OIPiP w Chełmie

22-100 Chełm, ul.Obłońska 20

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Artyku? przewodnicz?cej Komisji ds. piel?gniarstwa operacyjnego przy OIPiP w Lublinie

Email Drukuj PDF

Nasze ?wi?to

 

Z okazji Dnia Piel?gniarki Operacyjnej - w imieniu w?asnym oraz pozosta?ych cz?onkw Komisji ds. piel?gniarstwa operacyjnego przy OIPiP w Lublinie sk?adam Kole?ankom i Kolegom Instrumentariuszkom ?yczenia pomy?lno?ci, spe?nienia marze? i wszystkiego co najlepsze.

Od 2006 roku Europejskie Stowarzyszenie Piel?gniarek Bloku Operacyjnego (EORNA) organizuje Dzie? Piel?gniarki Operacyjnej, ktry przypada na 15 lutego. W literaturze europejskiej funkcjonuje poj?cie piel?gniarstwo periopetative, daj?ce si? przet?umaczy? na oko?ooperacyjne, ktre podejmuje problematyk? pracy piel?gniarki bloku operacyjnego w fazie przedoperacyjnej (preoperative), ?rdoperacyjnej (intraoperative) i pooperacyjnej (postoperative). Ka?dego roku ten ?wi?teczny dzie? niesie dla nas przes?anie. I tak

 • ,,Dbamy o bezpiecze?stwo pacjenta to przes?anie z pierwszego Dnia Piel?gniarki Operacyjnej. Wszystkie obowi?zki piel?gniarki operacyjnej w sposb po?redni lub bezpo?redni maja na celu zapewnienie bezpiecze?stwa pacjentowi.
 • ,,To jest opieka przes?anie z 2007 roku. Oznacza to dla nas, ?e jeste?my profesj?, ktrej przedstawiciele daj? najlepsz? opiek? i wsparcie pacjentowi podczas procedur na bloku operacyjnym w okresie przed-, ?rd-i pooperacyjnym.
 • ,,Czyste r?ce to has?o z 2008 roku. Oznacza ogromny udzia? piel?gniarek operacyjnych w zapobieganiu zaka?eniom
 • ,,Bezpieczna chirurgia chroni ?ycie - has?o z 2009 - jest jednym z priorytetw naszego zawodu, innymi s?owy, poprzez nasz? prac?, ?wiadczymy opiek? chroni?c pacjentw przed r?nymi zagro?eniami przed-, ?rd-i po operacji.
 • ,,Pacjenci potrzebuj? wysokiej jako?ci ?wiadczonej im opieki kompetentne piel?gniarki zapewniaj? bezpiecze?stwo my?l przewodnia 2010 roku
 • ,,Efektywna komunikacja w zespole zapewnia bezpiecze?stwo pacjentowi w 2011 roku zwrcono uwag? jak ogromne znaczenie w zapobieganiu zdarzeniom niepo??danym ma w?a?ciwa komunikacja mi?dzy cz?onkami zespo?u operacyjnego i jak du?? rol? odgrywaj? w niej piel?gniarki operacyjne. Zwrcono rwnie? uwag? na r?nice w kszta?ceniu piel?gniarek operacyjnych w Europie, co znacznie utrudnia mobilno?? (trudno?ci w uznaniu kwalifikacji specjalizacji z uwagi na r?nice w programach kszta?cenia)
 • "Promowanie pozytywnego ?rodowiska w Bloku Operacyjnym". W ubieg?ym roku za tym przes?aniem kry?o si? przekonanie, ?e ka?da osoba odgrywa wa?n? rol?. Ka?dy mo?e co? zmieni? i nawet najmniejszy wysi?ek liczy si? w poprawie warunkw pracy.

W tym roku pani Caroline Higgins - prezes EORN-y - zwrci?a si? do naszego ?rodowiska nast?puj?cymi s?owami:

Szanowne Kole?anki i Koledzy piel?gniarstwa oko?ooperacyjnego

Pisz? w imieniu w?asnym i Zarz?du G?wnego, ?ycz? szcz??liwego Europejskiego Dnia Piel?gniarstwa Oko?ooperacyjnego 15 lutego 2013 roku. Tematem tegorocznego ?wi?ta jest "Piel?gniarstwo oko?ooperacyjne humanitarna profesja" .Celem Europejskiego Dnia Piel?gniarstwa Oko?ooperacyjnego jest zach?cenie do refleksji, czas skupi? si? na naszym zawodzie i na spo?ecze?stwie, ktremu s?u?ymy. Po raz kolejny podkre?li? warto nasz bardzo cenny wk?ad w zdrowie spo?ecze?stwa. Jest to czas, aby uczci? nasz zawd i wspln? prac? z innymi.
Zach?camy wszystkich cz?onkw do organizacji uroczysto?ci i zaanga?owania w dzia?ania i promocj? naszej specjalno?ci, aby podkre?li? rol? i prac? naszego zawodu.

Plakat przekazany [do obejrzenia na stonach EORNA przyp. JB] wszystkim cz?onkom oznacza temat naszego ?wi?ta i etos zawodu. Wa?ne jest, aby rozpowszechnia? go do tak wielu miejsc, jak to mo?liwe.

Jak wszyscy wiemy, w piel?gniarstwie oko?ooperacyjnym wa?ne jest przede wszystkim dbanie o profesjonalizm, dzia?ania skoncentrowane na pacjencie . Najwa?niejsze jest, aby skupi? si? na ka?dym pacjencie, by swoja praktyk? zawodow? wykona? jak najlepiej, a przede wszystkim bezpiecznie. Operowany pacjent stawi? musi czo?a wielu wyzwaniom, jakie towarzysz? chwilom przed zabiegiem: niepokj, strach, i inne psychologiczne potrzeby. Blok operacyjny jest miejscem pracy z natury swojej tworz?cym nieco stresuj?ce ?rodowisko, z uwagi na wieloaspektowo?? naszej pracy. Jednak jednym z najwa?niejszych aspektw naszej opieki jest skupi? nasz? uwag? na ka?dej indywidualnej potrzebie pacjenta.

EORNA z przyjemno?ci? zawiadamia o rozpocz?ciu projektu "EORNA KSM" (EORNA Zarz?dzanie Kluczowymi Kompetencjami) w 2013 roku. B?dzie on dost?pny dla kadry kierowniczej odpowiedzialnej za wprowadzenie oraz program rozwoju dla pracownikw blokw operacyjnych. Czujemy, ?e program ten ma mo?liwo??, aby zorganizowa? proces wprowadzenia/rozwoju dla wszystkich pracownikw w sposb bardziej zindywidualizowany i opieku?czy. Ma on rwnie? potencja?, aby zapewni? bardziej bezpieczne przej?cie i zapewnienie wy?szej jako?ci opieki naszym pacjentom, w sytuacji gdy wykorzystany zostanie prawid?owo.

Kole?anki i Koledzy, humanitarny wymiar naszej profesji to okazywanie zrozumienia i troski. Mo?e to by? delikatny dotyk, kontakt wzrokowy - to jest wyraz empatii w stosunku do osb, ktrymi si? opiekujemy. Jest sztuk? postawi? na pierwszym miejscu potrzeby pacjenta, mimo wielu innych elementw, ktrym musimy sprosta? w krtkim czasie.

Wa?ne jest rwnie?, aby wykazywa? humanitaryzm profesji wobec naszych wsp?pracownikw i kole?anek/kolegw. Bycie bardziej opieku?czymi i empatycznymi wobec siebie, sprawi, ?e nasze miejsca pracy b?d? mniej stresuj?ce. Wszyscy mamy prawo do pracy w ?rodowisku, ktre sprzyja realizacji wysokich standardw opieki, wolno?ci, bezpiecze?stwa i harmonii. Musimy zapewni? komfortowe warunki do nauki, gdzie pomagamy sobie nawzajem, aby rozwija? si? i uczy?, i gdzie cenimy naszych studentw i pracownikw ni?szego szczebla.

Koledzy, jako humanitarni profesjonali?ci musimy nadal praktykowa? w sposb troskliwy i empatyczny. Musimy uzna? nasz? warto?? i promowa? prac?, jak? wykonujemy dla innych. Powinni?my by? dumni z naszego wk?adu do opieki nad pacjentem i zapewni?, ?e poj?cie ,,piel?gniarstwo operacyjne humanitarna profesja wejdzie na sta?e do etosu naszego zawodu.

Czasem nawet najmniejszy gest lub uczynek mo?e sprawi? najwi?ksz? r?nic? pacjentowi lub kole?ance/koledze z pracy.

Z powa?aniem Caroline Higgins Prezes EORNA

Artyku? napisa?a przewodnicz?ca Komisji ds. piel?gniarstwa operacyjnego przy OIPiP w Lublinie mgr Joanna Borz?cka

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Co s?ycha? w piel?gniarstwie operacyjnym?

Piel?gniarstwo operacyjne to dziedzina wiedzy, o ktrej pokutuj? stereotypowe opinie. A to, ?e jest to w?ska specjalizacja, a to ?e piel?gniarstwo operacyjne i chirurgiczne to jedno. Praca instrumentariuszki za? widziana jest tylko przez pryzmat instrumentowania. W?rd wielu osb panuje przekonanie, ?e praca piel?gniarki operacyjnej ko?czy si? rwnolegle z prac? zespo?u operacyjnego. Rzeczywisto?? wygl?da zupe?nie inaczej: piel?gniarstwo operacyjne zbiera wiedz? na temat przebiegu zabiegw operacyjnych w r?nych dziedzinach. O tym za? jak szeroka jest to specjalizacja - najlepiej wiedz? kole?anki pracuj?ce w wielospecjalistycznych blokach operacyjnych, gdzie rano pracuj? na przyk?ad na sali urologicznej, a po po?udniu na ortopedycznej. A na ka?dej jest inny sprz?t, inne instrumentarium, inne operacje itp. W ?adnej innej dziedzinie piel?gniarstwa, nie ma takich wymaga? dotycz?cych ??czenia wiedzy z ca?kowicie odr?bnych dziedzin. Na przyk?ad piel?gniarka pracuj?ca w oddziale urologii (by utrzyma? schemat my?lenia) nie przechodzi po po?udniu na ortopedi?. O tym, by si? przekona?, ?e obie te dziedziny (piel?gniarstwo operacyjne i chirurgiczne ) s? czym? innym, wystarczy si?gn?? do opisu kompetencji opracowanego przez ICN. Tam znajdziemy ,,perioperative nursing, daj?ce si? przet?umaczy? na piel?gniarstwo oko?ooperacyjne i ,,surgical nursing, czyli chirurgiczne. Dzia? ,,perioperative odnosi si? do opieki piel?gniarskiej przedoperacyjnej, ?rdoperacyjnej i pooperacyjnej. Piel?gniarstwo perioperative jest obszarem praktyki piel?gniarstwa ?wiadczonej w strukturach bloku operacyjnego. Jako cz?onek zespo?u chirurgicznego - instrumentariuszka (,,scrub nurse) ,,zarejestrowana piel?gniarka perioperative pracuje we wsp?pracy z innymi profesjonalistami opieki zdrowotnej (chirurg, ,,circulation nurse piel?gniark? anestezjologiczn?, chirurgicznym asystentem i innym personelem assistive[1]).

Piel?gniarstwo operacyjne w Europie.

W Europie piel?gniarstwo operacyjne jest jedn? ze specjalno?ci piel?gniarstwa oko?ooperacyjnego. W wielu krajach jest to przedmiot uj?ty w podstawie programowej na kierunku piel?gniarstwo. W Niemczech - oprcz podyplomowych specjalizacji - istniej? 3-letnie szko?y, kszta?c?ce instrumentariuszki. Wymagania dopuszczaj?ce do kszta?cenia w kierunku instrumentowania odpowiadaj? wymaganiom stawianym kandydatom na studia piel?gniarskie. Nauka na kierunku instrumentowanie ko?czy si? egzaminem ustnym, pisemnym i praktycznym. Od 1992 roku formalnie rozpocz??o dzia?alno?? Europejskie Stowarzyszenie Piel?gniarek Operacyjnych (EORNA). Obecnie liczy 24 cz?onkw, ktrymi s? narodowe stowarzyszenia piel?gniarek operacyjnych. Celem tej organizacji jest ujednolicenie standardw kszta?cenia specjalizacyjnego w piel?gniarstwie operacyjnym. Zosta?a opracowana podstawa programowa, pomy?lana jako wskazwki okre?laj?ce minimum szkolenia podyplomowego w tej dziedzinie. Specjalizacja zosta?a zaprojektowana jako roczne szkolenie obejmuj?ce 30 punktw ECTS zaj?? teoretycznych i 30 punktw ECTS zaj?? praktycznych w blokach operacyjnych o r?nej specyfice w charakterze piel?gniarki ,,czystej/,,asystuj?cej i ,,brudnej/,,pomagaj?cej. Nale?y przy tym pami?ta?, ?e 1 punkt ECTS to z regu?y 20-25 godzin dydaktycznych. Szczeg?owy dokument okre?laj?cy zakres wiedzy znajduje si? na stronach EORNA. Nast?pn? rzecz?, ktr? zajmuje si? EORNA jest projekt Operating Room Nurse Key Skill Management, ktrego jednym z celw jest opracowanie materia?u szkoleniowego aktualizuj?cego wiedz? i usprawniaj?cego prac? piel?gniarek operacyjnych, a zw?aszcza w zakresie profilaktyki zdarze? niepo??danych. Szczeg?owy opis tego projektu Czytelnik znajdzie w dalszej cz??ci artyku?u.

Piel?gniarstwo operacyjne w Polsce

W Polsce piel?gniarstwo operacyjne jest marginalizowane, w?rd rz?dowych decydentw brak jest elementarnej wiedzy o specyfice tej dziedziny piel?gniarstwa. Jest to pok?osie braku zaj?? podczas kszta?cenia przysz?ych piel?gniarek. Nie ma zaj?? nie ma osb na uczelniach ?ledz?cych nowo?ci w tej dziedzinie, nie ma bada?, a wi?c nie ma wiedzy o intensywnym rozwoju tej dziedziny w Europie, nie mwi?c ju? o USA. Efektem takiej ignorancji jest projekt, w wyniku ktrego piel?gniarstwo operacyjne nie b?dzie odr?bn? specjalizacj?. Ju? uznano, ?e w dziedzinach piel?gniarstwa chirurgicznego i operacyjnego wystarczy jeden konsultant krajowy. Chocia? lekarskich specjalno?ci zabiegowych jest 14 (mo?na sprawdzi? na stronach MZiOS), a w ka?dej z nich s? r?ne techniki operacyjne, sprz?t, materia? dodatkowy, to uznano wiedz? zbieraj?c? ten obszerny materia? za ,,w?sk? i pokrewn? innym dziedzinom. W sytuacji niedoborw kadrowych po??czenie specjalizacji s?u?y? b?dzie zalegalizowaniu praktyk delegowania piel?gniarek podczas jednego dy?uru - do pracy na blok z oddzia?u i odwrotnie W Polsce istnieje (jeszcze) specjalizacja w piel?gniarstwie operacyjnym. Cieszy si? nies?abn?cym zainteresowaniem. Oprcz kursu kwalifikacyjnego, jest to jedyne szkolenie, gdzie mo?na pozna? specyfik? pracy piel?gniarki operacyjnej.

W toku kszta?cenia piel?gniarek i po?o?nych nie ma zaj?? z piel?gniarstwa operacyjnego ani na studiach I stopnia, ani na studiach II stopnia, zarwno na kierunku piel?gniarstwo, jak i po?o?nictwo. A nale?y pami?ta?, ?e na blokach operacyjnych ginekologicznych pracuj? i po?o?ne i piel?gniarki. W polskim piel?gniarstwie operacyjnym panuje permanentny ba?agan organizacyjny w wielu regionach naszego kraju po?o?ne pracuj? w blokach wielospecjalistycznych. W toku wieloletniej praktyki naby?y umiej?tno?ci niezb?dnych w pracy instrumentariuszki. Obecnie okazuje si?, ?e w my?l ustawy o zawodzie piel?gniarki i po?o?nej nie mog? dalej pracowa?. Dobrze, je?li w takim bloku jest sala ginekologiczna wwczas taka instrumentariuszka mo?e pracowa? tylko na niej.

Od 1999 roku dzia?a Oglnopolskie Stowarzyszenie Instrumentariuszek z siedzib? w Bia?ymstoku. O dzia?alno?ci stowarzyszenia, jego historii, dzia?aniach, zamierzeniach mo?na przeczyta? na stronie stowarzyszenia (osibialystok.pl/4kad.html). Oglnopolskie Stowarzyszenie Instrumentariuszek rozpocz??o proces w??czenia si? w struktury EORNA.

Od 2010 roku dzia?a Karkonoskie Stowarzyszenie Instrumentariuszek (http://www.ksi.jgora.pl). Stowarzyszenie to prowadzi wirtualny ,,Magazyn Piel?gniarki Operacyjnej.

Przy OIPiP powstaj? komisje lub zespo?y do spraw piel?gniarstwa operacyjnego, ktrych celem jest informowanie, integrowanie oraz reprezentowanie interesw ?rodowiska piel?gniarek operacyjnych na terenie dzia?ania izb.

Konferencje poruszaj?ce problematyk? pracy na bloku operacyjnym to nast?pny obszar dzia?ania naszego ?rodowiska, ?rodowiska piel?gniarek operacyjnych. Oprcz znanej (i zreferowanej na ?amach ,,Naszego g?osu przez p. mgr Lucyn? Kotasz) ,,Blok Operacyjny Organizacja i Funkcjonowanie w ostatnim czasie mia?a miejsce Oglnopolska Konferencja Naukowa "Piel?gniarkai Po?o?na w bloku operacyjnym". Odby?a si? ona w dniu 12.10.2011r w O?rodku Kszta?cenia OIPiP Katowicach, znajduj?cym si? w

?aziskach Grnych. Has?o przewodnie tej konferencji to: chirurgia ma?oinwazyjna nowe wyzwania w pracy piel?gniarek i po?o?nych operacyjnych. Konferencja adresowana by?a do ?rodowiska instrumentariuszek. Sk?ada?a si? z dwch cz??ci: prezentacji oraz warsztatw, podczas ktrych mo?na by?o samemu z?o?y? i roz?o?y? specjalistyczne instrumentarium stosowane w chirurgii ma?oinwazyjnej. W pierwszej cz??ci prelegenci poruszali r?norodne zagadnienia pocz?wszy od zagadnie? etycznych, poprzez szeroko rozumiane bezpiecze?stwo pacjenta i personelu zatrudnionego na bloku operacyjnym, do zagadnie? praktycznych: jak prawid?owo pod??czy? koagulacj?, jak napisa? standard i zwi?zane z nim procedury w piel?gniarstwie operacyjnym, czy zagadnienia zwi?zane z profilaktyk? oko?ooperacyjn?. Jedn? z najciekawszych prezentacji przedstawi?a dr n. hum. Joanna Przybek-Mita (by?a instrumentariuszka), ktra omwi?a mi?dzynarodowy projekt zarz?dzania kluczowymi umiej?tno?ciami piel?gniarki i po?o?nej w bloku operacyjnym. W toku bada? prowadzonych w ramach tego projektu udowodniono, ?e bardzo du?a ilo?? zdarze? niepo??danych spowodowana by?a brakiem w danym miejscu i czasie odpowiednio wyszkolonego personelu. Celem projektu jest ujednolicenie standardw i procedur w ca?ej Unii Europejskiej. Program ten zak?ada obserwowanie zdarze? niepo??danych na bloku operacyjnym przez piel?gniarki o r?nym poziomie kompetencji (osoby po kilkuletnim sta?u pracy i specjali?ci piel?gniarstwa operacyjnego). Arkusz ocen sk?ada? si? z szeregu pyta?, ktre dotyczy?y rodzaju rozpoznanego zdarzenia, uczestnikw bior?cych udzia? w tym zdarzeniu, ocenie wp?ywu zdarzenia na przebieg operacji oraz sposobu rozwi?zania problemu, a tak?e okre?leniu ?rodkw zaradczych, by w przysz?o?ci takie zdarzenie nie mia?o miejsca.

Zdarzenia niepo??dane na bloku operacyjnym mog? mie? r?ne ?rd?a:

 • Zwi?zane ze sprz?tem sprz?t nie dzia?a, poniewa? nie zosta? sprawdzony, jest ?le u?ywany, zosta? wybrany nie ten, ktry by?by najlepszy w danej sytuacji, sprz?t zosta? niew?a?ciwie zainstalowany, zosta? zbrudzony
 • Zwi?zane z doborem materia?w dodatkowych: zosta? wybrany niew?a?ciwy, jest ?le z?o?ony/u?yty, nie ma w?a?ciwego, nie zosta? sprawdzony (np. numer, rodzaj protezy), zosta? zbrudzony i nie ma drugiego w pogotowiu)
 • Zwi?zane z brakiem odpowiednio przeszkolonego personelu: pomy?ki w odnalezieniu w?a?ciwej rzeczy, brak umiej?tno?ci sprawnej obs?ugi sprz?tu, braki w dokumentacji,

Aby unikn?? zarwno zdarze? niepo??danych, jak i zdarze? ,,o ma?o co (pomy?ki unikni?to w ostatniej chwili), nale?y przede wszystkim opracowa? system, w wyniku ktrego mo?na b?dzie wy?oni? mentorw. Ich zadaniem by?oby zarwno szkolenie nowych pracownikw, pomoc w codziennej pracy kole?ankom/kolegom, jak i opracowywania i przeprowadzania szkole? wewn?trznych dotycz?cych zapobiegania pomy?kom. Taki mentor musi posiada? nast?puj?ce cechy: chcie? i potrafi? dzieli? si? wiedz? ze wszystkimi, zna? zasady dzia?ania sprz?tu, nowo?ci wchodz?ce do u?ytku w bloku operacyjnym (sprz?t, implanty itp.), zasady sterylizacji, standardy obowi?zuj?ce na danym bloku/sali, zasady ochrony radiologicznej, zasady praktyki piel?gniarskiej opartej na faktach. Ka?dy z pracownikw bloku operacyjnego/sali operacyjnej musi zna? mentora, a arkusz jego umiej?tno?ci ma by? dost?pny dla pracownikw bloku/sali operacyjnej.

Na ka?dym dy?urze, na czynny st?, szczeglnie w blokach wieloprofilowych i wysokospecjalistycznych, powinien by? co najmniej jeden mentor. Obowi?zki jego to:

 • Okresowe szkolenie cz?onkw zespo?u w zakresie obs?ugi sprz?tu
 • Potrafi sprawi?, ?e sprz?t jest w?a?ciwie obs?ugiwany przez ka?d? piel?gniark? operacyjn?
 • Analizuje z piel?gniark? oddzia?ow? /kierownikiem bloku operacyjnego niepo??dane zdarzenia ze sprz?tem
 • Wsp?pracuje z ka?dym cz?onkiem zespo?u i osobami z serwisu
 • Prowadzi rejestr awarii sprz?tu, proponuje i wdra?a programy zapobiegaj?ce takim zdarzeniom
 • Gwarantuje, ?eby instrukcje obs?ugi/ procedury by?y zrozumia?e i zawsze dost?pne dla ka?dego z cz?onkw zespo?u

Ko?cowym efektem tego projektu b?dzie opracowanie szkole?, ktre b?d? dost?pne na platformie e-lerningu EORN-y (Europejskiego Stowarzyszenia Piel?gniarek Operacyjnych).

Piel?gniarstwo operacyjne w Lublinie

Przy Okr?gowej Izbie Piel?gniarek i Po?o?nych rozpocz??a dzia?alno?? komisja do spraw piel?gniarstwa operacyjnego. Liczy osiem osb, jedna z Janowa Lubelskiego, pozosta?e z lubelskich szpitali. Cz?onkowie komisji w ramach konsultacji spo?ecznych oprotestowali zarwno projekt po??czenia specjalizacji, jak i projekt norm zatrudnienia piel?gniarek na bloku operacyjnym. Strona ministerialna zamiast czytelnego zapisu, ?e do ka?dego zabiegu operacyjnego na jeden czynny st? operacyjny/jednego pacjenta przypadaj? dwie piel?gniarki operacyjne: instrumentuj?ca i pomagaj?ca umie?ci?a : ,,dwie piel?gniarki piel?gniarka operacyjna instrumentuj?ca i piel?gniarka pomagaj?ca piel?gniarce operacyjnej instrumentuj?cej. Taka zmiana dozwala, by piel?gniark? pomagaj?c? zosta? mog?a ka?da piel?gniarka, niekoniecznie pracuj?ca na bloku operacyjnym. T?umaczenie, ?e zapis ,,dwie piel?gniarki operacyjne uniemo?liwi wchodzenie do systemu nowych osb jest nieprawdziwe, poniewa? po pierwsze s? to minimalne normy zatrudnienia (a nie optymalne), a po drugie wystarczy umie?ci? odpowiedni zapis nak?adaj?cy obowi?zek sko?czenia kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie piel?gniarstwa operacyjnego np. w ci?gu 10 lat od momentu podj?cia pracy na bloku operacyjnym.

Celem komisji jest m. in. sygnalizowanie problemw piel?gniarek operacyjnych, a zw?aszcza brakw kadrowych, jakie wyst?puj? w wielu szpitalach. W innych regionach naszego kraju system dwie piel?gniarki operacyjne do jednego zabiegu jest wdro?ony na sta?e. Na pisemn? pro?b? komisji ds. piel?gniarstwa operacyjnego, OIPiP w Lublinie ma zbada? stan zapewnienia w?a?ciwej ilo?ci instrumentariuszek w szpitalach na terenie dzia?ania Izby.

Jeste?my otwarci na wsp?prac? z ka?dym, komu bliskie jest piel?gniarstwo operacyjne. Wszelkie uwagi, oczekiwania prosimy kierowa? na nasz e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Artyku? napisa?a Joanna Borz?cka przewodnicz?ca Komisji ds. Piel?gniarstwa Operacyjnego przy OIPiP w lublinie