraz z 2011 r. Nr85, poz. 459 i Nr 106, poz. 622).


FORMY WYKONYWANIA PRAKTYKI

- Praktyka zawodowa piel?gniarki/po?o?nej mo?e by? wykonywania w formie jednoosobowej dzia?alno?ci gospodarczej jako :

- indywidualna praktyka piel?gniarki/po?o?nej;

- indywidualna praktyka piel?gniarki/po?o?nej wy??cznie w miejscu wezwania;

- indywidualna specjalistyczna praktyka piel?gniarki/po?o?nej;

- indywidualna specjalistyczna praktyka piel?gniarki/po?o?nej wy??cznie w miejscu wezwania;

- indywidualna praktyka piel?gniarki/po?o?nej wy??cznie w zak?adzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadz?cym tez zak?ad;

- indywidualna specjalistyczna praktyka piel?gniarki/po?o?nej wy??cznie w zak?adzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadz?cym ten zak?ad.

- Praktyka zawodowa piel?gniarki/po?o?nej mo?e by? wykonywana w formie sp?ki cywilnej, sp?ki jawnej albo sp?ki partnerskiej jako grupowa praktyka piel?gniarek/po?o?nych.

Wykonywanie zawodu w ramach praktyki zawodowej, nie jest prowadzeniem podmiotu leczniczego (art. 5 ust. 3 ustawy o dzia?alno?ci leczniczej).

WARUNKI PROWADZENIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ

Piel?gniarka, po?o?na wykonuj?ca zawd w ramach dzia?alno?ci leczniczej jako indywidualn? praktyk? (praktyka w gabinecie) jest obowi?zana spe?nia? nast?puj?ce warunki:

1) posiada? prawo wykonywania zawodu;

2) nie mo?e by?:

- zawieszona w prawie wykonywania zawodu albo ograniczona w wykonywaniu okre?lonych czynno?ci zawodowych na podstawie przepisw o zawodach piel?gniarki i po?o?nej lub przepisw o samorz?dzie piel?gniarek i po?o?nych,

- pozbawiona mo?liwo?ci wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem ?rodka karnego zakazu wykonywania zawodu albo zawieszona w wykonywaniu zawodu zastosowanym ?rodkiem zapobiegawczym;

3) nie mo?e mie? przerwy w wykonywaniu zawodu ??cznie przez okres d?u?szy ni? 5 lat w okresie ostatnich 6 lat poprzedzaj?cych wniosek o wpis;

4) dysponowa? pomieszczeniem, w ktrym b?d? udzielane ?wiadczenia zdrowotne, wyposa?onym w aparatur? i sprz?t medyczny oraz posiada? opini? w?a?ciwego organu Pa?stwowej Inspekcji Sanitarnej o spe?nieniu warunkw umo?liwiaj?cych udzielanie okre?lonych ?wiadcze? zdrowotnych;

5) uzyska? wpis do ewidencji dzia?alno?ci gospodarczej;

6) zawrze? umow? ubezpieczenia odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie okre?lonym w art. 25 ust.1 pkt 1 ustawy o dzia?alno?ci leczniczej.

Piel?gniarka, po?o?na wykonuj?ca zawd w ramach dzia?alno?ci leczniczej jako indywidualn? specjalistyczn? praktyk? (praktyka specjalistyczna w gabinecie) jest obowi?zana:

1) posiada? prawo wykonywania zawodu;

2) nie mo?e by?:

- zawieszona w prawie wykonywania zawodu albo ograniczona w wykonywaniu okre?lonych czynno?ci zawodowych na podstawie przepisw o zawodach piel?gniarki i po?o?nej lub przepisw o samorz?dzie piel?gniarek i po?o?nych,

- pozbawiona mo?liwo?ci wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem ?rodka karnego zakazu wykonywania zawodu albo zawieszona w wykonywaniu zawodu zastosowanym ?rodkiem zapobiegawczym;

3) nie mo?e mie? przerwy w wykonywaniu zawodu ??cznie przez okres d?u?szy ni? 5 lat w okresie ostatnich 6 lat poprzedzaj?cych wniosek o wpis;

4) dysponowa? pomieszczeniem, w ktrym b?d? udzielane ?wiadczenia zdrowotne, wyposa?onym w aparatur? i sprz?t medyczny oraz posiada? opini? w?a?ciwego organu Pa?stwowej Inspekcji Sanitarnej o spe?nieniu warunkw umo?liwiaj?cych udzielanie okre?lonych ?wiadcze? zdrowotnych;

5) uzyska? wpis do ewidencji dzia?alno?ci gospodarczej;

6) zawrze? umow? ubezpieczenia odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie okre?lonym w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy o dzia?alno?ci leczniczej;

7) posiada? specjalizacj? w dziedzinie piel?gniarstwa lub po?o?nictwa lub innej dziedzinie maj?cej zastosowanie w ochronie zdrowia.

Piel?gniarka, po?o?na wykonuj?ca zawd w ramach dzia?alno?ci leczniczej jako indywidualn? praktyk? lub indywidualn? specjalistyczn? praktyk? wy??cznie w miejscu wezwania jest obowi?zana (art. 19 ust. 3 ustawy o dzia?alno?ci leczniczej):

1) posiada? prawo wykonywania zawodu;

2) nie mo?e by?:

- zawieszona w prawie wykonywania zawodu albo ograniczona w wykonywaniu okre?lonych czynno?ci zawodowych na podstawie przepisw o zawodach piel?gniarki i po?o?nej lub przepisw o samorz?dzie piel?gniarek i po?o?nych,

- pozbawiona mo?liwo?ci wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem ?rodka karnego zakazu wykonywania zawodu albo zawieszona w wykonywaniu zawodu zastosowanym ?rodkiem zapobiegawczym;

3) nie mo?e mie? przerwy w wykonywaniu zawodu ??cznie przez okres d?u?szy ni? 5 lat w okresie ostatnich 6 lat poprzedzaj?cych wniosek o wpis;

4) uzyska? wpis do ewidencji dzia?alno?ci gospodarczej;

5) zawrze? umow? ubezpieczenia odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie okre?lonym w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy o dzia?alno?ci leczniczej;

6) w przypadku indywidualnej specjalistycznej praktyki - posiada? specjalizacj? w dziedzinie piel?gniarstwa lub po?o?nictwa lub innej dziedzinie maj?cej zastosowanie w ochronie zdrowia;

7) posiada? sprz?t medyczny umo?liwiaj?cy udzielanie okre?lonych ?wiadcze? zdrowotnych w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta;

8) wskaza? adres praktyki oraz adres miejsca przechowywania dokumentacji medycznej.

Piel?gniarka, po?o?na wykonuj?ca indywidualn? praktyk? piel?gniarki/po?o?nej wy??cznie w zak?adzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadz?cym ten zak?ad jest obowi?zana spe?nia? warunki:

1) posiada? prawo wykonywania zawodu;

2) nie mo?e by?:

- zawieszona w prawie wykonywania zawodu albo ograniczona w wykonywaniu okre?lonych czynno?ci zawodowych na podstawie przepisw o zawodach piel?gniarki i po?o?nej lub przepisw o samorz?dzie piel?gniarek i po?o?nych,

- pozbawiona mo?liwo?ci wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem ?rodka karnego zakazu wykonywania zawodu albo zawieszona w wykonywaniu zawodu zastosowanym ?rodkiem zapobiegawczym;

3) nie mo?e mie? przerwy w wykonywaniu zawodu ??cznie przez okres d?u?szy ni? 5 lat w okresie ostatnich 6 lat poprzedzaj?cych wniosek o wpis;

4) uzyska? wpis do ewidencji dzia?alno?ci gospodarczej;

5) zawrze? umow? ubezpieczenia odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie okre?lonym w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy o dzia?alno?ci leczniczej.

Piel?gniarka, po?o?na wykonuj?ca indywidualn? specjalistyczn? praktyk? piel?gniarki / po?o?nej wy??cznie w zak?adzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadz?cym ten zak?ad jest obowi?zana spe?nia? nast?puj?ce warunki:

1) posiada? prawo wykonywania zawodu;

2) nie mo?e by?:

- zawieszona w prawie wykonywania zawodu albo ograniczona w wykonywaniu okre?lonych czynno?ci zawodowych na podstawie przepisw o zawodach piel?gniarki i po?o?nej lub przepisw o samorz?dzie piel?gniarek i po?o?nych,

- pozbawiona mo?liwo?ci wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem ?rodka karnego zakazu wykonywania zawodu albo zawieszona w wykonywaniu zawodu zastosowanym ?rodkiem zapobiegawczym;

3) nie mo?e mie? przerwy w wykonywaniu zawodu ??cznie przez okres d?u?szy ni? 5 lat w okresie ostatnich 6 lat poprzedzaj?cych wniosek o wpis;

4) uzyska? wpis do ewidencji dzia?alno?ci gospodarczej;

5) zawrze? umow? ubezpieczenia odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie okre?lonym w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy o dzia?alno?ci leczniczej;

6) posiada? specjalizacj? w dziedzinie piel?gniarstwa lub po?o?nictwa lub innej dziedzinie maj?cej zastosowanie w ochronie zdrowia.

W ramach grupowej praktyki mog? by? udzielane ?wiadczenia zdrowotne wy??cznie przez piel?gniarki b?d?ce wsplnikami albo partnerami sp?ki cywilnej, jawnej albo partnerskiej, spe?niaj?ce nast?puj?ce warunki:

1) posiada? prawo wykonywania zawodu;

2) nie mo?e by?:

a) zawieszona w prawie wykonywania zawodu albo ograniczona w wykonywaniu okre?lonych czynno?ci zawodowych na podstawie przepisw o zawodach piel?gniarki i po?o?nej lub przepisw o samorz?dzie piel?gniarek i po?o?nych,

b) pozbawiona mo?liwo?ci wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem ?rodka karnego zakazu wykonywania zawodu albo zawieszona w wykonywaniu zawodu zastosowanym ?rodkiem zapobiegawczym;

3) nie mo?e mie? przerwy w wykonywaniu zawodu ??cznie przez okres d?u?szy ni? 5 lat w okresie ostatnich 6 lat poprzedzaj?cych wniosek o wpis;

4) dysponowa? pomieszczeniem, w ktrym b?d? udzielane ?wiadczenia zdrowotne, wyposa?onym w aparatur? i sprz?t medyczny oraz posiada? opini? w?a?ciwego organu Pa?stwowej Inspekcji Sanitarnej o spe?nieniu warunkw umo?liwiaj?cych udzielanie okre?lonych ?wiadcze? zdrowotnych;

5) zawrze? umow? ubezpieczenia odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie okre?lonym w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy o dzia?alno?ci leczniczej;

6) w przypadku specjalistycznej praktyki - posiada? specjalizacj? w dziedzinie piel?gniarstwa lub po?o?nictwa lub innej dziedzinie maj?cej zastosowanie w ochronie zdrowia

WPIS DO REJESTRU PRAKTYK PIEL?GNIAREK I PO?O?NYCH

Piel?gniarka/po?o?na zamierzaj?ca wykonywa? zawd w formie indywidualnej lub grupowej praktyki sk?ada w postaci elektronicznej, z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP (art. 14 Rozporz?dzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 wrze?nia 2011 r. w sprawie szczeg?owego zakresu danych obj?tych wpisem do rejestru podmiotw wykonuj?cych dzia?alno?? lecznicz? oraz szczeg?owego trybu post?powania w sprawach dokonywania wpisw, zmian w rejestrze oraz wykre?le? z tego rejestru /Dz.U. Nr 221, poz. 1319/ we w?a?ciwej terytorialnie (ze wzgl?du na miejsce wykonywania przewidywanej dzia?alno?ci) okr?gowej radzie piel?gniarek i po?o?nych wniosek o wpis do rejestru podmiotw wykonuj?cych dzia?alno?? lecznicz? wraz z okre?lonymi w nim za??cznikami. Poz?o?eniu wniosku a przed dokonaniem wpisu wnioskodawca mo?e z?o?y? korekt? wniosku.

Dzia?alno?? lecznicz? mo?na rozpocz?? dopiero po uzyskaniu wpisu do rejestru.

Na podstawie art. 104 ustawy o dzia?alno?ci leczniczej organ prowadz?cy rejestr jest zobowi?zany dokona? wpisu do rejestru w terminie 30 dni od daty wp?ywu kompletnego wniosku wraz zza??cznikami, w przypadku nie dokonania wpisu, je?eli od dnia wp?ywu wniosku up?yn??o 40 dni wnioskodawca mo?e rozpocz?? dzia?alno?? po uprzednim zawiadomieniu o tym na pi?mie Okr?gow? Rad? Piel?gniarek i Po?o?nych w Che?mie.

Wniosek o wpis do rejestru od dnia 1 kwietnia 2013 roku sk?ada si? w formie elektronicznej zwykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP. Za?wiadczenie jest wystawiane w postaci elektronicznej i generowane z systemu teleinformatycznego w sposb umo?liwiaj?cy jego wydruk. Wnioskodawca otrzymuje na adres poczty elektronicznej wskazany we wniosku informacj? o wydaniu za?wiadczenia o wpisie do rejestru oraz dane umo?liwiaj?ce pobranie za?wiadczenia z systemu teleinformatycznego.

Wpis do rejestru dzia?alno?ci leczniczej podlega op?acie wynosz?cej w przypadku praktyki zawodowej piel?gniarek i po?o?nych 2% przeci?tnego miesi?cznego wynagrodzenia wsektorze przedsi?biorstw bez wyp?aty nagrd z zysku za ubieg?y rok, og?aszanego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa G?wnego Urz?du Statystycznego w Dzienniku Urz?dowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski, obowi?zuj?cego w dniu z?o?enia wniosku o wpis do rejestru, zaokr?glonego w gr? do pe?nego z?otego. Wniosek o zmian? wpisu w rejestrze podlega op?acie stanowi?cej 50% wysoko?ci ww. op?aty.

Okr?gowa rada piel?gniarek i po?o?nych, w przypadku zaistnienia okoliczno?ci przewidzianych wart. 108 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzia?alno?ci leczniczej, odmawia wnioskodawcy wpisu do rejestru.

Wpis do rejestru podlega wykre?leniu w przypadku zaistnienia okoliczno?ci przewidzianych w art. 108 ust. 2 ww. ustawy.KONTROLA PRAKTYK PIEL?GNIAREK I PO?O?NYCH

Okr?gowa Rada Piel?gniarek i Po?o?nych w Che?mie na terenie swojej w?a?ciwo?ci jest uprawniona do prowadzenia kontroli praktyk piel?gniarek i po?o?nych w zakresie zgodno?ci wykonywanej dzia?alno?ci z przepisami prawa. Z przeprowadzonych czynno?ci kontrolnych sporz?dza si? protok?. W razie wykrycia nieprawid?owo?ci okr?gowa rada wydaje zalecenia pokontrolne albo wykre?la praktyk? z rejestru.

OBOWI?ZEK ZG?ASZANIA ZMIAN DANYCH OBJ?TYCH REJESTREM

Piel?gniarka/po?o?na wykonuj?ca praktyk? zawodow? i wpisana do rejestru jest zobowi?zana zg?asza? organowi prowadz?cemu rejestr wszelkie zmiany danych obj?tych rejestrem wterminie 14 dni od dnia ich powstania. W przypadku nie zg?oszenia zmiany danych obj?tych rejestrem w powy?szym terminie, organ prowadz?cy rejestr okr?gowa rada piel?gniarek ipo?o?nych - mo?e, w drodze decyzji administracyjnej, na?o?y? na podmiot wykonuj?cy dzia?alno?? lecznicz? kar? pieni??n? w wysoko?ci do dziesi?ciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za prac? okre?lonego na podstawie przepisw o minimalnym wynagrodzeniu za prac?. Decyzji nadaje si? rygor natychmiastowej wykonalno?ci. Do uchwa?, o ktrych mowa w ust. 3 i 4, stosuje si? przepisy Kodeksu post?powania administracyjnego dotycz?ce decyzji administracyjnych. Organem wy?szego stopnia w sprawach na?o?enia kary pieni??nej jest minister w?a?ciwy w sprawach zdrowia. Kar? pieni??n? uiszcza si? w terminie 14 dni od dnia dor?czenia decyzji administracyjnej. Przy ustalaniu wysoko?ci kary pieni??nej organ prowadz?cy rejestr jest obowi?zany uwzgl?dnia? rodzaj i wag? stwierdzonych narusze?. Kara pieni??na podlega egzekucji w trybie przepisw o post?powaniu egzekucyjnym w administracji. Do kary pieni??nej stosuje si? odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa dotycz?ce terminu przedawnienia zobowi?za? podatkowych oraz odsetek od tych zobowi?za?. Na decyzj? w sprawie kary pieni??nej przys?uguje skarga do s?du administracyjnego (art. 107 ustawy o dzia?alno?ci leczniczej).UBEZPIECZENIE OC

Na mocy przepisw rozporz?dzenia ministra finansw z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowi?zkowego ubezpieczenia odpowiedzialno?ci cywilnej podmiotu wykonuj?cego dzia?alno?? lecznicz? (Dz. U. 2011 nr 293, poz. 1729) ustalona zosta?a kwota obowi?zkowego ubezpieczenia OC w wysoko?ci:

- 30 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 150 000 euro w odniesieniu dowszystkich zdarze?, ktrych skutki s? obj?te umow? ubezpieczenia OC piel?gniarki lub po?o?nej wykonuj?cej dzia?alno?? lecznicz? w formie jednoosobowej dzia?alno?ci gospodarczej jako indywidualna praktyka piel?gniarki lub po?o?nej, indywidualna praktyka piel?gniarki lub po?o?nej wy??cznie w miejscu wezwania, indywidualna specjalistyczna praktyka piel?gniarki lub po?o?nej, indywidualna specjalistyczna praktyka piel?gniarki lub po?o?nej wy??cznie wmiejscu wezwania, indywidualna praktyka piel?gniarki lub po?o?nej wy??cznie wprzedsi?biorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem lub indywidualna specjalistyczna praktyka piel?gniarki lub po?o?nej wy??cznie w przedsi?biorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem;

- 30 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 150 000 euro w odniesieniu dowszystkich zdarze?, ktrych skutki s? obj?te umow? ubezpieczenia OC piel?gniarki lub po?o?nej wykonuj?cej dzia?alno?? lecznicz? w formie sp?ki cywilnej, sp?ki jawnej albo sp?ki partnerskiej jako grupowa praktyka piel?gniarek lub po?o?nych, ka?da piel?gniarka/po?o?na b?d?ca wsplnikiem sp?ki jest zobowi?zana do posiadania obowi?zkowego ubezpieczenia