OIPiP w Chełmie

22-100 Chełm, ul.Obłońska 20

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
System Monitorowania Kszta?cenia


Email Drukuj PDF

System Monitorowania Kszta?cenia obowi?zek rejestracji

Wszystkie piel?gniarki/po?o?ne, ktre chc? wzi?? udzia? w szkoleniach i kursach musz? zarejestrowa? si? w Systemie Monitorowania Kszta?cenia (SMK) oraz z?o?y? wnioski na wybrane szkolenie/kurs za jego po?rednictwem.

Brak konta i z?o?enia wniosku przez system SMK skutkuje uniemo?liwieniem uczestnictwa w wybranych szkoleniach.

Instrukcje jak za?o?y? konto i wnioskowa? na szkolenie/kurs znajduj? si? poni?ej.

 

SYSTEM MONITOROWANIA KSZTA?CENIA (SMK) - informacja dla piel?gniarek i po?o?nych

Email Drukuj PDF

SYSTEM MONITOROWANIA KSZTA?CENIA (SMK)
- informacja dla piel?gniarek i po?o?nych

Zgodnie z ustaw? z dnia 9 pa?dziernika 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektrych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1991 z p?n. zm.), od dnia 1 maja 2017 r. za po?rednictwem Systemu Monitorowania Kszta?cenia Pracownikw Medycznych zwanego dalej SMK b?d? przeprowadzane:

- post?powania kwalifikacyjne dopuszczaj?ce do specjalizacji, kursu kwalifikacyjnego, specjalistycznego i dokszta?caj?cego,

- sk?adanie wnioskw o dopuszczenie do egzaminu pa?stwowego.

Do korzystania z SMK niezb?dne b?d?:

- dost?p do Internetu,

- adres e-mail,

- zainstalowana wersja oprogramowania Java 7 z najnowsz? aktualizacj?,

- przegl?darka internetowa Mozilla Firefox, Internet Explorer (najnowsze wersje).

Za?o?enie konta w SMK

W celu dokonywania czynno?ci w SMK konieczne b?dzie za?o?enie konta w tym systemie.

Szczeg?y jak nale?y za?o?y? konto opisane s? w zamieszczonym poni?ej - Podr?czniku u?ytkownika Systemu Monitorowania Kszta?cenia Pracownikw Medycznych (SMK).

Potwierdzenie to?samo?ci

Po za?o?eniu konta konieczne b?dzie potwierdzenie swojej to?samo?ci, b?dzie to mo?liwe na kilka sposobw:

- za pomoc? kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub

- za pomoc? darmowego profilu zaufanego ePUAP (szczeg?owe informacje na temat profilu zaufanego mo?na zobaczy? tutaj http://epuap.gov.pl/wps/portal) lub

- w?a?ciwego organizatora kszta?cenia piel?gniarek i po?o?nych przeprowadzaj?cego kszta?cenie lub

- w?a?ciw? okr?gow? izb? piel?gniarek i po?o?nych do ktrej nale?ymy lub Naczeln? Izb? Piel?gniarek i Po?o?nych.

Weryfikacja uprawnie?

Kolejn? czynno?ci? b?dzie z?o?enie wniosku o weryfikacj? uprawnie? do w?a?ciwej okr?gowej izby piel?gniarek i po?o?nych za pomoc? systemu SMK. Wa?ne jest aby dane podawane we wniosku zgadza?y si? z tymi ktre posiada okr?gowa izba piel?gniarek i po?o?nych.

Instrukcja dla piel?gniarek i po?o?nych dotycz?ca za?o?enia konta w SMK: WY?WIETL


Instrukcja zapisywania si? na kursy/szkolenia

 

NAJCZ??CIEJ POPE?NIANE B??DY PRZY WYPE?NIANIU WNIOSKU:

- nie odmienione w dope?niaczu: imi? i nazwisko

- nie uzupe?nione pole: drugie imi? (je?li kto? nie posiada drugiego imienia, nale?y zostawi? pole puste, nie nale?y wpisywa? ?adnych znakw np."-")

- nie uzupe?nione pole: nazwisko rodowe

- b??dnie wype?niony adres i adres do korespondencji: w przypadku miejscowo?ci nie posiadaj?cych ulic wype?niamy pole miejscowo?? a w polu ulica wpisujemy: brak lub wstawiamy znak: "-"

- b??dnie wpisany nr prawa wykonywania zawodu (nr PWZ zawiera siedem cyfr i liter? A lub P)

- brak dat i nr dyplomw przy wpisanych kursach i szkoleniach

- pole: tytu? naukowy i pole: uczelnia - nale?y zostawi? puste

 

Email Drukuj PDF

INFORMACJA DLA ORGANIZATORW KSZTA?CENIA PODYPLOMOWEGO
PIEL?GNIAREK I PO?O?NYCH

Komunikat Ministerstwa Zdrowia dla organizatorw kszta?cenia podyplomowego piel?gniarek i po?o?nych w sprawie prowadzenia kszta?cenia podyplomowego piel?gniarek i po?o?nych za po?rednictwem SMK - pobierz

Zmiany dotycz? rwnie? organizatorw kszta?cenia podyplomowego piel?gniarek i po?o?nych o ktrych mowa w art. 75 ust. 1 pkt 2 ustawy o zawodach piel?gniarki i po?o?nej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1251 ze zm.) ktrzy rwnie? za pomoc? SMK b?d? sk?ada? wnioski o wpis, wpis zmiany danych, przesy?a? informacj? o planowanych terminach rozpocz?cia i zako?czenia kszta?cenia podyplomowego.

Do korzystania z SMK niezb?dne b?d?:

 • dost?p do Internetu,
 • adres e-mail,
 • zainstalowana wersja oprogramowania Java 7 z najnowsz? aktualizacj?,
 • przegl?darka internetowa Mozilla Firefox, Internet Explorer (najnowsze wersje).

I. Za?o?enie konta w SMK.

W celu dokonywania czynno?ci w SMK konieczne b?dzie za?o?enie konta w tym systemie.

(szczeg?y jak nale?y za?o?y? konto podamy wkrtce po uruchomieniu SMK przez Centrum Systemw Informacyjnych Ochrony Zdrowia).

II. Potwierdzenie danych podmiotu.

Po za?o?eniu konta konieczne jest potwierdzenie danych podmiotu, b?dzie to mo?liwe na kilka sposobw:

 • za pomoc? kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub
 • za pomoc? darmowego podpisu potwierdzanego profilem zaufanym ePUAP (szczeg?owe informacje na temat profilu zaufanego mo?na zobaczy? tutaj http://epuap.gov.pl/wps/portal) lub
 • za po?rednictwem w?a?ciwej okr?gowej izby piel?gniarek i po?o?nych lub Naczelnej Izby Piel?gniarek i Po?o?nych.

III. Weryfikacja uprawnie?.

Kolejn? czynno?ci? b?dzie z?o?enie wniosku o weryfikacj? uprawnie? do w?a?ciwej okr?gowej izby piel?gniarek i po?o?nych za pomoc? systemu SMK.

IV. Kierownicy specjalizacji.

Kierownicy Specjalizacji rwnie? b?d? zobligowani do posiadania konta w systemie SMK. W tym przypadku potwierdzenie to?samo?ci b?dzie odbywa? si? na zasadach jak w przypadku piel?gniarki i po?o?nej. Natomiast weryfikacji uprawnie? dokonywa? b?dzie w?a?ciwy organizator kszta?cenia piel?gniarek i po?o?nych.

 

SMK - pozosta?e informacje

Email Drukuj PDF

POZOSTA?E INFORMACJE

Odpowiedzialnym za budow? systemu i jego obs?ug? jest Centrum Systemw Informacyjnych Ochrony Zdrowia. http://www.csioz.gov.pl

Numer telefonu do konsultantw obs?uguj?cy infolini? w zakresie SMK:

INFOLINIA TECHNICZNA CSIOZ - tel. 19 457
czynna 7 dni w tygodniu w godz. 6.00 - 21.00
oraz skrzynka e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Od 1 maja 2016 r. SMK zosta? uruchomiony dla diagnostw laboratoryjnych i farmaceutw. Dla ww. grup zawodowych przygotowano instrukcj? obs?ugi funkcjonalno?ci systemu ktr? mo?na zobaczy? pod adresem:

http://www.mz.gov.pl/wp-content/uploads/2016/05/instrukcja-obslugi-funkcjonalnosci-systemu-monitorowania-ksztalcenia-pra.pdf

Podr?cznik u?ytkownika SMK Samorz?d Piel?gniarek i Po?o?nych (PDF, 2.4 MB)

Kontakt do Okr?gowej Izby Piel?gniarek i Po?o?nych w Che?mie: 82 565 43 73.