OIPiP w Chełmie

22-100 Chełm, ul.Obłońska 20

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Email Drukuj PDF

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

NA RZECZ SAMORZĄDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

w latach 2012-2015

Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 4 Ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych z dnia 01 lipca 2011 r. (Dz. U. Nr 174 poz. 1038), pielęgniarki i położne obowiązane są regularnie opłacać składkę członkowską na rzecz samorządu.

Wysokość miesięcznej składki członkowskiej obowiązującej od 2012 roku określona jest w Uchwale Nr 19 VI Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 07 grudnia 2011 r. i przedstawia się w następujący sposób:

Kto opłaca

Wysokość miesięcznej

składki członkowskiej

Pielęgniarki i położne zatrudnione na stanowisku pielęgniarki i położnej

(umowa o pracę, na podstawie stosunku służbowego)

1 % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego brutto

/wysokość składki jest niezmienna,
w przypadku wynagrodzenia chorobowego,
czy innych nieobecności obniżających wynagrodzenie zasadnicze, 
kwota składki nie ulega zmianie

np. wynagrodzenie zasadnicze na umowie 2.000,00 zł.  składka za 1 mc - 20,00 zł./

Pielęgniarki i położne wykonujące zawód 
w ramach działalności gospodarczej
indywidualnej bądź grupowej praktyki zawodowej

1% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia dla przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku ogłaszanego przez Prezesa GUS za ostatni kwartał poprzedniego roku kalendarzowego

 

 

2015 rok - 41,39 zł.

2014 rok - 40,00 zł.

2013 rok - 38,75 zł.

2012 rok - 37,70 zł.

Pozostałe pielęgniarki i położne:

- wykonujące zawód na podstawie:

a)umowy zlecenia;

b)umowy o dzieło;

c)umowy o wolontariacie;

-emerytki, rencistki pracujące w zawodzie

-wpisane na listę członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych lecz nie wykonujące zawodu;

- pielęgniarki i położne wykonujące zawód wyłącznie poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które nie złożyły wniosku o wykreślenie z rejestru pielęgniarek i położnych;

Niepracujący członkowie samorządu pozostający wyłącznie na emeryturach, rentach lub świadczeniach przedemerytalnych

0,5% emerytury, renty

lub świadczenia przedemerytalnego

 

Z płacenia składek członkowskich zwolnione są pielęgniarki i położne:

1. bezrobotne, które są zarejestrowane w Urzędach Pracy

2. przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek rehabilitacyjny

3. które zaprzestały wykonywania zawodu na swój wniosek.

 

Składka członkowska winna być naliczana z jednego źródła przychodów tego z którego wysokość składki jest wyższa.

Składki członkowskie są płatne miesięcznie.

Składki członkowskie przekazuje się na rachunek konto Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Chełmie do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Dopuszcza się opłacanie składek członkowskich na rzecz Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Chełmie" z góry" za okres nie dłuższy niż jeden kwartał.

Nieopłacone składki członkowskie podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji na podstawie art. 92 Ustawy o Samorządzie Pielęgniarek i Położnych z dnia 01 lipca 2011r. (Dz. U. Nr 174 poz. 1038) za okres 3 lat wstecz (art. 118 Kodeksu Cywilnego).


SKARBNIK
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
w Chełmie
(-) Jacek Kozioł