OIPiP w Chełmie

22-100 Chełm, ul.Obłońska 20

  • Zwi─Öksz rozmiar czcionki
  • Domy┼Ťlny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Email Drukuj PDF

NIEWYKONYWANIE ZAWODU PRZEZ PIEL?GNIARK? /PO?O?N?

PRZEZ OKRES D?U?SZY NI? 5 LAT W OKRESIE OSTATNICH 6LAT

- OBOWI?ZEK ODBYCIA PRZESZKOLENIA

Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach piel?gniarki i po?o?nej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039), ktˇra obowi?zuje od 1 stycznia 2012 r. dopuszcza nast?puj?ce formy wykonywania zawodu piel?gniarki /po?o?nej (art. 19 ww. ustawy):

1) w ramach umowy o prac?;

2) w ramach stosunku s?u?bowego;

3) na podstawie umowy cywilnoprawnej;

4) w ramach wolontariatu;

5) w ramach praktyk zawodowych (okre?lonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzia?alno?ci leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654).

W przypadku zaistnia?ej przerwy, o ktˇrej mowa w Art. 26. ust. 1 ww. ustawy: äPiel?gniarka lub po?o?na, ktˇre nie wykonuj? zawodu ??cznie przez okres d?u?szy ni? 5 lat w okresie ostatnich 6 lat, a zamierzaj? podj?? jego wykonywanie, maj? obowi?zek zawiadomi? o tym w?a?ciw? okr?gow? rad? piel?gniarek i po?o?nych i odby? trwaj?ce nie d?u?ej ni? 6 miesi?cy przeszkolenie pod nadzorem innej osoby uprawnionej do wykonywania odpowiednio zawodu piel?gniarki lub po?o?nej, legitymuj?cej si? co najmniej 5-letnim do?wiadczeniem zawodowym, zwanej dalej "opiekunem". Opiekuna wskazuje kierownik podmiotu, w ktˇrym odbywa si? przeszkolenie.ö

Piel?gniarka/po?o?na, ktˇra zamierza odby? przeszkolenie zg?asza si? do Okr?gowej Izby Piel?gniarek i Po?o?nych w Che?mie w celu wype?nienia stosownego wniosku, oraz z?o?enia niezb?dnych dokumentˇw:

- za?wiadczenie o prawie wykonywania zawodu

- za?wiadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskaza? do wykonywania zawodu

- ?wiadectwa pracy lub inne dokumenty po?wiadczaj?ce zatrudnienie

- aktualne za?wiadczenie od lekarza medycyny pracy do celˇw sanitarno -epidemiologicznych

- udokumentowane szczepienie przeciw WZW typu B

- ubezpieczenie od odpowiedzialno?ci cywilnej

- ubezpieczenie od nast?pstw nieszcz??liwych wypadkˇw

- ubezpieczenie od zaka?e? po ekspozycji

Czas trwania przeszkolenia

1) Przeszkolenie, odbywane zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach piel?gniarki i po?o?nej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039), na podstawie zatwierdzonego przez Okr?gow? Rad? Piel?gniarek i Po?o?nych w Che?mie programu przeszkolenia w przypadku niewykonywania zawodu przez okres d?u?szy ni? 5 lat w okresie ostatnich 6 lat, nie mo?e trwa? krˇcej ni? trzy miesi?ce i nie d?u?ej ni? sze?? miesi?cy.

2) Czas trwania przeszkolenia ustala Okr?gowa Rada Piel?gniarek i Po?o?nych w Che?mie lub jej Prezydium, indywidualnie dla ka?dego wnioskodawcy, po ocenie z?o?onych dokumentˇw pod wzgl?dem formalnoprawnym.

Czas przedmiotowego przeszkolenia b?dzie ustalany w zale?no?ci od d?ugo?ci okresu niewykonywania zawodu i wynosi?:

a) okres niewykonywania zawodu obejmuj?cy: powy?ej 5 do 10 lat ľ przeszkolenie w wymiarze nie mniej ni? 3 miesi?ce,

b) okres niewykonywania zawodu, powy?ej 10 do 15 lat ľ przeszkolenie w wymiarze nie mniej ni? 4 miesi?ce,

c) okres niewykonywania zawodu, powy?ej 15 do 20 lat ľ przeszkolenie w wymiarze nie mniej ni? 5 miesi?cy,

d) okres niewykonywania zawodu, powy?ej 20 lat ľ przeszkolenie w wymiarze 6 miesi?cy.

3) Czas trwania przeszkolenia w poszczegˇlnych oddzia?ach ustala Okr?gowa Rada Piel?gniarek i Po?o?nych w Che?mie lub jej Prezydium, indywidualnie dla ka?dego wnioskodawcy, po ustaleniu okresu trwania przeszkolenia.

4) W przypadku zawarcia umowy z Urz?dem Pracy ORPIP w Che?mie lub jej Prezydium, ustala godzinowy wymiar czasu trwania przeszkolenia, jednak nie mniej ni? 140 godzin miesi?cznie, tj. 20 dni roboczych x 7 godzin zegarowych.

Program przeszkolenia ľ wykaz podstawowych oddzia?ˇw

Maj?c na uwadze konieczno?? odnowienia wiedzy i umiej?tno?ci praktycznych przez piel?gniarki i po?o?ne powracaj?ce do wykonywania zawodu oraz czas, w ktˇrym piel?gniarka i po?o?na nie wykonywa?y zawodu, program przeszkolenia powinien obejmowa?:

1) w przypadku piel?gniarki - przeszkolenie praktyczne w oddzia?ach: internistycznym, chirurgicznym, pediatrycznym. Dopuszczalne jest w ramach przeszkolenia zmniejszenie godzin pracy w oddzia?ach podstawowych na rzecz przeszkolenia w oddziale intensywnej terapii,

2) w przypadku po?o?nej - przeszkolenie praktyczne w oddzia?ach: patologii ci??y, bloku porodowym, po?o?niczo - noworodkowym dzia?aj?cym w systemie rooming in oraz ginekologicznym. Dopuszczalne jest w ramach przeszkolenia zmniejszenie godzin pracy w oddzia?ach podstawowych na rzecz przeszkolenia w oddziale patologii noworodka.

Sposˇb i tryb odbywania oraz zaliczenia przeszkolenia

1. Piel?gniarka lub po?o?na sk?ada wniosek do Okr?gowej Rady Piel?gniarek i Po?o?nych w Che?mie o skierowanie na przeszkolenie w przypadku niewykonywania zawodu d?u?ej ni? 5 lat w okresie ostatnich 6 lat.

2. Piel?gniarka lub po?o?na odbywa przeszkolenie po podj?ciu uchwa?y Okr?gowej Rady Piel?gniarek i Po?o?nych w Che?mie lub jej Prezydium na podstawie z?o?onego wniosku o skierowanie na przeszkolenie w przypadku niewykonywania zawodu d?u?ej ni? 5 lat w okresie ostatnich 6 lat.

3. Przeszkolenie mo?e odby? si? rˇwnie? na podstawie umowy o prac? u pracodawcy, ktˇry zatrudnia albo ma zamiar zatrudni? piel?gniark? lub po?o?n?, ktˇre nie wykonuj? zawodu ??cznie przez okres d?u?szy ni? 5 lat w okresie ostatnich 6 lat, z zachowaniem warunkˇw okre?lonych w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach piel?gniarki i po?o?nej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039) albo na zasadach okre?lonych w niniejszym dokumencie.

4. Piel?gniarka lub po?o?na przed przyst?pieniem do przeszkolenia powinna posiada? aktualne za?wiadczenie o stanie zdrowia do celˇw sanitarno ľ epidemiologicznych, aktualne za?wiadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskaza? do wykonywania zawodu piel?gniarki lub po?o?nej, ubezpieczenie OC, NNW i od zaka?e? po ekspozycji; zalecane jest udokumentowane szczepienie przeciwko WZW typu B.

5. Przeszkolenie piel?gniarki lub po?o?nej odbywa si? na podstawie skierowania wydanego przez Okr?gow? Rad? Piel?gniarek i Po?o?nych w Che?mie lub jej Prezydium we wskazanym podmiocie leczniczym, pod kierunkiem opiekunˇw.Program przeszkolenia piel?gniarek / po?o?nych

á