OIPiP w Chełmie

22-100 Chełm, ul.Obłońska 20

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Email Drukuj PDF

SK?ADKI CZ?ONKOWSKIE

NA RZECZ SAMORZ?DU PIEL?GNIAREK I PO?O?NYCH

w latach 2012-2015

Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 4 Ustawy o samorz?dzie piel?gniarek i po?o?nych z dnia 01lipca 2011 r. (Dz. U. Nr 174 poz. 1038), piel?gniarki i po?o?ne obowi?zane s? regularnie op?aca? sk?adk? cz?onkowsk? na rzecz samorz?du.

Wysoko?? miesi?cznej sk?adki cz?onkowskiej obowi?zuj?cej od 2012 roku okre?lona jest wUchwale Nr19 VI Krajowego Zjazdu Piel?gniarek i Po?o?nych z dnia 07 grudnia 2011 r. iprzedstawia si? wnast?puj?cy sposb:

Kto op?aca

Wysoko?? miesi?cznej

sk?adki cz?onkowskiej

Piel?gniarki i po?o?ne zatrudnione na stanowisku piel?gniarki i po?o?nej

(umowa o prac?, na podstawie stosunku s?u?bowego)

1 % miesi?cznego wynagrodzenia zasadniczego brutto

/wysoko?? sk?adki jest niezmienna,
w przypadku wynagrodzenia chorobowego,
czy innych nieobecno?ci obni?aj?cych wynagrodzenie zasadnicze,
kwota sk?adki nie ulega zmianie

np. wynagrodzenie zasadnicze na umowie 2.000,00 z?. sk?adka za 1 mc - 20,00 z?./

Piel?gniarki i po?o?ne wykonuj?ce zawd
w ramach dzia?alno?ci gospodarczej
indywidualnej b?d? grupowej praktyki zawodowej

1% przeci?tnego miesi?cznego wynagrodzenia dla przedsi?biorstw bez wyp?at nagrd z zysku og?aszanego przez Prezesa GUS za ostatni kwarta? poprzedniego roku kalendarzowego

2015 rok - 41,39 z?.

2014 rok - 40,00 z?.

2013 rok - 38,75 z?.

2012 rok - 37,70 z?.

Pozosta?e piel?gniarki i po?o?ne:

- wykonuj?ce zawd na podstawie:

a) umowy zlecenia;

b) umowy o dzie?o;

c) umowy o wolontariacie;

- emerytki, rencistki pracuj?ce w zawodzie

- wpisane na list? cz?onkw Okr?gowej Izby Piel?gniarek i Po?o?nych lecz nie wykonuj?ce zawodu;

- piel?gniarki i po?o?ne wykonuj?ce zawd wy??cznie poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, ktre nie z?o?y?y wniosku o wykre?lenie z rejestru piel?gniarek i po?o?nych;

Niepracuj?cy cz?onkowie samorz?du pozostaj?cy wy??cznie na emeryturach, rentach lub ?wiadczeniach przedemerytalnych

0,5% emerytury, renty

lub ?wiadczenia przedemerytalnego

Z p?acenia sk?adek cz?onkowskich zwolnione s? piel?gniarki i po?o?ne:

1. bezrobotne, ktre s? zarejestrowane w Urz?dach Pracy

2. przebywaj?ce na urlopach wychowawczych lub pobieraj?ce zasi?ek rehabilitacyjny

3. ktre zaprzesta?y wykonywania zawodu na swj wniosek.

Sk?adka cz?onkowska winna by? naliczana z jednego ?rd?a przychodw tego z ktrego wysoko?? sk?adki jest wy?sza.

Sk?adki cz?onkowskie s? p?atne miesi?cznie.

Sk?adki cz?onkowskie przekazuje si? na rachunek konto Okr?gowej Izby Piel?gniarek iPo?o?nych wChe?mie do 15 dnia ka?dego miesi?ca za miesi?c poprzedni.

Dopuszcza si? op?acanie sk?adek cz?onkowskich na rzecz Okr?gowej Rady Piel?gniarek i Po?o?nych w Che?mie" z gry" za okres nie d?u?szy ni? jeden kwarta?.

Nieop?acone sk?adki cz?onkowskie podlegaj? ?ci?gni?ciu w trybie przepisw opost?powaniu egzekucyjnym w administracji na podstawie art. 92 Ustawy oSamorz?dzie Piel?gniarek iPo?o?nych z dnia 01 lipca 2011r. (Dz. U. Nr 174 poz. 1038) za okres 3 lat wstecz (art. 118 Kodeksu Cywilnego).


SKARBNIK
Okr?gowej Rady Piel?gniarek i Po?o?nych
w Che?mie
(-) Jacek Kozio?