OIPiP w Chełmie

22-100 Chełm, ul.Obłońska 20

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
RODO


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ OKR?GOW? IZB? PIEL?GNIAREK I PO?O?NYCH W CHE?MIE

Email Drukuj PDF

KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe s? przetwarzane zgodnie z przepisami rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osb fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

1. Administratorem danych osobowych jest Okr?gowa Izba Piel?gniarek i Po?o?nych wChe?mie, ul. Ob?o?ska 20, 22 - 100 Che?m, tel. 82 565 43 73.

2. Administrator powo?a? Inspektora Ochrony Danych, z ktrym mo?ecie si? Pa?stwo kontaktowa? drog? telefoniczn?: 664 08 59 57, b?d? mailow?: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

3. Dane osobowe s? przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit. a, b, c, f RODO w oparciu oniezb?dno?? przetwarzania do celw wynikaj?cych z prawnie uzasadnionych interesw realizowanych przez Administratora lub przez stron? trzeci?. Przyk?adowym celem przetwarzania danych jest prowadzenie przez Administratora Rejestru Piel?gniarek i Po?o?nych. Podanie danych jest niezb?dne.

4. Dane osobowe b?d? przechowywane nie d?u?ej ni? wynika to z przepisw ustawy osamorz?dzie piel?gniarek i po?o?nych, ustawy o zawodach piel?gniarki i po?o?nej, zprzepisw o archiwizacji i procedur OIPiP w Che?mie.

5. Osobie, ktrej dane dotycz? zawsze przys?uguje prawo dost?pu do swoich danych osobowych, sprostowania, aktualizacji swoich danych, oraz prawo do z?o?enia skargi do organu ochrony danych osobowych, w Polsce jest to Urz?d Ochrony Danych Osobowych.

6. Na zasadach okre?lonych w Rozporz?dzeniu o Ochronie Danych Osobowych (RODO) osobie sk?adaj?cej wniosek przys?uguje rwnie? prawo do cofni?cia zgody na przetwarzanie danych, usuni?cia danych, ograniczenia przetwarzania danych. Wpewnych wyj?tkowych sytuacjach OIPiP w Che?mie mo?e odmwi? usuni?cia danych osobowych, jest to jednak mo?liwe wy??cznie w sytuacjach przewidzianych przez prawo.

7. Dane osobowe nie b?d? przekazywane do pa?stwa trzeciego ani do organizacji mi?dzynarodowej.