OIPiP w Chełmie

22-100 Chełm, ul.Obłońska 20

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Email Drukuj PDF

NIEWYKONYWANIE ZAWODU PRZEZ PIELĘGNIARKĘ /POŁOŻNĄ

PRZEZ OKRES DŁUŻSZY NIŻ 5 LAT W OKRESIE OSTATNICH 6 LAT

- OBOWIĄZEK ODBYCIA PRZESZKOLENIA

Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039), która obowiązuje od 1 stycznia 2012 r. dopuszcza następujące formy wykonywania zawodu pielęgniarki /położnej (art. 19 ww. ustawy):

1) w ramach umowy o pracę;

2) w ramach stosunku służbowego;

3) na podstawie umowy cywilnoprawnej;

4) w ramach wolontariatu;

5) w ramach praktyk zawodowych (określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654).

W przypadku zaistniałej przerwy, o której mowa w Art. 26. ust. 1 ww. ustawy: Pielęgniarka lub położna, które nie wykonują zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat, a zamierzają podjąć jego wykonywanie, mają obowiązek zawiadomić o tym właściwą okręgową radę pielęgniarek i położnych i odbyć trwające nie dłużej niż 6 miesięcy przeszkolenie pod nadzorem innej osoby uprawnionej do wykonywania odpowiednio zawodu pielęgniarki lub położnej, legitymującej się co najmniej 5-letnim doświadczeniem zawodowym, zwanej dalej "opiekunem". Opiekuna wskazuje kierownik podmiotu, w którym odbywa się przeszkolenie.


Pielęgniarka/położna, która zamierza odbyć przeszkolenie zgłasza się do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Chełmie w celu wypełnienia stosownego wniosku, oraz złożenia niezbędnych dokumentów:

- zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu

- zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu

- świadectwa pracy lub inne dokumenty poświadczające zatrudnienie

- aktualne zaświadczenie od lekarza medycyny pracy do celów sanitarno -epidemiologicznych

- udokumentowane szczepienie przeciw WZW typu B

- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków

- ubezpieczenie od zakażeń po ekspozycji

Czas trwania przeszkolenia

1) Przeszkolenie, odbywane zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039), na podstawie zatwierdzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Chełmie programu przeszkolenia w przypadku niewykonywania zawodu przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat, nie może trwać krócej niż trzy miesiące i nie dłużej niż sześć miesięcy.

2) Czas trwania przeszkolenia ustala Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Chełmie lub jej Prezydium, indywidualnie dla każdego wnioskodawcy, po ocenie złożonych dokumentów pod względem formalnoprawnym.

Czas przedmiotowego przeszkolenia będzie ustalany w zależności od długości okresu niewykonywania zawodu i wynosił:

a) okres niewykonywania zawodu obejmujący: powyżej 5 do 10 lat  przeszkolenie w wymiarze nie mniej niż 3 miesiące,

b) okres niewykonywania zawodu, powyżej 10 do 15 lat  przeszkolenie w wymiarze nie mniej niż 4 miesiące,

c) okres niewykonywania zawodu, powyżej 15 do 20 lat  przeszkolenie w wymiarze nie mniej niż 5 miesięcy,

d) okres niewykonywania zawodu, powyżej 20 lat  przeszkolenie w wymiarze 6 miesięcy.

3) Czas trwania przeszkolenia w poszczególnych oddziałach ustala Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Chełmie lub jej Prezydium, indywidualnie dla każdego wnioskodawcy, po ustaleniu okresu trwania przeszkolenia.

4) W przypadku zawarcia umowy z Urzędem Pracy ORPIP w Chełmie lub jej Prezydium, ustala godzinowy wymiar czasu trwania przeszkolenia, jednak nie mniej niż 140 godzin miesięcznie, tj. 20 dni roboczych x 7 godzin zegarowych.

Program przeszkolenia  wykaz podstawowych oddziałów

Mając na uwadze konieczność odnowienia wiedzy i umiejętności praktycznych przez pielęgniarki i położne powracające do wykonywania zawodu oraz czas, w którym pielęgniarka i położna nie wykonywały zawodu, program przeszkolenia powinien obejmować:

1) w przypadku pielęgniarki - przeszkolenie praktyczne w oddziałach: internistycznym, chirurgicznym, pediatrycznym. Dopuszczalne jest w ramach przeszkolenia zmniejszenie godzin pracy w oddziałach podstawowych na rzecz przeszkolenia w oddziale intensywnej terapii,

2) w przypadku położnej - przeszkolenie praktyczne w oddziałach: patologii ciąży, bloku porodowym, położniczo - noworodkowym działającym w systemie rooming in oraz ginekologicznym. Dopuszczalne jest w ramach przeszkolenia zmniejszenie godzin pracy w oddziałach podstawowych na rzecz przeszkolenia w oddziale patologii noworodka.

Sposób i tryb odbywania oraz zaliczenia przeszkolenia

1. Pielęgniarka lub położna składa wniosek do Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Chełmie o skierowanie na przeszkolenie w przypadku niewykonywania zawodu dłużej niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat.

2. Pielęgniarka lub położna odbywa przeszkolenie po podjęciu uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Chełmie lub jej Prezydium na podstawie złożonego wniosku o skierowanie na przeszkolenie w przypadku niewykonywania zawodu dłużej niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat.

3. Przeszkolenie może odbyć się również na podstawie umowy o pracę u pracodawcy, który zatrudnia albo ma zamiar zatrudnić pielęgniarkę lub położną, które nie wykonują zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat, z zachowaniem warunków określonych w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039) albo na zasadach określonych w niniejszym dokumencie.

4. Pielęgniarka lub położna przed przystąpieniem do przeszkolenia powinna posiadać aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia do celów sanitarno  epidemiologicznych, aktualne zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej, ubezpieczenie OC, NNW i od zakażeń po ekspozycji; zalecane jest udokumentowane szczepienie przeciwko WZW typu B.

5. Przeszkolenie pielęgniarki lub położnej odbywa się na podstawie skierowania wydanego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Chełmie lub jej Prezydium we wskazanym podmiocie leczniczym, pod kierunkiem opiekunów.Program przeszkolenia pielęgniarek / położnych