OIPiP w Chełmie

22-100 Chełm, ul.Obłońska 20

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ PIEL?GNIARKI I PO?O?NEJ RP

Email Drukuj PDF

"Kodeks etyki zawodowej dla piel?gniarki i po?o?nej Rzeczypospolitej Polskiej" zosta? przyj?ty Uchwa?? nr 9 Krajowego Zjazdu Piel?gniarek i Po?o?nych w dniu 9 grudnia 2003 roku.

Kodeks etyki zawodowej piel?gniarki i po?o?nej Rzeczypospolitej Polskiej

PRZYRZECZENIE


Z g??bokim szacunkiem i czci? przyjmuj? nadany mi tytu? piel?gniarki /po?o?nej i uroczy?cie przyrzekam:

 1. Sprawowa? profesjonaln? opiek? nad ?yciem i zdrowiem ludzkim.
 2. Wed?ug najlepszej mej wiedzy przeciwdzia?a? cierpieniu, zapobiega? chorobom, wsp?uczestniczy? w procesie terapeutycznym.
 3. Nie?? pomoc ka?demu cz?owiekowi bez wzgl?du na ras?, wyznanie religijne, narodowo??, pogl?dy polityczne, stan maj?tkowy i inne r?nice.
 4. Okazywa? pacjentom nale?ny szacunek, nie nadu?ywa? ich zaufania oraz przestrzega? tajemnicy zawodowej.
 5. Strzec godno?ci zawodu piel?gniarki/po?o?nej, a do wsp?pracownikw odnosi? si? z szacunkiem i ?yczliwo?ci?, nie podwa?a? ich zaufania, post?powa? bezstronnie maj?c na wzgl?dzie przede wszystkim dobro pacjenta.
 6. Wdra?a? do praktyki nowe zdobycze nauk medycznych, spo?ecznych i humanistycznych oraz systematycznie doskonali? swoje umiej?tno?ci i wiedz? dla dobra zawodu.
 7. Rzetelnie wype?nia? obowi?zki wynikaj?ce z pracy w tym zawodzie.

CZ??? OGLNA

 1. Zasady etyki zawodowej wynikaj? z uniwersalnych zasad etycznych i zobowi?zuj? piel?gniarki i po?o?ne do przestrzegania praw pacjenta i dbania o godno?? zawodu.
 2. Dzia?alno?? zawodowa piel?gniarki i po?o?nej to ?wiadome i dobrowolne podejmowanie profesjonalnych dzia?a? na rzecz pacjentw niezale?nie od ich sytuacji zdrowotnej i spo?ecznej.
 3. Piel?gniarka/po?o?na swoj? postaw? osobist?, zawodow? i spo?eczn? powinna dba? o presti? zawodu i podnosi? jego znaczenie w spo?ecze?stwie.
 4. Czynno?ci zawodowe piel?gniarki/po?o?nej nie mog? s?u?y? aktom bezprawnym ani te? powodowa? szkd dla zdrowia ludzkiego.
 5. Piel?gniarka/po?o?na posiadaj?ca pe?ne uprawnienia zawodowe ponosi osobist? odpowiedzialno?? za swoje dzia?ania.
 6. Piel?gniarka/po?o?na dzia?a zawsze w interesie swych pacjentw szczeglnie tam, gdzie ich ?ycie i zdrowie mog? by? zagro?one.
 7. Wszelkie szczeg?owe ustalenia dotycz?ce uzupe?niaj?cej dzia?alno?ci zawodowej piel?gniarki/po?o?nej w zakresie dzia?alno?ci naukowo-badawczej, edukacyjnej i administracyjnoorganizacyjnej powinny uwzgl?dnia? powy?sze zasady oglne.

CZ??? SZCZEG?OWA

I. Piel?gniarka/po?o?na a pacjent

 1. Piel?gniarka / po?o?na pe?ni?c rol? zawodow? zobowi?zana jest do:

a. udzielania wszystkim pacjentom troskliwej opieki zgodnej z obowi?zuj?cymi standardami,
b. udzielania pierwszej pomocy w nag?ych przypadkach oraz w sytuacji zagro?enia ?ycia,
c. udzielania pacjentowi rzetelnej i zrozumia?ej informacji dotycz?cej procesu piel?gnowania.

 1. We wsp?pracy z pacjentem piel?gniarka / po?o?na powinna okazywa? ?yczliwo??, wyrozumia?o??, cierpliwo?? stwarzaj?c atmosfer? wzajemnego zaufania i zrozumienia.
 2. Piel?gniarka / po?o?na obowi?zana jest przestrzega? nast?puj?cych zasad wynikaj?cych z praw pacjenta:

a. respektowa? prawo pacjenta do intymno?ci i godno?ci osobistej podczas udzielania ?wiadcze? medycznych,
b. realizowa? ?wiadczenia piel?gniarskie za zgod? pacjenta, o ile jest on zdolny j? sformu?owa?
c. poinformowa? pacjenta, w przypadkach odmowy wyra?enia przez niego zgody, o mo?liwych skutkach jego decyzji oraz podj?? prb? przekonania pacjenta, aby zmieni? swoje zdanie.

 1. Piel?gniark?/po?o?n? obowi?zuje zachowanie w tajemnicy wszystkich wiadomo?ci o pacjencie i jego ?rodowisku (rodzinnym, spo?ecznym) uzyskanych w zwi?zku z pe?nieniem roli zawodowej.
 2. Piel?gniarka/po?o?na umo?liwia pacjentowi kontakt z rodzin?, w miar? potrzeby pomaga rodzinie w sprawowaniu nad nim opieki oraz edukuje cz?onkw rodziny w zakresie dalszego post?powania piel?gnacyjnego.
 3. Na pro?b? pacjenta lub jego rodziny piel?gniarka/po?o?na umo?liwia kontakt z duchownym, stwarzaj?c w miar? mo?liwo?ci odpowiednie ku temu warunki.
 4. Piel?gniarka/po?o?na powinna do?o?y? wszelkich stara?, aby zapewni? pacjentowi humanitarn? opiek? terminaln?, godne warunki umierania wraz z poszanowaniem uznawanych przez niego warto?ci.
 5. Po?o?na powinna przyczyni? si? do stworzenia godnych warunkw i rodzinnej atmosfery w czasie porodu.
 6. Piel?gniarka/po?o?na, nie mo?e ??da? od pacjentw dodatkowego wynagrodzenia ani te? uzale?nia? swych us?ug od uzyskania korzy?ci materialnych.

II. Piel?gniarka/po?o?na a praktyka zawodowa i nauka

 1. Obowi?zkiem piel?gniarki/po?o?nej jest ci?g?e podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
 2. Piel?gniarce/po?o?nej nie wolno wykonywa? zlece? lekarskich bez wyra?nego polecenia na pi?mie umo?liwiaj?cego identyfikacj? lekarza i pacjenta z wyj?tkiem sytuacji nag?ych, stanowi?cych zagro?enie ?ycia pacjenta.
 3. Piel?gniarka/po?o?na ma prawo dost?pu do informacji istotnych dla realizacji czynno?ci zawodowych oraz zwi?zanych zarwno z bezpiecze?stwem osobistym piel?gniarki, jak i bezpiecze?stwem pacjenta.
 4. Piel?gniarka/po?o?na ma obowi?zek dok?adnego dokumentowania swojej dzia?alno?ci zawodowej i zabezpieczenia dokumentw.
 5. Przekazywanie przez piel?gniark?/po?o?n? informacji o stanie zdrowia pacjenta innym cz?onkom zespo?u terapeutycznego nie jest naruszeniem tajemnicy zawodowej.
 6. Piel?gniarka/po?o?na ma prawo odmwi? uczestnictwa w zabiegach i eksperymentach biomedycznych, ktre s? sprzeczne z uznawanymi przez ni? normami etycznymi.
 7. Piel?gniarka/po?o?na zobowi?zana jest do dzia?alno?ci na rzecz promocji zdrowia.
 8. Piel?gniarka/po?o?na zorientowawszy si?, ?e w post?powaniu medycznym zosta? pope?niony b??d (zw?aszcza w przypadku b??du zagra?aj?cego ?yciu lub zdrowiu pacjenta), niezw?ocznie powinna powiadomi? o tym odpowiednie osoby z zespo?u terapeutycznego.
 9. Piel?gniarka/po?o?na powinna uczestniczy? w dzia?alno?ci krajowych i mi?dzynarodowych organizacji piel?gniarskich/po?o?niczych na rzecz ochrony zdrowia spo?ecze?stwa, przysparzaj?c tym samym presti?u zawodowi.
 10. Piel?gniarka/po?o?na wsp?uczestniczy w miar? swoich mo?liwo?ci w rozwoju bada? naukowych z zakresu piel?gniarstwa, po?o?nictwa oraz edukacji swojej grupy zawodowej.
 11. Piel?gniarka/po?o?na powinna ceni? i szanowa? swj zawd, chroni? jego godno??, a w pracy zawodowej powinna post?powa? tak, aby budzi? szacunek i zaufanie.
 12. Piel?gniarka/po?o?na powinna powstrzyma? si? od jakiegokolwiek dzia?ania, ktre mog?oby spowodowa? z?? opini? o zawodzie.
 13. Piel?gniarka/po?o?na powinna otacza? szacunkiem histori? i tradycj? zawodu, dba? o pozytywny wizerunek zawodu.
 14. Piel?gniarka/po?o?na chroni?c interesy zawodowe nie powinna wsp?pracowa? z organizacjami maj?cymi cele sprzeczne z racjami zawodowymi i moralnymi.
 15. Piel?gniarka/po?o?na powinna upowszechnia? osi?gni?cia naukowo -badawcze zwi?zane z wykonywaniem zawodu poprzez wyst?pienia i publikacje. Publikacje te powinny by? rzetelne i pozbawione znamion sensacji.

III. Piel?gniarka/po?o?na a samorz?d piel?gniarek i po?o?nych

 1. Piel?gniarki/po?o?ne powinny solidarnie wspiera? dzia?alno?? swego samorz?du, ktrego zadaniem jest zapewnienie im nale?ytej pozycji w spo?ecze?stwie.
 2. Piel?gniarka/po?o?na jest obowi?zana do przestrzegania uchwa? podj?tych przez uprawnione organy samorz?du zawodowego.
 3. Stosunki mi?dzy cz?onkami samorz?du powinny opiera? si? na wzajemnym szacunku, lojalno?ci, kole?e?stwie i solidarno?ci zawodowej. Powinni oni dzieli? si? swoimi do?wiadczeniami i s?u?y? sobie pomoc?. Wzajemna ocena winna by? sprawiedliwa, a krytyk? nale?y formu?owa? w sposb bezstronny, przekazuj?c j? w pierwszej kolejno?ci osobie zainteresowanej. W przypadku braku reakcji i powtarzaj?cych si? b??dw piel?gniarka/po?o?na powinna poinformowa? w?a?ciw? Okr?gow? Rad? za po?rednictwem w?a?ciwej Okr?gowej Izby Piel?gniarek i Po?o?nych.

IV. Piel?gniarka/po?o?na a wsp?pracownicy

 1. Piel?gniarka/po?o?na maj?ca wi?ksze do?wiadczenie zawodowe powinna przekazywa? m?odszym kole?ankom i kolegom swoj? wiedz? i umiej?tno?ci zawodowe oraz wzorce kultury i poszanowania cz?owieka. Moralnym obowi?zkiem jest kszta?towanie poczucia odpowiedzialno?ci za wykonywan? prac?, nawyku uczciwo?ci, rzetelno?ci, pracowito?ci i dok?adno?ci.
 2. Piel?gniarka/po?o?na nie powinna dyskredytowa? post?powania innych i wsp?pracownikw zespo?u terapeutycznego, zw?aszcza w obecno?ci osb trzecich.
 3. Piel?gniarka/po?o?na nauczaj?ca zawodu powinna przekazywa? s?uchaczom tak?e zasady etyki zawodowej, czuwaj?c nad ich adaptacj? zawodow?.
 4. Nieuczciwa konkurencja pomi?dzy cz?onkami samorz?du jest szczeglnie naganna. Pe?nieniu obowi?zkw kierowniczych przez piel?gniarki/po?o?ne powinno towarzyszy? poczucie odpowiedzialno?ci za rozwj zawodowy i naukowy podw?adnych.
 5. Piel?gniarka/po?o?na jest wsp?odpowiedzialna za efekty procesu terapeutycznego oraz za podj?te przez siebie dzia?ania wynikaj?ce z procesu piel?gnowania.


V. Piel?gniarka/po?o?na a zasady post?powania wobec spo?ecze?stwa

 1. Piel?gniarka/po?o?na zgodnie ze sw? wiedz? i kompetencjami powinna czynnie uczestniczy? w zwalczaniu przejaww patologii spo?ecznej.
 2. Piel?gniarka/po?o?na powinna bra? czynny udzia? w ?yciu spo?ecznym i w dzia?aniach na rzecz ochrony ?rodowiska naturalnego, a tak?e przeciwdzia?a? praktykom uznanym przez nauk? za bezwarto?ciowe i szkodliwe dla zdrowia.

VI. Przepisy ko?cowe

 1. W przypadkach nieprzewidzianych w Kodeksie Etyki Zawodowej Piel?gniarki i Po?o?nej Rzeczypospolitej Polskiej piel?gniarka/po?o?na powinna post?powa? zgodnie z zasadami sformu?owanymi w:

a) ustawie o zawodach piel?gniarki i po?o?nej,
b) orzecznictwie Naczelnego S?du Piel?gniarek i Po?o?nych,
c) uchwa?ach organw samorz?du piel?gniarek i po?o?nych oraz zgodnie z zasadami dobrej praktyki i dobrym obyczajem.

 1. Wszelkie zmiany w Kodeksie mog? by? dokonane jedynie przez Krajowy Zjazd Piel?gniarek i Po?o?nych.
Kodeks wchodzi w ?ycie po uchwaleniu przez Krajowy Zjazd Piel?gniarek i Po?o?nych.